Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bryssel den 9 november 2010

Europeiska kommissionen antar utvidgningspaketet för 2010

Europeiska kommissionen har idag antagit sitt utvidgningspaket. Det innehåller kommissionens årliga bedömning av EU:s utvecklingsagenda och en redogörelse för läget i fråga om förberedelserna, de förestående utmaningarna och den framtida utvecklingen för västra Balkan, Turkiet och Island. Kommissionen föreslår att Makedonien får status som kandidatland och rekommenderar att anslutningsförhandlingar inleds med Montenegro och Albanien så snart dessa länder har uppfyllt ett antal nyckelprioriteringar som anges i yttrandena. Kommissionen bekräftar att Kroatien nu är inne i slutfasen av anslutningsförberedelserna.

Kommissionär Štefan Füle gjorde följande uttalande när han presenterade utvidgningspaketet: "Genom utvidgningspolitiken har EU möjlighet att bemöta utmaningarna i en föränderlig multipolär värld där vi måste fortsätta att sprida vårt system, grundat på värderingar, utanför EU:s gränser. En union som än en gång ska upprätta samarbete mellan tidigare rivaler och samtidigt upprätthålla största respekt för de mänskliga rättigheterna kommer att ha just den tilldragande mjuka makt som behövs för att forma omvärlden i stället för att låta sig formas av denna."

Nu när Lissabonfördraget har avlägsnat de institutionella flaskhalsarna och gett möjlighet till ett gemensamt genomförande av alla utrikespolitiska verktyg (Gusp och EU-verktyg) kan utvecklingsagendan gå framåt. Förhandlingarna med Kroatien har nått slutfasen och förhandlingarna med Turkiet går framåt, om än i långsam takt. Det har inletts anslutningsförhandlingar med Island och Serbiens ansökan om medlemskap är under behandling. Kommissionen har lagt fram sina yttranden om Albaniens och Montenegros ansökningar om EU-medlemskap. Kommissionen har också förnyat sin rekommendation från 2009 om att det bör inledas anslutningsförhandlingar med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, och på nytt bekräftat det europeiska perspektivet för Bosnien och Hercegovina och Kosovo1.

Reformarbetet i utvidgningsländerna har redan lett till konkreta fördelar för folket i länderna. Medborgare i Albanien och Bosnien och Hercegovina kommer snart att ha möjlighet att resa till EU utan visering, och Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien är redan befriade från viseringskravet sedan ett år tillbaka. I hela utvidgningsregionen växer sig många ekonomier starkare trots den globala krisen, och skyddet för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter närmar sig nivån i EU. I det regionala samarbetet görs betydande framsteg. Freden och stabiliteten har befästs, vilket är till nytta inte bara för utvidgningsregionen, utan för hela Europa.

För kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna kräver de tuffa förberedelserna för medlemskap djupgående reformer. Det återstår många utmaningar, varav god samhällsstyrning, rättstatsprincipen och yttrandefriheten är bland de viktigaste. Fullständigt samarbete med Icty förblir en grundförutsättning för hela anslutningsprocessen för flera länder. Konstruktiv diplomati krävs för att bilaterala frågor inte ska hindra den övergripande anslutningsprocessen.

"EU:s utvidgningspolitik är ett utmärkt exempel på hur vi kan vända allvarliga utmaningar i vår omedelbara närhet till möjligheter att skapa ett tryggare och mer välmående Europa" fortsatte Štefan Füle. "För att vi ska lyckas måste vi se till att denna process förblir trovärdig. För EU:s del innebär trovärdighet att utsikterna till EU-medlemskap erbjuds på grundval av stränga villkor. För kandidatländerna och de potentiella kandidatländerna innebär det att de åtar sig att genomföra reformer som för dem närmare EU:s normer och lagar och att EU-perspektivet är trovärdigt."

LÄNDERNAS STATUS

- KROATIEN: kandidatland – ansökte 2003. 25 av 35 kapitel har preliminärt stängts. Anslutningsförhandlingarna har nått slutfasen och bör kunna slutföras när Kroatien har uppnått de återstående stängningsriktmärkena, särskilt när det gäller rättsväsendet och de grundläggande rättigheterna.

- TURKIET: kandidatland – ansökte 1987. 13 kapitel har öppnats och 1 preliminärt stängts. Fullständigt genomförande av skyldigheterna inom ramen för tullunionen och framsteg mot en normalisering av förbindelserna med Cypern krävs innan landet kan göra påtagliga framsteg i anslutningsförhandlingarna.

- ISLAND: kandidatland – ansökte om medlemskap 2009 och inledde anslutningsförhandlingar i juli 2010. Genomgången av lagstiftningen ska just inledas. Eftersom Island redan är medlem av EES och ingår i Schengenområdet är en stor del av landets lagstiftning redan anpassad till EU-lagstiftningen.

- F.D. JUGOSLAVISKA REPUBLIKEN MAKEDONIEN: kandidatland – ansökte 2004. Landet fortsätter att uppfylla de politiska kriterierna i tillräckligt hög grad och kommissionen har förnyat sin rekommendation från 2009 om att inleda anslutningsförhandlingar. Eftersom det krävs ett enhälligt beslut av medlemsstaterna för att inleda förhandlingar är en framförhandlad och ömsesidigt accepterad lösning på namnfrågan avgörande.

- MONTENEGRO: potentiellt kandidatland – ansökte 2008. Kommissionen rekommenderar i sitt yttrande status som kandidatland och att förhandlingar inleds, om det rapporteras framsteg på en rad viktiga områden som anges i yttrandet.

- ALBANIEN: potentiellt kandidatland – ansökte 2009. Kommissionen rekommenderar i sitt yttrande att förhandlingar inleds, om det rapporteras framsteg på en rad viktiga områden som anges i yttrandet.

- SERBIEN: potentiellt kandidatland – ansökte 2009. Den 25 oktober 2010 överlämnade rådet (allmänna frågor) Serbiens ansökan till kommissionen, som kommer att utarbeta ett yttrande.

- BOSNIEN OCH HERCEGOVINA: potentiellt kandidatland – har inte ansökt om EU-medlemskap. Det faktum att de politiska ledarna inte har en gemensam vision om vilken väg landet ska gå fortsätter att lägga hinder i vägen för viktiga reformer och ytterligare framsteg på vägen till EU.

- KOSOVO2: potentiellt kandidatland – har inte ansökt om EU-medlemskap. EU stöder Kosovos ansträngningar att fullgöra sitt europeiska perspektiv och inledde en dialog inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen i januari. Kommissionen kommer att arbeta för Kosovos deltagande i relevanta EU-program.

Mer information finns på

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar