Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

V Bruselu dne 10. listopadu 2010

Komise předkládá varianty budoucí podoby politiky soudržnosti

Dnes zveřejněná pátá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti ukazuje, že politika soudržnosti EU významně přispěla k růstu, prosperitě a vyváženému rozvoji v celé EU. Vzhledem k zásadním hospodářským a sociálním změnám, k nimž došlo během posledních let, se ovšem tato politika musí vypořádat s novými zásadními otázkami. V širší souvislosti s revizí rozpočtu EU zpráva zdůrazňuje, že budoucí investice do soudržnosti musí být těsně spjaty s naplňováním cílů strategie Evropa 2020. Zpráva také navrhuje zavést mnohem přísnější podmínky a zároveň výraznější pobídky, aby bylo zajištěno účinné využívání finančních prostředků věnovaných na politiku soudržnosti a dosáhlo se většího důrazu na výsledky.

Komisař EU pro regionální politiku Johannes Hahn při představování zprávy uvedl: „Tato zpráva ukazuje, jak důležitý dopad má politika soudržnosti na evropskou ekonomiku – snižuje hospodářské rozdíly a podporuje sociální rozvoj a zlepšování životního prostředí. Abychom dosáhli větší hodnoty za vložené peníze, potřebujeme politiku ještě více zefektivnit, aby přinášela konkrétní a měřitelné výsledky. Prostředky musíme utrácet chytřeji, musíme se zaměřit na hlavní priority EU a přidávat viditelnou hodnotu k tomu, co již dělají státní a regionální orgány. Zjištění této zprávy a nadcházející konzultace nám pomohou připravit politiku soudržnosti, která bude lépe odpovídat dnešní hospodářské situaci.“

Komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování László Andor řekl: „Politika soudržnosti sehrála klíčovou úlohu ve zvládání hospodářské krize a Evropský sociální fond (ESF) pomohl zejména ztlumit dopad krize na pracovníky a malé podniky.“ Komisař dále dodal: „Více než kdykoli dříve musí být ESF využíván ve prospěch opravdové evropské iniciativy pro zaměstnanost a pomáhat lidem k rychlému nalezení práce. Politika soudržnosti bude klíčovým nástrojem pro splnění cílů EU v oblasti zaměstnanosti a sociálních věcí, stanovených ve strategii Evropa 2020.“

Zpráva přináší rozsáhlé hodnocení situace a trendů, co se týče hospodářství, sociálních věcí a životního prostředí v regionech EU, a nabízí množství různých variant pro úpravu politiky pro období po roce 2013. Ilustruje přínosy politiky soudržnosti pro všechny regiony ve formě přímých investic i nepřímých obchodních přínosů, stejně jako její působení ve prospěch plnění celoevropských priorit, jako je ochrana životního prostředí a výzkum a inovace.

Hodnocení dokládají, že investice v rámci politiky soudržnosti v období 2000 až 2006:

  • pomohly vytvořit odhadovaný počet 1,4 milionu nových pracovních míst, podpořily malé podniky a dodaly potřebný impulz výzkumu,

  • nabídly cenné možnosti vzdělávání milionům žen, mladých lidí, zranitelným členům společnosti a nezaměstnaným a dopomohly zhruba dvěma milionům absolventů vzdělávacích programů ročně k získání zaměstnání,

  • zmodernizovaly dopravní spojení, podpořily výstavbu nebo vylepšení tisíců kilometrů silnic a železnic a zmodernizovaly přístavy a letiště,

  • zlepšily životní prostředí milionům Evropanů pozvednutím kvality pitné vody a zpracování odpadních vod na úroveň standardů EU.

Přes všechny tyto úspěchy ovšem mezi regiony přetrvávají rozsáhlé hospodářské rozdíly. Zpráva odhaluje zarážející regionální rozdíly v různých oblastech, od produktivity, přes úmrtnost dětí až po zranitelnost vůči změně klimatu. Opírá se o poznatky ze současného a z minulých programových období i o diskuse se širokým spektrem zúčastněných stran a obsahuje množství návrhů na reformu politiky.

Hospodářská a finanční krize zvýraznila nezbytnost politiky, která bude investovat do konkurenceschopnosti všech regionů a zároveň pokračovat v podpoře rozvoje těch, které ještě zaostávají. Ve shodě se závěry obecnějšího přezkumu celkových výdajů EU zpráva zdůrazňuje, že financování by se v budoucnu mělo zaměřovat na omezený počet priorit, v souladu s cíli stanovenými strategií Evropa 2020 k dosažení „inteligentního a udržitelného růstu podporujícího začlenění“. Zpráva vyzdvihuje přínosy financování navrženého tak, aby vyhovovalo potřebám rozvoje jednotlivých států a regionů, a zahajuje debatu o tom, jak může celkové uspořádání politiky soudržnosti zajistit, aby každý z fondů účinně přispíval k plnění cílů strategie Evropa 2020. Ve zprávě se tvrdí, že plánovací a řídící cykly politiky soudržnosti by měly být přepracovány tak, aby zajišťovaly, že tyto cíle budou převedeny na investiční priority.

Za tímto účelem Komise navrhuje vytvořit ucelený strategický rámec, který by rozváděl priority, cíle a reformy potřebné k dosažení maximálního dopadu investic v rámci politiky soudržnosti. Podrobnosti o způsobu plnění těchto priorit, cílů a reforem by byly sjednány ve smlouvě mezi Komisí a členskými státy, která by stavěla na budoucích národních programech reforem. Jednalo by se o vytyčení jasných a měřitelných cílů a zdůraznění významu vnitrostátního koordinování finančních prostředků získávaných z různých zdrojů EU, aby bylo zajištěno účinné využití poskytovaných prostředků a dosaženo hmatatelných výsledků.

Další z předkládaných myšlenek je nabízet pobídky motivující k co nejúčinnějšímu a nejambicióznějšímu provádění programů soudržnosti. Určité procento finančních prostředků z politiky soudržnosti by mohlo být vyčleněno a poskytováno státním a regionálním orgánům podle kvality a pokroku jimi předkládaných programů. Zpráva nabízí i nápady na zjednodušení systému vyplácení financí snížením byrokratické zátěže a zlepšení hodnocení, výkonu a výsledků pomocí účinnějšího stanovování cílů.

Souvislosti

Zveřejněním této zprávy se zároveň zahajuje proces veřejné konzultace, který potrvá do 31. ledna. Všechny zainteresované strany mohou předkládat své názory na otázky vznesené v závěrech páté zprávy o soudržnosti prostřednictvím internetu na stránce: http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Úplné znění zprávy je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Páté fórum o soudržnosti, které se bude konat v Bruselu ve dnech 31. ledna a 1. února 2011, poskytne další příležitost k prodiskutování záměrů a variant obsažených ve zprávě. Formální návrhy právních předpisů o budoucí politice soudržnosti předloží Komise do léta 2011 v návaznosti na schválení návrhů nového rozpočtu EU.

Další informace k regionální politice EU:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar