Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Briuselis, 2010 m. lapkričio 10 d.

Komisija numato naujų būsimos sanglaudos politikos galimybių

Šiandien skelbiamoje Komisijos penktojoje ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitoje teigiama, kad ES sanglaudos politika labai prisidėta prie Sąjungos ekonomikos augimo, gerovės didėjimo ir darnios plėtros skatinimo. Vis dėlto atsižvelgiant į reikšmingus pastarųjų metų ekonominius ir socialinius pokyčius, reikia spręsti kylančias problemas. Atsižvelgiant į ES biudžeto peržiūrą ataskaitoje pabrėžiama, kad ateityje sanglaudos politikos investicijos turi būti atidžiai derinamos su strategijos „Europa 2020“ tikslais. Taip pat siūloma nustatyti gerokai griežtesnes sąlygas ir paskatas, kad sanglaudos politikai skirtos lėšos būtų naudojamos kuo veiksmingiau, bei skirti daugiau dėmesio rezultatams.

Pristatydamas ataskaitą už regioninę politiką atsakingas Komisijos narys Johannesas Hahnas kalbėjo: „Iš ataskaitos matyti, kad sanglaudos politika Europos ekonomikai padarė didžiulį poveikį – sumažėjo ekonomikos skirtumų ir paskatinta aplinkos ir socialinė plėtotė. Kad ekonominė nauda būtų kuo didesnė, turime imtis dar veiksmingesnių politinių priemonių ir siekti konkrečių ir apčiuopiamų rezultatų. Lėšas turime valdyti išmintingiau, daugiausia dėmesio privalome skirti ES prioritetams, o savo veiksmais prisidėti prie nacionalinių ir regioninių valdžios institucijų veiklos. Šios ataskaitos ir būsimų konsultacijų išvados padės mums parengti prie šiandienos reikmių geriau pritaikytų sanglaudos politikos priemonių.“

Už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys Lázsló Andoras sakė: „Sanglaudos politika atliko itin svarbų vaidmenį sprendžiant ekonomikos krizės sukeltas problemas, o Europos socialinis fondas labai padėjo sušvelninti krizės poveikį darbuotojams ir mažosioms įmonėms. Labiau nei bet kada iki šiol Europos socialinis fondas turėtų prisidėti prie Europos užimtumo iniciatyvos įgyvendinimo ir padėti žmonėms kuo greičiau gauti darbą. Sanglaudos politika – bene svarbiausia priemonė siekiant ES užimtumo ir socialinių tikslų, iškeltų ir strategijoje „Europa 2020“.“

Ataskaitoje išsamiai vertinama ES regionų ekonominė, socialinė ir aplinkosauginė padėtis ir tendencijos, pateikiama sanglaudos politikos plėtotės po 2013 m. galimybių. Joje taip pat paaiškinama, kokios naudos iš sanglaudos politikos (tiesioginių investicijų ir netiesioginės naudos prekybai) gavo regionai, ir pritariama tokiems visos ES prioritetams kaip aplinkosauga, moksliniai tyrimai ar inovacijos.

Iš ataskaitos matyti, kad 2000–2006 m. sanglaudos politikos investicijomis:

  • padėta sukurti maždaug 1,4 mln. naujų darbo vietų, remtos mažosios įmonės, skatinti moksliniai tyrimai;

  • milijonams moterų, jaunuolių, socialiai remtinų visuomenės grupių atstovų ir bedarbių suteikta vertingų galimybių mokytis, o maždaug 2 mln. asmenų per metus padėta gauti darbą;

  • modernizuota transporto jungčių, finansuota tūkstančių kilometrų kelių ir geležinkelių statyba ar gerinimas, atnaujinta vandens transporto ir oro uostų;

  • užtikrinant, kad geriamo vandens kokybė ir nuotekų valymas atitiktų ES standartus, pagerinta milijonų europiečių gyvenamoji aplinka.

Vis dėlto, kad ir kokie dideli būtų laimėjimai, regionų ekonominiai skirtumai tebėra dideli. Ataskaitoje atskleidžiama didžiulių regioninių skirtumų pačiose įvairiausiose srityse: pradedant produktyvumu ir kūdikių mirštamumu ir baigiant gebėjimu įveikti klimato kaitos keliamas problemas. Remiantis dabartinio ir ankstesnių programavimo laikotarpių patirtimi ir diskusijomis su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis, ataskaitoje pateikiamas ne vienas pasiūlymas, kaip būtų galima pertvarkyti sanglaudos politiką.

Ekonomikos ir finansų krizė dar labiau išryškino reikmę plėtoti tokią politiką, kuria būtų padedama didinti visų regionų konkurencingumą bei remiamas atsiliekančiųjų vystymasis. Ataskaitoje, kurios rengimas sutapo su ES išlaidų peržiūra, pabrėžiama, kad ateityje reikėtų finansuoti tik tam tikrus prioritetus, atitinkančius strategijos „Europa 2020“ tikslą – siekti pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo. Šia ataskaita, kurioje pabrėžiama nacionalinio ir regioninio vystymosi reikmes atitinkančio finansavimo nauda, pradedamos diskusijos dėl tolesnės sanglaudos politikos plėtotės ir siekio užtikrinti, kad turimos lėšos būtų veiksmingai panaudojamos siekiant politinių strategijos „Europa 2020“ tikslų. Joje teigiama, kad norint šiuos tikslus paversti investicijų prioritetais, reikėtų peržiūrėti sanglaudos politikos planavimo ir valdymo ciklus.

Todėl Komisija siūlo nustatyti išsamią bendrą strateginę programą, kurioje būtų išdėstyti prioritetai, tikslai ir reformos, padėsiančios maksimaliai padidinti sanglaudos investicijų poveikį. Kaip juos įgyvendinti, spręstų valstybės narės drauge su Komisija, remdamosi būsimomis valstybių narių nacionalinėmis reformų programomis. Tam reikėtų nustatyti aiškius ir apčiuopiamus siekius ir pabrėžti, kaip svarbu nacionaliniu lygmeniu koordinuoti finansavimą iš įvairių ES šaltinių ir užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą ir akivaizdžius rezultatus.

Dar vienas pasiūlymas – įvairiais būdais skatinti kuo veiksmingiau įgyvendinti sanglaudos programas. Dalį sanglaudos lėšų galima atidėti ir skirti kokybiškiausias ir pažangiausias programas pateikusioms nacionalinėms ir regioninėms valdžios institucijoms. Be to, ataskaitoje siūloma, kaip supaprastinti įgyvendinimo sistemą mažinant biurokratizmą, veiksmingiau nustatant siekius ir taip pagerinant vertinimą, pačią veiklą ir jos rezultatus.

Bendroji informacija

Paskelbus šią ataskaitą prasidėsiančios viešos konsultacijos vyks iki sausio 31 d. Suinteresuotosios šalys kviečiamos teikti savo nuomones įvairiais klausimais, susijusiais su penktosios ataskaitos išvadomis:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm.

Visas ataskaitos tekstas pateikiamas adresu

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report.

2011 m. sausio 31 – vasario 1 d. Briuselyje vyksiantis Penktasis sanglaudos forumas – dar viena proga padiskutuoti apie ataskaitoje iškeltas mintis ir sanglaudos galimybes. Būsimų sanglaudos politikos teisės aktų pasiūlymus Komisija pateiks iki 2011 m. vasaros, jau priėmus pasiūlymus dėl naujo ES biudžeto.

Išsamesnės informacijos apie regioninę politiką rasite

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm.


Side Bar