Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Bryssel 10. marraskuuta 2010

Komissio pohjustaa koheesiopolitiikan tulevaisuutta

Tänään julkaistusta taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta eli koheesiota käsittelevästä komission viidennestä kertomuksesta käy ilmi, että EU:n koheesiopolitiikalla on merkittävästi lisätty kasvua ja vaurautta ja edistetty tasapainoista kehitystä kaikkialla unionissa. Viime vuosien suurten taloudellisten ja sosiaalisten muutosten vuoksi politiikan on nyt kuitenkin vastattava uudenlaisiin haasteisiin. Koko EU:n talousarviota ollaan parhaillaan tarkistamassa, ja kertomuksessa korostetaankin, että koheesiopolitiikan tulevaisuuden välineiden on selkeästi vastattava Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Lisäksi kertomuksessa ehdotetaan huomattavasti tiukempia tukiehtoja ja sellaisten kannustinten käyttöönottoa, joilla varmistetaan koheesiopolitiikkaan osoitettujen varojen tehokas käyttö ja tuloksellisuuden korostaminen.

”Tänään julkaistu kertomus osoittaa, että koheesiopolitiikka on vaikuttanut merkittävästi Euroopan talouteen vähentämällä taloudellisia eroja ja edistämällä kehitystä ympäristö- ja sosiaalipolitiikan aloilla. Politiikkaa on edelleen tehostettava, jotta rahoille saadaan parempi vastine. Tähän tarvitaan konkreettisia ja mitattavissa olevia tuloksia. Meidän on käytettävä rahat viisaasti, keskityttävä EU:n ensisijaisiin painopistealueisiin ja saatava aikaan näkyvää lisäarvoa kansallisten ja alueviranomaisten jo toteuttamiin toimiin nähden. Kertomuksen päätelmien ja tätä seuraavien keskustelujen avulla voimme kehittää nykyistä taloustilannetta paremmin vastaavaa koheesiopolitiikkaa", totesi EU:n aluepolitiikasta vastaava komissaari Johannes Hahn kertomusta esitellessään.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor puolestaan totesi asiasta seuraavaa: ”Koheesiopolitiikalla on ollut keskeinen osa talouskriisin hoitamisessa. Etenkin Euroopan sosiaalirahasto on auttanut pehmentämään kriisin vaikutuksia työntekijöihin ja pienyrityksiin." Hänen mukaansa on entistäkin tärkeämpää, että Euroopan sosiaalirahasto otetaan mukaan todelliseen eurooppalaiseen työllisyysaloitteeseen, jonka avulla ihmiset saavat nopeasti töitä. ”Koheesiopolitiikkaa tarvitaan välttämättä uuteen Eurooppa 2020 -strategiaan kuuluvien työllisyys- ja sosiaalipolitiikkaa koskevien EU:n tavoitteiden saavuttamiseen”, Andor totesi.

Kertomuksessa esitetään laaja arvio talous-, sosiaali- ja ympäristöalan tilasta ja suuntauksista EU:n alueilla samoin kuin useita erilaisia vaihtoehtoja politiikan mukauttamiseksi vuoden 2013 jälkeen. Siinä osoitetaan, kuinka kaikki EU:n alueet ovat hyötyneet koheesiopolitiikasta sekä suorina investointeina että epäsuorina kauppaetuina. Koheesiopolitiikalla on myös tuettu ympäristönsuojelun sekä tutkimuksen ja innovoinnin kaltaisia EU:n laajuisia tavoitteita.

Arviointien mukaan vuosina 2000–2006 koheesiopolitiikkaan liittyvillä investoinneilla

  • edistettiin noin 1,4 miljoonan uuden työpaikan syntyä, tuettiin pienyrityksiä ja lisättiin tutkimusta

  • tarjottiin arvokkaita koulutusmahdollisuuksia miljoonille naisille, nuorille, haavoittuvimmille yhteiskuntaryhmille ja työttömille sekä autettiin noin kahta miljoonaa koulutettua vuodessa siirtymään työelämään

  • nykyaikaistettiin liikenneyhteyksiä, sillä politiikalla tuettiin tuhansien maantie- ja rautatiekilometrien rakentamista tai kunnostamista sekä satamien ja lentokenttien nykyaikaistamista

  • parannettiin miljoonien eurooppalaisten ympäristöolosuhteita saattamalla juomavesi ja jätevesihuolto vastaamaan EU:n vaatimuksia.

Näistä saavutuksista huolimatta alueiden välillä on kuitenkin yhä suuria eroja. Kertomus paljastaa merkittäviä alueellisia eroja eri aloilla tuottavuudesta lapsikuolleisuuteen ja alttiuteen ilmastonmuutokselle. Nykyisen ja aiempien ohjelmakausien aikana saadun kokemuksen sekä monenlaisten sidosryhmien kanssa käydyn keskustelun pohjalta kertomuksessa esitetään joukko ehdotuksia politiikan uudistamiseksi.

Talous- ja rahoituskriisi osoitti, että tarvitaan kaikkien alueiden kilpailukykyyn kohdistuvaa politiikkaa, jolla lisäksi tuetaan edelleen jälkeen jääneiden alueiden kehitystä. Kertomus ajoittuu samaan aikaan EU:n kokonaismenojen laajemman tarkistuksen kanssa, ja siinä korostetaankin, että rahoitus olisi tulevaisuudessa keskitettävä vain joihinkin painopistealoihin, jotka ovat yhdenmukaisia ”älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun” tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden kanssa. Kertomuksessa korostetaan hyötyjä, joita saadaan rahoituksen räätälöimisestä kansallisiin ja alueellisiin kehitystarpeisiin, ja aloitetaan näin keskustelu siitä, miten koheesiopolitiikan yleisen rakenteen avulla voidaan varmistaa, että jokainen rahasto toimii tehokkaasti Eurooppa 2020 -strategian poliittisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Koheesiopolitiikan suunnittelu- ja hallinnointikausia olisi kertomuksen mukaan muutettava niin, että nämä tavoitteet saadaan sisällytettyä investointeihin.

Tämän vuoksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön kattavat strategiset yleiskehykset, joissa täsmennetään ensisijaiset alat, tavoitteet ja uudistukset, joilla koheesiopoliittisten investointien vaikutukset voidaan maksimoida. Tavoitteet konkretisoitaisiin sitten jäsenvaltioiden ja komission välisissä, maiden tuleviin kansallisiin uudistusohjelmiin perustuvissa sopimuksissa. Ne sisältäisivät selkeät ja mitattavissa olevat tavoitteet, ja niissä korostettaisiin EU:n eri lähteistä saatavien varojen kansallisen koordinoinnin merkitystä tuloksellisen täytäntöönpanon ja näkyvien tulosten takaamiseksi.

Lisäksi ehdotetaan sellaisten kannustinten käyttöönottoa, joilla koheesio-ohjelmien täytäntöönpanosta saadaan mahdollisimman tehokasta ja kunnianhimoista. Tietty prosenttiosuus koheesiovaroista varattaisiin kansallisten ja alueviranomaisten käyttöön niiden esittämien ohjelmien laadun ja edistyksen perusteella. Kertomuksessa esitetään myös ajatuksia täytäntöönpanojärjestelmän yksinkertaistamisesta vähentämällä byrokratiaa ja parantamalla arviointia, suoriutumista ja tuloksia tehokkaammalla tavoitteenasettelulla.

Tausta

Tämän kertomuksen julkaiseminen käynnistää julkisen kuulemismenettelyn, joka päättyy 31. tammikuuta. Kaikkia sidosryhmiä kehotetaan ilmaisemaan mielipiteensä viidennessä koheesiokertomuksessa esitettyihin päätelmiin liittyvistä kysymyksistä seuraavalla verkkosivustolla:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Kertomuksen voi lukea kokonaisuudessaan osoitteessa

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Brysselissä 31.1.–1.2.2011 järjestettävä viides koheesiofoorumi tarjoaa tilaisuuden keskustella kertomuksessa esitetyistä suuntaviivoista ja vaihtoehdoista. Komissio tekee viralliset lainsäädäntöehdotukset koheesiopolitiikan tulevaisuudesta viimeistään kesällä 2011 sen jälkeen, kun EU:n uutta talousarviota koskevat ehdotukset on hyväksytty.

Lisätietoja aluepolitiikasta saa osoitteesta

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar