Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Bruxelles, den 10. november 2010

Kommissionen fremlægger forskellige alternativer for fremtidens samhørighedspolitik

Det fremgår af Kommissionens femte rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed, som offentliggøres i dag, at EU's samhørighedspolitik i høj grad har bidraget til både vækst og velfærd samt en afbalanceret udvikling på tværs af EU. Som følge af de senere års markante økonomiske og sociale udvikling står denne politik imidlertid over for en række nye udfordringer, og i forbindelse med gennemgangen af EU's budget fremhæves det således i rapporten, at de fremtidige samhørighedspolitiske investeringer bør være nøje afstemt med Europa 2020-målsætningerne. Det foreslås ligeledes i rapporten at indføre strengere betingelser og incitamenter for at sikre en effektiv anvendelse af de samhørighedspolitiske midler samt at have øget fokus på resultaterne.

Johannes Hahn, der er EU-kommissær for regionalpolitik, fremlagde rapporten og sagde: "Denne rapport viser tydeligt, hvor stor en effekt samhørighedspolitikken har haft på Europas økonomi, fordi den har reduceret de økonomiske forskelle og fremmet den miljømæssige og sociale udvikling. For at få mere valuta for pengene bør vi dog gøre denne politik endnu mere effektiv, så vi kan levere konkrete og målbare resultater. Vi skal anvende de tilgængelige midler på en mere intelligent måde, fokusere på EU's topprioriteter og tilføre en mere synlig merværdi til det arbejde, som de nationale og regionale myndigheder allerede udfører. Resultaterne i denne rapport og den kommende høring vil hjælpe os med at skabe en samhørighedspolitik, der er bedre tilpasset den nuværende økonomiske situation".

László Andor, der er EU-kommissær med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, sagde: "Samhørighedspolitikken har spillet en afgørende rolle i håndteringen af den økonomiske krise, og Den Europæiske Socialfond har især dæmpet virkningerne af krisen for både arbejdstagere og små virksomheder." Han tilføjede: "Mere end nogensinde før bør socialfonden stilles til rådighed for et virkeligt europæisk beskæftigelsesinitiativ, der skal hjælpe folk med at finde fast arbejde. Samhørighedspolitikken vil have en afgørende betydning med hensyn til at gennemføre EU's beskæftigelsesmæssige og sociale målsætninger som en del af Europa 2020-strategien."

Rapporten indeholder en omfattende vurdering af situationen og tendenserne på det økonomiske, sociale og miljømæssige område i EU's regioner, og der fremlægges en række alternativer for at tilpasse politikken til perioden efter 2013. Den viser, hvorledes samhørighedspolitikken har været til gavn for alle regioner gennem både direkte investeringer og indirekte handelsfordele samt en række prioriterede støtteforanstaltninger på EU-niveau, herunder miljøbeskyttelse samt forskning og innovation.

Det fremgår af vurderingen, at de samhørighedspolitiske investeringer i perioden fra 2000 til 2006 har gjort det muligt:

  • at skabe skønsmæssigt 1,4 mio. nye arbejdspladser, støtte små virksomheder og sætte skub i forskningen

  • at oprette værdifulde uddannelsesmuligheder for millioner af kvinder, unge, arbejdsløse og de mest sårbare i samfundet

  • at hjælpe omkring 2 mio. uddannelsesmodtagere med at finde et arbejde

  • at modernisere transportforbindelserne ved at støtte anlæg eller forbedring af flere tusind kilometer vej og jernbane og moderniseringen af havne og lufthavne

  • at forbedre miljøforholdene for millioner af europæere ved at bringe drikkevandets kvalitet og rensningen af spildevand op til gældende EU-normer.

Til trods for disse gode resultater findes der fortsat betydelige økonomiske forskelle mellem regionerne. Rapporten afslører iøjefaldende regionale forskelle inden for en række områder lige fra produktivitet til børnedødelighed og sårbarhed over for klimaændringer. På baggrund af erfaringerne fra de nuværende og tidligere programmeringsperioder samt fra drøftelser med en lang række berørte parter, fremlægges der i rapporten forskellige forslag til ændring af politikken.

Den økonomiske og finansielle krise har understreget behovet for en politik, der investerer i alle regioners konkurrenceevne og samtidig støtter udviklingen i de regioner, der sakker bagud. Det fremhæves i rapporten, der kommer samtidig med den omfattende gennemgang af EU's samlede udgifter, at den fremtidige finansiering bør være fokuseret på et begrænset antal prioriteter på linje med målsætningerne i Europa 2020-strategien med henblik på at opnå "intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst". Rapporten, der understreger fordelene ved at tilpasse finansieringen til de nationale og regionale udviklingsbehov, åbner op for debatten om, hvorledes samhørighedspolitikkens overordnede arkitektur kan sikre, at alle midler på effektiv vis bidrager til at nå Europa 2020-målsætningerne. Der argumenteres i rapporten for en omlægning af samhørighedspolitikkens planlægnings- og forvaltningscyklusser med henblik på at sikre, at disse målsætninger omsættes til investeringsprioriteter.

Til dette formål foreslår Kommissionen at etablere en omfattende og overordnet strategisk ramme med en detaljeret beskrivelse af prioriteter, målsætninger og de reformer, der er nødvendige for at opnå den maksimale virkning af samhørighedsinvesteringerne. Det skal i en kontrakt mellem medlemsstater og Kommissionen præciseres, hvorledes disse skal gennemføres på basis af medlemsstaternes fremtidige nationale reformprogrammer. Dette omfatter en fastsættelse af klare og målbare mål og understreger betydningen af den nationale koordinering af midler fra forskellige EU-kilder for at sikre en effektiv anvendelse og synlige resultater.

En anden idé, der fremføres, er at indføre en række incitamenter for at sikre en effektiv og ambitiøs gennemførelse af samhørighedsprogrammerne. En vis procentdel af samhørighedsmidlerne kunne øremærkes til de nationale og regionale myndigheder baseret på deres programmers kvalitet og resultater. Rapporten indeholder ligeledes en række idéer, der har til formål at forenkle gennemførelsen ved at reducere bureaukratiet og forbedre evalueringen, effektiviteten og resultaterne gennem en optimal fastlæggelse af målsætninger.

Baggrundsoplysninger

Offentliggørelsen af denne rapport markerer lanceringen af en offentlig høring, der er åben til den 31. januar 2011. Alle berørte parter opfordres til at give deres mening til kende online om forskellige spørgsmål, der fremgår af konklusionerne i den femte samhørighedsrapport:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Den fulde rapport findes på:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Det femte samhørighedsforum, der finder sted i Bruxelles den 31. januar og 1. februar 2011, vil også give mulighed for at drøfte de forslag og alternativer, der fremlægges i rapporten. Kommissionen vil fremlæge formelle lovgivningsforslag om den fremtidige samhørighedspolitik inden sommeren 2011 og efter vedtagelsen af forslagene vedrørende det nye EU-budget.

Yderligere oplysninger om regionalpolitikken kan findes på:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar