Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Brüsszel, 2010. november 10.

A Bizottság ismerteti a jövőbeli kohéziós politika lehetséges irányait

A Bizottság ma közzétett, gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló ötödik jelentéséből kiderül, hogy az EU kohéziós politikája nagymértékben hozzájárult a növekedéshez és jóléthez, valamint a kiegyensúlyozott fejlődés ösztönzéséhez az Unión belül. Az elmúlt években végbement jelentős gazdasági és társadalmi változások következtében azonban a politikának új kihívásokkal kell szembenéznie. Az EU költségvetés vizsgálatának fényében a jelentés hangsúlyozza, hogy a kohéziós politikák keretében megvalósuló jövőbeli beruházásokat szorosan hozzá kell igazítani az Európa 2020 stratégia célkitűzéseihez. Emellett sokkal szigorúbb feltételek, valamint ösztönzők bevezetését javasolja a kohéziós politikai célokra szánt alapok hatékony felhasználásának biztosítása és a politika eredményeire fordított nagyobb figyelem érdekében.

A jelentés ismertetéskor Johannes Hahn, az uniós regionális politikáért felelős biztos a következőket mondta: „A jelentés rámutat, milyen nagy hatást gyakorolt a kohéziós politika Európa gazdaságára, csökkentve a gazdasági egyenlőtlenségeket és elősegítve a környezeti és társadalmi fejlődést. A költséghatékonyság javítása érdekében a politikát még hatékonyabbá kell tennünk, konkrét és mérhető eredmények felmutatásával. Okosabban kell felhasználni a forrásokat, az EU legfőbb prioritásaira kell összpontosítanunk, és jól látható értéket kell hozzáadnunk a nemzeti és regionális hatóságok munkájához. A jelentés megállapításai és az elkövetkezendő konzultáció lehetővé teszik, hogy napjaink gazdagági helyzetéhez igazított kohéziós politikát dolgozzunk ki.”

Andor László, a foglalkoztatásért, a szociális ügyekért és a társadalmi összetartozásért felelős biztos így fogalmazott: „A kohéziós politikának döntő szerepe volt a gazdasági válság kezelésében. Különösen az Európai Szociális Alap segített a válság munkavállalókat és kisvállalkozásokat sújtó hatásait enyhíteni.” A biztos hozzátette: Minden korábbinál nagyobb szükség van arra, hogy az ESZA-t egy valódi európai foglalkoztatási kezdeményezés szolgálatába állítsuk, amely segíti az embereket, hogy gyorsan találjanak állást. A kohéziós politika kulcsfontosságú eszköz az Unió foglalkoztatási és a szociális céljainak elérésében az új Európa 2020 stratégia részeként.”

A jelentés az EU régióinak gazdasági, társadalmi és környezeti helyzetét, valamint megfigyelhető tendenciáit bemutató, átfogó értékelést tartalmaz, és különböző lehetőségeket vázol fel a politika 2013 utáni alakítására. A jelentésből kiderül, hogyan vált a kohéziós politika valamennyi régió előnyére mind a közvetlen beruházások és közvetett kereskedelmi előnyök által, mind az olyan EU-szintű prioritások, mint a környezetvédelem vagy a kutatás és innováció támogatásával.

A 2000 és 2006 között végzett értékelések szerint a kohéziós politika által finanszírozott befektetések:

  • körülbelül 1,4 millió új munkahely létrehozásához járultak hozzá, támogatták a kisvállalkozásokat és fellendítették a kutatási tevékenységeket

  • értékes képzési lehetőségeket nyújtottak nők, fiatalok, a társadalmilag legkiszolgáltatottabbak és munkanélküliek milliói számára, és évente körülbelül 2 millió, képzésekben részt vett polgárt segítettek munkához

  • korszerűsítették a közlekedési vonalakat több ezer kilométer út és vasút építése vagy felújítása, valamint kikötők és repülőterek modernizálása által

  • európaiak milliói életszínvonalát emelték az ivóvíz minőségének és a szennyvízkezelésnek az EU-szabványokhoz való felzárkóztatása révén.

A fenti eredmények ellenére a régiókat továbbra is nagy gazdasági egyenlőtlenségek jellemzik. A jelentés szembeötlő regionális különbségeket tár fel számos területen a termelékenységtől a csecsemőhalandóságig vagy az éghajlatváltozás általi veszélyeztetettségig. A jelenlegi és az elmúlt programozási időszakok, valamint az érintettekkel széles körben folytatott megbeszélések tanulságait levonva, a jelentés több javaslatot tesz a politika megreformálására.

A gazdasági és pénzügyi válság egyértelművé tette, hogy olyan politikára van szükség, amely az összes régió versenyképességének növelésébe fektet be, ugyanakkor folyamatosan támogatja a lemaradó régiókat is. Az EU költségvetésének vizsgálatára tekintettel a jelentés kiemeli, hogy a jövőben a kohéziós politikai forrásokat korlátozott számú, kiemelt célra kell fordítani, és a finanszírozást össze kell hangolni az Európa 2020 stratégia „intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés” elérésére irányuló célkitűzéseivel. Hangsúlyozva a finanszírozás nemzeti és regionális igényekhez történő adaptálásának előnyeit, vitát indít arról, hogy a kohéziós politika átfogó felépítése hogyan biztosíthatja valamennyi alap hozzájárulását az Európa 2020 szakpolitikai célkitűzéseinek hatékony megvalósításához. A jelentés amellett érvel, hogy a kohéziós politikai tervezési és irányítási ciklusokat e célkitűzések befektetési prioritásokká történő átalakításának biztosítása érdekében át kell dolgozni.

Ennek megvalósítására a Bizottság egy olyan átfogó stratégiai keret létrehozását javasolja, amely rögzíti a kohéziós beruházások hatásának maximalizálásához szükséges prioritásokat, célkitűzéseket és reformokat. A tagállamok szerződést kötnének a Bizottsággal, amelyben rögzítenék ezek elérésének a módját, az országok jövőbeli nemzeti reformprogramjaira építve. A szerződés egyértelmű és mérhető célok kitűzését foglalná magában, valamint hangsúlyozná a különböző uniós forrásokból származó finanszírozás nemzeti koordinálásának fontosságát a hatékony végrehajtás és a látható eredmények biztosítása érdekében.

Egy másik javaslat szerint ösztönzőket vezetnének be a kohéziós programok lehető leghatékonyabb és legambiciózusabb megvalósítása érdekében. A kohéziós forrásokból származó finanszírozás egy bizonyos százalékát elkülönítenék, majd a nemzeti és regionális hatóságok rendelkezésére bocsátanák az általuk végrehajtott programok minőségének és előrehaladásának függvényében. A jelentés javaslatokat tartalmaz a kohéziós politika végrehajtásának a bürokrácia csökkentése révén történő egyszerűsítésére, valamint az értékelés, a teljesítmény és az eredmények hatékonyabb célmeghatározás általi javítására.

Háttér-információk

E jelentés közzététele egy nyilvános konzultációs folyamat elindítását jelzi, amely január 31-éig tart. A Bizottság felkéri az érintett szereplőket, hogy ismertessék álláspontjukat a kohézióról szóló ötödik jelentésében felvetett kérdésekkel kapcsolatban a következő fórumon:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

A teljes jelentés itt olvasható:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

A 2011. január 31-én és február 1-jén Brüsszelben megrendezésre kerülő Ötödik kohéziós fórum újabb alkalmat kínál a jelentésben bemutatott elképzelések és lehetőségek megvitatására. A Bizottság 2011 nyarán, az új uniós költségvetésére vonatkozó javaslat elfogadását követően nyújt be hivatalos jogalkotási javaslatot a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozóan.

A regionális politikáról további információt az alábbi weboldalon találhat:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar