Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2010

Η Επιτροπή παρουσιάζει προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής

Η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής για την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, που δημοσιεύθηκε σήμερα, δείχνει ότι η πολιτική συνοχής της ΕΕ έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη και την ευημερία και έχει προωθήσει την ισορροπημένη ανάπτυξη στην Ένωση. Ωστόσο, δεδομένων των σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια, η πολιτική συνοχής πρέπει πλέον να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. Στο ευρύτερο πλαίσιο της αναθεώρησης του προϋπολογισμού ΕΕ, η έκθεση τονίζει ότι οι μελλοντικές επενδύσεις στην πολιτική συνοχής πρέπει να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τους στόχους της «Ευρώπης 2020». Προτείνει επίσης την εισαγωγή αυστηρότερων προϋποθέσεων και κινήτρων ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση των κονδυλίων που προορίζονται για την πολιτική συνοχής καθώς και αυξημένη επικέντρωση στα αποτελέσματα.

Κατά την παρουσίαση της έκθεσης, ο αρμόδιος επίτροπος της ΕΕ για την περιφερειακή πολιτική, κ. Johannes Hahn, δήλωσε: «Η έκθεση αυτή δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής επηρέασε την ευρωπαϊκή οικονομία, μειώνοντας τις οικονομικές διαφορές και προωθώντας την περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη. Για καλύτερη αποδοτικότητα πρέπει να καταστήσουμε την πολιτική αποτελεσματικότερη, ώστε να αποδίδει συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Πρέπει να ξοδεύουμε πιο έξυπνα, να επικεντρωθούμε στις κορυφαίες προτεραιότητες της ΕΕ και να προσθέσουμε ορατή αξία στο έργο των εθνικών και περιφερειακών αρχών. Τα πορίσματα της έκθεσης και η διαβούλευση θα μας βοηθήσουν να εκπονήσουμε μια πολιτική συνοχής που να είναι πιο προσαρμοσμένη στη σημερινή οικονομική κατάσταση

Ο κ. Lázsló Andor, αρμόδιος επίτροπος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξης της ΕΕ, δήλωσε: «Η πολιτική συνοχής έχει διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο βοήθησε κυρίως να περιοριστούν οι επιπτώσεις της κρίσης στους εργαζομένους και τις μικρές επιχειρήσεις.» Ο επίτροπος πρόσθεσε: «Σήμερα περισσότερο από ποτέ το ΕΚΤ πρέπει να τεθεί στην υπηρεσία μιας αληθινής ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την απασχόληση, βοηθώντας τα άτομα να βρουν γρήγορα μια θέση εργασίας. Η πολιτική συνοχής θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στον τομέα της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής «Ευρώπη 2020»».

Στην έκθεση περιέχεται εκτενής εκτίμηση της οικονομικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής κατάστασης και των τάσεων στις περιφέρειες της ΕΕ και παρουσιάζονται ορισμένες προτάσεις για την προσαρμογή της πολιτικής μετά το 2013. Η έκθεση δείχνει τον τρόπο με τον οποίο η πολιτική συνοχής ωφέλησε όλες τις περιφέρειες τόσο μέσω των άμεσων επενδύσεων και του έμμεσου εμπορικού οφέλους όσο και μέσω της υποστήριξης των προτεραιοτήτων της ΕΕ, όπως είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η έρευνα και η καινοτομία.

Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι, από το 2000 έως το 2006, οι επενδύσεις από την πολιτική συνοχής:

  • βοήθησαν στη δημιουργία 1,4 εκατομμυρίων νέων θέσεων εργασίας σύμφωνα με τους υπολογισμούς, στήριξαν τις μικρές επιχειρήσεις και έδωσαν ώθηση στην έρευνα·

  • πρόσφεραν πολύτιμες ευκαιρίες για κατάρτιση σε εκατομμύρια γυναίκες, νέους, ευπαθείς ομάδες του κοινωνικού ιστού και ανέργους και βοήθησαν περίπου 2 εκατομμύρια άτομα που συμμετείχαν σε κατάρτιση ετησίως να βρουν δουλειά·

  • εκσυγχρόνισαν τις μεταφορικές ζεύξεις, στηρίζοντας την κατασκευή ή τη βελτίωση χιλιάδων χιλιομέτρων του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου και εκσυγχρονίζοντας τους λιμένες και τα αεροδρόμια·

  • βελτίωσαν τις περιβαλλοντικές συνθήκες για εκατομμύρια Ευρωπαίους αναβαθμίζοντας την ποιότητα του πόσιμου νερού και την επεξεργασία λυμάτων στα πρότυπα της ΕΕ.

Ωστόσο, παρά τα επιτεύγματα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες οικονομικές διαφορές μεταξύ των περιφερειών. Η έκθεση αποκαλύπτει εντυπωσιακές διαφορές ανά περιφέρεια σε τομείς όπως η παραγωγικότητα, το ποσοστό βρεφικής θνησιμότητας και η ευπάθεια στην κλιματική αλλαγή. Λαμβάνοντας υπόψη τα διδάγματα από τις τρέχουσες και προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, καθώς και μετά από συζητήσεις με ευρύ φασμα ενδιαφερόμενων μερών, οι συντάκτες της έκθεσης υποβάλλουν μια σειρά προτάσεων για τη μεταρρύθμιση της πολιτικής.

Η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση τόνισε την ανάγκη για μια πολιτική που επενδύει στην ανταγωνιστικότητα όλων των περιφερειών καθώς και για τη συνέχιση της στήριξης της ανάπτυξης σε περιφέρειες με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Η έκθεση, που συμπίπτει με την ευρύτερη εξέταση των συνολικών δαπανών της ΕΕ, τονίζει ότι η μελλοντική χρηματοδότηση πρέπει να επικεντρώνεται σε περιορισμένο αριθμό προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τους στόχους που έχει θέσει η στρατηγική Ευρώπη 2020 για την επίτευξη μιας «έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης». Η έκθεση τονίζει τα πλεονεκτήματα του σχεδιασμού της χρηματοδότησης σύμφωνα με τις ανάγκες της εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης, και με αυτόν τον τρόπο ξεκινά μια συζήτηση με θέμα τον τρόπο με τον οποίο η γενική κατάρτιση της πολιτικής συνοχής μπορεί να διασφαλίσει ότι κάθε κονδύλι θα συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων της πολιτικής της Ευρώπης 2020. Στην έκθεση προβάλλεται επίσης ο ισχυρισμός ότι ο προγραμματισμός και οι κύκλοι διαχείρισης της πολιτικής συνοχής θα πρέπει να αναδιατυπωθούν για να εξασφαλιστεί ότι αυτοί οι στόχοι μετατρέπονται σε προτεραιότητες επενδύσεων.

Για να γίνει αυτό, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό πλαίσιο στο οποίο θα αναφέρονται λεπτομερώς οι προτεραιότητες, οι στόχοι και οι μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τη μεγιστοποίηση του αντικτύπου των επενδύσεων συνοχής. Μια σύμβαση μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής θα διευκρίνιζε τον τρόπο με τον οποίο θα επιτευχθούν οι εν λόγω προτεραιότητες και οι στόχοι, με βάση τα μελλοντικά Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα. Το έργο αυτό θα περιλάμβανε τον καθορισμό σαφών και μετρήσιμων στόχων και θα έδινε έμφαση στη σημασία του εθνικού συντονισμού της χρηματοδότησης από διαφορετικές πηγές της ΕΕ με σκοπό να εξασφαλιστούν αποτελεσματική υλοποίηση και ορατά αποτελέσματα.

Μια άλλη ιδέα είναι να δοθούν κίνητρα ώστε η υλοποίηση των προγραμμάτων συνοχής να καταστεί όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική και φιλόδοξη. Ένα ποσοστό της χρηματοδότησης της συνοχής θα μπορούσε να δεσμευτεί και να διατεθεί στις εθνικές και περιφερειακές αρχές ανάλογα με την ποιότητα των προγραμμάτων που υποβάλλουν και την πρόοδό τους. Η έκθεση προτείνει επίσης ιδέες για την απλοποίηση του συστήματος υλοποίησης, περιορίζοντας τη γραφειοκρατία και βελτιώνοντας την αξιολόγηση, τις επιδόσεις και τα αποτελέσματα μέσω αποτελεσματικότερης στοχοθέτησης.

Ιστορικό

Η δημοσίευση της εν λόγω έκθεσης αυτής σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας δημόσιων διαβουλεύσεων που θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Ιανουαρίου. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους για διάφορα ζητήματα που περιέχονται στα συμπεράσματα της πέμπτης έκθεσης για τη συνοχή σε απευθείας σύνδεση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης: http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Το πέμπτο φόρουμ για τη συνοχή λαμβάνει χώρα στις Βρυξέλλες στις 31 Ιανουαρίου έως 1η Φεβρουαρίου 2011 και θα υπάρξει η ευκαιρία να συζητηθούν οι κατευθύνσεις και οι προτάσεις που παρουσιάζονται στην έκθεση. Η Επιτροπή θα υποβάλει επίσημες νομοθετικές προτάσεις για το μέλλον της πολιτικής συνοχής πριν από το καλοκαίρι του 2011 μετά την έγκριση προτάσεων για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για την περιφερειακή πολιτική στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar