Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Brüssel, 10. november 2010

Komisjon tutvustab valikuvõimalusi edaspidise ühtekuuluvuspoliitika jaoks

Komisjoni täna avaldatud viies aruanne majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse kohta näitab, et ELi ühtekuuluvuspoliitika on märkimisväärselt kaasa aidanud majanduskasvu ja heaolu saavutamisele ning tasakaalustatud arengu edendamisele terves liidus. Ent pidades silmas viimastel aastatel toimunud suurt arengut majandus- ja sotsiaalvallas, tuleb selle poliitika raames tegelda uute sõlmküsimustega. Arvestades ELi eelarve läbivaatamise laiemat konteksti rõhutatakse aruandes, et edaspidise ühtekuuluvuspoliitika investeeringud peavad olema tihedalt seotud Euroopa 2020. aasta strateegia eesmärkidega. Selles soovitatakse ka palju rangemate tingimuste ning motivatsioonivahendite kasutuselevõtmist, et tagada ühtekuuluvuspoliitika jaoks ettenähtud rahaliste vahendite tõhus kasutamine. Samuti soovitatakse rohkem keskenduda tulemustele.

Aruannet tutvustades sõnas ELi regionaalpoliitika volinik Johannes Hahn: „Aruanne näitab, et ühtekuuluvuspoliitika on suuresti mõjutanud Euroopa majandust vähendades majanduslikke erinevusi ja edendades keskkondlikku ja sotsiaalset arengut. Kulutõhususe tagamise huvides peame muutma poliitikat konkreetsete ja mõõdetavate tulemuste saavutamisel veelgi tulemuslikumaks. Peame kulutama raha arukamalt, keskenduma ELi peamistele prioriteetidele ja lisama nähtavat väärtust sellele, mida riiklikud ja piirkondlikud ametiasutused juba teevad. Aruande tulemused ja järgnev arutelu aitavad meil kujundada ühtekuuluvuspoliitikat, mis vastab paremini praegusele majanduslikule olukorrale.”

ELi tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor ütles: „Ühtekuuluvuspoliitikal on majanduskriisiga toimetulekus olnud otsustav osa ja Euroopa Sotsiaalfond on eelkõige aidanud leevendada kriisi mõju töötajatele ja väikeettevõtetele.” Ta lisas: „Euroopa Sotsiaalfondi tuleb rakendada varasemast rohkem Euroopa tõelise tööhõivealgatuse teenistusse, et aidata inimestel kiiresti töökohta leida. Ühtekuuluvuspoliitikast saab tööhõive- ja sotsiaalvaldkonnas ELi sihtide saavutamise teostamisvahend Euroopa 2020. aasta uue strateegia osana.

Aruandes esitatakse ulatuslik hinnang majandusliku, sotsiaalse ja keskkonna olukorra ja nende valdkondadega seotud suundumuste kohta ELi piirkondades ning kirjeldatakse eri võimalusi poliitika kohandamiseks 2013. aastale järgnevaks ajavahemikuks. Näidatakse, kuidas ühtekuuluvuspoliitikast on olnud kasu kõikidele piirkondadele nii otseselt investeeringute kui ka kaudselt ärikeskkonna paranemise kaudu. Samuti on toetatud kogu ELi hõlmavaid prioriteete, mille hulka kuuluvad näiteks keskkonnakaitse, teadusuuringud ja innovatsioon.

Hindamine näitab, et ajavahemikus 2000–2006 on ühtekuuluvuspoliitika investeeringutega

  • aidatud luua hinnanguliselt 1,4 miljonit uut töökohta, toetatud väikefirmasid ja edendatud teadusuuringuid

  • pakutud väga häid koolitusvõimalusi miljonitele naistele, noortele, töötutele ja ühiskonna kõige haavatavamatele liikmetele ning aidatud aastas ligikaudu kahel miljonil koolituse läbinul siseneda tööturule

  • ajakohastatud transpordiühendusi, toetatud tuhandete kilomeetrite ulatuses maanteede ja raudteede ehitamist või parandamist ning sadamate ja lennujaamade ajakohastamist

  • parandatud miljonite eurooplaste jaoks keskkonnatingimusi viies joogivee kvaliteedi ja reovee käitluse kooskõlla ELi standarditega

Ent hoolimata neist saavutustest püsivad suured piirkondlikud erinevused. Aruandeks tuuakse esile silmatorkavad erinevused tootlikkuse, laste suuremuse määra, haavatavuse ja kliimamuutuse vallas. Võttes aluseks praeguse ja eelmiste programmiperioodide kogemuste kõrval ka erinevate sidusrühmadega peetud arutelud, tehakse aruandes poliitika reformimiseks terve hulk ettepanekuid.

Majandus- ja rahanduskriisi tõttu on tulnud esile vajadus poliitika järele, mille raames investeeritakse kõigi piirkondade konkurentsivõimesse ja jätkatakse arengu toetamist mahajäänud piirkondades. ELi kogukulutuste laiema kontrollimise taustal rõhutatakse aruandes, et rahastamine peaks tulevikus olema suunatud vähestele prioriteetidele, järgides aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamiseks seatud Euroopa 2020. aasta strateegia sihte. Rõhutades, et kasulik on kavandada rahastamist riiklike ja piirkondlike arenguvajaduste kohaselt, avatakse arutelu selle üle, kuidas saab ühtekuuluvuspoliitika üldise struktuuriga tagada, et panus Euroopa 2020. aasta strateegia poliitiliste eesmärkide saavutamisse oleks kõigi rahastute puhul tulemuslik. Aruande kohaselt tuleks ühtekuuluvuspoliitika plaanimis- ja juhtimistsüklid ümber kujundada nii, et need eesmärgid sisalduksid investeerimise prioriteetides.

Sel eesmärgil teeb komisjon ettepaneku luua kõikehõlmav strateegiline üldraamistik, milles on üksikasjalikult kirjeldatud prioriteete, eesmärke ja reforme, mida on vaja ühtekuuluvuspoliitika investeeringute mõju maksimeerimiseks. Liikmesriikide ja komisjoni vahelises lepingus sätestataks eesmärkide saavutamise viis, võttes aluseks tulevased riiklikud reformikavad. See hõlmaks selgete ja mõõdetavate sihtide seadmist ja tähtsustaks erinevate ELi rahastamisallikate vahendite riiklikku koordineerimist, et tagada tõhus elluviimine ja nähtavad tulemused.

Lisaks tehti ettepanek võtta kasutusele motivatsioonimeetmed, et teha ühtekuuluvuspoliitika programmide elluviimine võimalikult tõhusaks ja ambitsioonikaks. Ühe osa ühtekuuluvusvahenditest saaks panna kõrvale ja teha kättesaadavaks riiklikele ja piirkondlikele ametiasutustele lähtudes nende esitatud programmide kvaliteedist ja edenemisest. Aruandes on esitatud ka soovitused, kuidas tõhusam sihiseadmine võimaldaks vähendada bürokraatiat ning parandada hindamist, teostamist ja tulemusi, et lihtsustada programmide elluviimist.

Taustteave

Aruande avaldamisega algatatakse avalik arutelu, mis kestab 31. jaanuarini. Kõiki sidusrühmi kutsutakse üles esitama oma arvamused ühtekuuluvust käsitleva viienda aruande järeldustes tõstatatud küsimuste kohta internetis:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Aruannet saab täies mahus lugeda järgmisel aadressil:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

31. jaanuarist kuni 1. veebruarini 2011 Brüsselis toimuv viies ühtekuuluvusfoorum annab ka võimaluse arutada aruandes tutvustatud suundumusi ja valikuid. Komisjon esitab 2011. aasta suvel pärast ELi uut eelarvet käsitlevate ettepanekute vastuvõtmist ametlikud õigusaktide ettepanekud edaspidise ühtekuuluvuspoliitika kohta.

Lisateavet regionaalpoliitika kohta saab veebilehelt:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar