Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL

IP/10/1487

Bryssel den 9 november 2010

Antitrust: Kommission dömer elva flygfraktföretag till 799 miljoner euro i böter för deltagande i priskartell

Europeiska kommissionen har dömt elva flygfraktföretag till böter på totalt 799 445 000 euro för att ha deltagit i en världsomspännande kartell som påverkat flygfrakten i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Bland de elva flygbolag som bötfällts återfinns flera kända: Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cathay Pacific, Cargolux, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, SAS, Singapore Airlines och Qantas. Bolagen samordnade under en sexårsperiod sina förfaranden för bränsletillägg och säkerhetsavgifter utan att bevilja rabatter för dessa. Lufthansa (och dotterbolaget Swiss) befriades helt från böter enligt kommissionens program för förmånlig behandling, eftersom det var det första bolag som inkom med information om kartellen.

Det är beklagligt att så många stora flygbolag bedrev prissamverkan till skada för EU:s företag och konsumenter”, sade Joaquín Almunia, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för konkurrensfrågor, och tillade ”i och med dagens beslut sänder kommissionen ett tydligt budskap till företagen att den inte tolererar karteller”.

I dag beslutade kommissionen att elva flygfraktföretag ska betala böter på totalt 799 445 000 euro. Kartellmedlemmarna samordnade olika delar av sin prispolitik under en sexårsperiod, från december 1999 till den 14 februari 2006. Kartellverksamheten bestod av täta kontakter mellan flygbolagen, såväl bilaterala som multilaterala, om flygningar från, till och inom EES. Flygbolag som erbjuder godstransport lägger vanligtvis ut uppdraget på flygspeditörer som ombesörjer transporten av varorna inklusive tillhörande tjänster och formaliteter för flygbolagets räkning.

Överträdelsen

Kontaktutbytet om priser mellan flygbolagen inleddes ursprungligen för att diskutera bränsletillägg. Syftet med kontakterna vara att se till att de bolag som bedrev verksamhet i hela världen tillämpade en fast tilläggsavgift per kg på samtliga transporterade varor. Kartellmedlemmarna utvidgade därefter samarbetet genom att införa en säkerhetsavgift och vägra betala provision för tilläggsavgifterna till kunderna (speditörerna).

Målet med kontakterna var att se till att alla deltagande bolag införde dessa tilläggsavgifter och att ökningarna (eller sänkningarna) av tilläggsavgifterna genomfördes fullt ut och utan undantag. Genom att vägra betala provision säkerställde flygbolagen att det i samband med tilläggsavgifterna inte skulle uppstå någon konkurrens om kundrabatter. Sådana förfaranden strider mot EU:s konkurrensregler.

Däremot har kommissionens anklagelser om samverkan beträffande två andra tilläggsavgifter och beträffande fraktsatser i meddelandet om invändningar lagts ned på grund av bristande bevis. Av samma skäl har kommissionen lagt ned anklagelserna mot ytterligare elva flygbolag och en konsultfirma som tidigare erhållit meddelandet om invändningar.

Böterna

Vid fastställandet av bötesbeloppen beaktade kommissionen de berörda företagens försäljning på den relevanta marknaden, överträdelsens mycket allvarliga karaktär, att kartellen omfattar hela EES och kartellens varaktighet.

Alla bolag beviljades en minskning med 50 % av böterna på den försäljning som ägt rum mellan EES och tredjeland för att beakta det faktum att skadan till följd av kartellsamverkan delvis föll utanför EES på dessa rutter. Kommissionen ökade SAS böter med 50 % på grund av bolagets tidigare medverkan i en kartell inom lufttrafiksektorn (kartell mellan SAS och Maersk Air, se IP/01/1009). Alla flygbolag fick sitt bötesbelopp nedsatt med 15 % på grund av sektorns allmänna regelverk som kan anses uppmuntra till prissamverkan. Fyra bolag beviljades även en sänkning med 10 % på grund av deras begränsade deltagande i överträdelsen. Eftersom böterna för två av bolagen skulle ha överstigit den lagliga gränsen på 10 % av 2009 års omsättning, begränsades de till denna nivå (före alla eventuella beaktanden om förmånlig behandling).

Lufthansa (och dess dotterbolag Swiss) befriades helt från böter enligt kommissionens program för förmånlig behandling, eftersom det gjorde kommissionen uppmärksam på kartellen och inkom med värdefull information. Böterna för följande bolag nedsattes också på grund av att de samarbetade med kommissionen, i enlighet med program för förmånlig behandling: Martinair (50 %), Japan Airlines (25 %), Air France-KLM (20 %), Cathay Pacific (20 %), LAN Chile (20 %), Qantas (20 %), Air Canada (15 %), Cargolux (15 %), SAS (15 %) och British Airways (10 %).

Fem bolag ansökte om nedsatt bötesbelopp på grund av oförmåga att betala böterna. Ingen av ansökningarna uppfyllde dock villkoren för nedsättning.

De enskilda bötesbeloppen fördelar sig enligt följande:

Böter (euro)*

Inkluderar nedsättning enligt tillkännagivandet om förmånlig behandling (%)

1.

Air Canada

21 037 500

15%

2.

Air France

182 920 000

20%

KLM

127 160 000

20%

3.

Martinair

29 500 000

50%

4.

British Airways

104 040 000

10%

5.

Cargolux

79 900 000

15%

6.

Cathay Pacific Airways

57 120 000

20%

7.

Japan Airlines

35 700 000

25%

8.

LAN Chile

8 220 000

20%

9.

Qantas

8 880 000

20%

10.

SAS

70 167 500

15%

11.

Singapore Airlines

74 800 000

12.

Lufthansa

0

100%

Swiss International Air Lines

0

100%

(*) Juridiska personer inom företaget kan anses solidariskt ansvariga för böterna eller en del av dem.

Skadeståndstalan

Personer eller företag som har drabbats av ett konkurrensbegränsande agerande av den typ som är aktuell i detta ärende kan väcka talan och begära skadestånd vid domstolar i medlemsländerna. Både i EU-domstolens rättspraxis och i rådets förordning 1/2003 har det fastställts att ett kommissionsbeslut utgör bindande bevis i mål inför nationella domstolar om att olagliga metoder kommit till användning. Även om kommissionen har bötfällt de berörda företagen kan skadestånd beviljas utan någon nedsättning på grund av böterna.

Kommissionen anser att skadeståndsanspråk för att vara berättigade ska ha till syfte att ge offren för en överträdelse skälig ersättning för den skada som de har lidit. En vitbok om skadeståndstalan vid brott mot EG:s antitrustregler har offentliggjorts (se IP/08/515 och MEMO/08/216). Mer information inklusive en kort sammanfattning av vitboken finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/comm/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html

Mer information om kommissionens åtgärder mot karteller finns i MEMO/10/290.


Side Bar