Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1490

Брюксел, 10 ноември 2010 г.

Комисията представя възможностите за бъдещата политика на сближаване

Публикуваният днес пети доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване показва, че политиката на сближаване на ЕС е допринесла значително за растежа и благоденствието и за насърчаване на балансираното развитие в целия Съюз. При все това предвид настъпилите през последните години значителни икономически и социални промени, с политиката вече трябва да се решават нови предизвикателства. В по-широкия контекст на прегледа на бюджета на ЕС в доклада се подчертава, че инвестициите в бъдещата политика на сближаване трябва да са тясно съгласувани с целите на стратегията „Европа 2020“. Предлага се също да се въведат много по-строги условия, както и стимули, за да се гарантира, че заделените за политиката на сближаване средства се използват по-ефективно и се поставя по-силен акцент върху постигането на резултати.

При представянето на доклада комисарят по регионалната политика на ЕС Йоханес Хаан заяви: „В този доклад се показва как политиката на сближаване е оказала значително въздействие върху европейската икономика, като е намалила икономическите различия и е насърчила опазването на околната среда и социалното развитие. За да гарантираме по-голяма възвращаемост на нашите инвестиции, е необходимо да направим политиката още по-ефективна при постигането на конкретни и измерими резултати. Необходимо е да извършваме разходите си по по-интелигентен начин, да се съсредоточим върху основните приоритети на ЕС и да направим ползите от вече извършваното от националните и регионалните органи още по-осезаеми. Констатациите от този доклад и консултациите, които ще последват, ще ни помогнат да променим политиката на сближаване така, че тя да е по-пригодена към днешното икономическо положение.“

Ласло Андор, комисар на ЕС по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Политиката на сближаване изигра изключително важна роля в борбата за преодоляване на икономическата криза и особено Европейският социален фонд (ЕСФ) спомогна за смекчаване на въздействието на кризата върху работниците и малките предприятия.“ Той добави: „Повече от всякога е необходимо ЕСФ да послужи за целите на една истинска европейска инициатива за заетост, с която да се помага на хората да си намират работа по-бързо. Политиката на сближаване ще способства за постигане на целите на ЕС в областта на заетостта и социалните въпроси като част от новата стратегия „Европа 2020“.“

В доклада се представя подробна оценка на икономическото и социалното положение, опазването на околната среда и тенденциите в регионите на ЕС и се излагат няколко различни възможности за адаптиране на политиката след 2013 г. В него се показва как политиката на сближаване е създала ползи за всички региони както чрез преки инвестиции и непреки търговски ползи, така и чрез оказване на подкрепа за валидни за целия ЕС приоритети, каквито са опазването на околната среда, научноизследователската дейност и иновациите.

От извършени оценки е видно, че между 2000 г. и 2006 г. инвестициите по политиката на сближаване:

  • са спомогнали за създаването на приблизително 1,4 млн. нови работни места, оказали са подкрепа на малките предприятия и са насърчили научноизследователската дейност,

  • са създали ценни възможности за обучение на милиони жени, млади хора, лица в уязвимо социално положение и безработни и са помогнали всяка година на около 2 млн. бенефициери по програми за обучение да намерят работа,

  • са модернизирали транспортните връзки, с което е оказана подкрепа за изграждането или подобряването на качеството на хиляди километри от автомобилната и железопътната мрежа, както и модернизирането на пристанища и летища,

  • са подобрили екологичните условия за милиони европейски граждани, като са привели качеството на питейната вода и пречистването на отпадните води към стандартите на ЕС.

При все това въпреки тези постижения различията в икономическото състояние на регионите остават значителни. В доклада се посочват изключителни по мащаб регионални различия в най-разнообразни области, като производителност, детска смъртност и уязвимост при промяна на климата. Въз основа на наученото от текущия и предишните програмни периоди, както и обсъжданията с широк кръг от заинтересовани лица, в доклада се правят редица предложения за промяна на политиката.

Икономическата и финансова криза подчерта необходимостта от политика, с която се инвестира в конкурентоспособността на всички региони, а също така се продължава подкрепата за развитието на изоставащите региони. Докладът съвпада във времето с по-широкия преглед на разходите на ЕС и поставя акцент върху това, че бъдещите средства следва да бъдат съсредоточени в ограничен брой приоритети в съответствие с поставените по стратегията „Европа 2020“ цели за постигане на „интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“. Като се подчертават ползите от планиране на финансиране, което да съответства на нуждите на националното и регионалното развитие, с него се поставя началото на обсъждане на това как чрез цялостната структура на политиката на сближаване може да се гарантира, че всеки фонд допринася ефективно за постигането на целите на политиката по стратегията „Европа 2020“. В доклада се защитава тезата, че циклите на планиране и управление на политиката на сближаване следва да бъдат преработени, за да се гарантира, че тези цели намират израз в инвестиционни приоритети.

За да се постигне това, Комисията предлага да се създаде всеобхватна обща стратегическа рамка, в която да се конкретизират приоритетите, целите и необходимите реформи за максимизиране на въздействието на инвестициите по политиката на сближаване. Начинът на тяхното постигане ще бъде конкретизиран в договор между държавите-членки и Комисията, основаващ се на бъдещите национални програми за реформа на държавите. Той ще включва определянето на ясни и измерими цели и поставянето на акцент върху важността на националната координация на средствата от различни източници на ЕС, за да се гарантира ефективното изпълнение и постигането на видими резултати.

Друга представена идея е да се предложат стимули, за да може изпълнението на програмите по политиката на сближаване да е възможно най-ефективно и амбициозно. Известна част от средствата по политиката на сближаване може да бъде заделена и предложена на националните и регионалните органи в зависимост от постигнатите от тях качество и напредък по представените програми. В доклада се предлагат и идеи за опростяване на системата за изпълнение, като се намали бюрокрацията и се подобри оценката, осъществяването и резултатите чрез по-ефективното поставяне на цели.

Обща информация

С публикуването на доклада се поставя началото на процес на обществени консултации, който ще продължи до 31 януари. Всички заинтересовани лица се приканват да представят становищата си по различните въпроси, повдигнати в заключенията на петия доклад по политиката на сближаване, на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm

Можете да прочетете пълния текст на доклада на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report

Петият форум по въпросите на сближаването, който ще се проведе в Брюксел на 31 януари и 1 февруари 2011 г., ще даде допълнителна възможност да бъдат обсъдени представените в доклада насоки и възможности. До лятото на 2011 г. Комисията ще представи официални законодателни предложения за бъдещата политика на сближаване, след като бъдат приети предложенията за новия бюджет на ЕС.

Повече информация за регионалната политика можете да намерите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm


Side Bar