Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bruselj, 9. novembra 2010

Evropska komisija sprejela širitveni sveženj za leto 2010

Evropska komisija je danes sprejela svoj širitveni sveženj, ki pomeni njeno letno oceno širitvenih dejavnosti Evropske unije. V njem so navedeni trenutno stanje priprav, prihodnji izzivi in nadaljnja pot za države Zahodnega Balkana, Turčijo in Islandijo. Komisija predlaga, da se Črni gori dodeli status kandidatke, ter priporoča, da bi se morala pristopna pogajanja s Črno goro in Albanijo začeti, ko bosta ti dve državi izpolnili določeno številno ključnih prednostnih nalog iz mnenj. Komisija potrjuje, da Hrvaška vstopa v zadnjo fazo priprav na pristop.

Ob predstavitvi letnega širitvenega svežnja je komisar Füle dejal: Širitvena politika omogoča EU, da je kos izzivom v spreminjajočem se, večpolarnem svetu, v katerem naš sistem, ki temelji na vrednotah, še naprej prenašamo prek naših meja. Če bo Uniji uspelo nekdanje nasprotnice spet pripraviti do sodelovanja ter obenem ohraniti najvišje standarde na področju varovanja človekovih pravic, bo imela mehko moč, ki deluje magnetno in je potrebna, da oblikuje svet okoli sebe, namesto da svet oblikuje njo.“

Ker so z Lizbonsko pogodbo odstranjena institucionalna ozka grla in je omogočena priložnost za skupno izvajanje vseh orodij zunanje politike (orodja SZVP in Skupnosti), se lahko širitvene dejavnosti zdaj nadaljujejo. Pogajanja s Hrvaško so prešla v zadnjo fazo, pogajanja s Turčijo pa napredujejo, čeprav zelo počasi. Začela so se pristopna pogajanja z Islandijo. V postopku obravnave je prošnja Srbije za članstvo v EU. Komisija je predstavila svoji mnenji o prošnjah za članstvo Albanije in Črne gore. Komisija je ponovila priporočilo iz leta 2009, da je treba začeti pristopna pogajanja z Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo, in ponovno potrdila evropsko perspektivo za Bosno in Hercegovino ter Kosovo1.

Prizadevanja za reforme v državah širitve so njihovim državljanom že začela prinašati dejanske koristi. Državljani Albanije ter Bosne in Hercegovine bodo lahko v EU kmalu potovali brez vizumov. Srbija, Črna gora in Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija so imele zadnje leto že koristi od potovanja brez vizumov. Po vsej regiji širitve se kljub svetovni krizi številna gospodarstva krepijo. Varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin se približuje ravni Unije. Tudi na področju regionalnega sodelovanja prihaja do pomembnega napredka. Utrjena sta bila mir in stabilnost, od česar ni imela koristi le regija sama, ampak celotna Evropa.

V državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je treba med zahtevnimi pripravami za članstvo izvesti postopek temeljite reforme. Ostaja pa še nekaj nerešenih vprašanj, med katerimi so najpomembnejša dobro upravljanje, pravna država in svoboda izražanja. Polno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo je še naprej bistven pogoj za ves pristopni proces več držav. Potrebna je konstruktivna diplomacija, ki bi preprečila, da bi dvostranska vprašanja ovirala celoten pristopni proces.

Širitvena politika EU je izvrsten primer tega, kako lahko resne izzive na našem pragu spremenimo v priložnosti za varnejšo in uspešnejšo Evropo, “ je dodal komisar Füle. „Da bi bili uspešni, moramo ohranjati verodostojnost tega procesa. Verodostojnost za EU pomeni, da so možnosti za pristop ponujene na podlagi strogo določene in natančne pogojenosti. Države kandidatke in potencialne kandidatke pa se morajo zavezati reformam, s katerimi naj bi se približale standardom in predpisom EU, ter verodostojni perspektivi EU.“

POLJE S POSAMEZNIMI DRŽAVAMI

– HRVAŠKA: država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2003. Od 35 poglavij jih je bilo 25 začasno zaključenih. Pristopna pogajanja so v zadnji fazi in naj bi se zaključila, ko bo Hrvaška izpolnila nerešena merila za zaključek pogajanj, zlasti na področju pravosodja in temeljnih pravic.

– TURČIJA: država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 1987. Odprtih je 13 poglavij, 1 pa je začasno zaključeno. Država mora v celoti izpolnjevati obveznosti iz Sporazuma o carinski uniji in doseči napredek v smeri normalizacije odnosov s Ciprom, preden bo lahko odločneje pospešila svoja pristopna pogajanja.

– ISLANDIJA: država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2009, pristopna pogajanja pa so se začela julija 2010. Začel se bo postopek preverjanja. Ker je Islandija že članica EGS in schengenskega območja, je velik del njene zakonodaje že usklajen z zakonodajo Unije.

NEKDANJA JUGOSLOVANSKA REPUBLIKA MAKEDONIJA: država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2004. Država še naprej uspešno izpolnjuje politična merila. Komisija je ponovila svoje priporočilo iz leta 2009 o začetku pristopnih pogajanj. Ker je za začetek pogajanj potrebna soglasna odločitev držav članic, je pomembno, da se glede vprašanja imena doseže sporazumna in medsebojno sprejemljiva rešitev.

– ČRNA GORA: potencialna država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2008. Komisija v svojem mnenju priporoča, da se državi dodeli status kandidatke in da se z njo začnejo pristopna pogajanja, če bo zabeležen napredek na številnih ključnih področjih, navedenih v mnenju.

– ALBANIJA: potencialna država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2009. Komisija v svojem mnenju priporoča, da se začnejo pristopna pogajanja s to državo, če bo zabeležen napredek na številnih ključnih področjih, navedenih v mnenju.

– SRBIJA: potencialna država kandidatka, ki je za članstvo zaprosila leta 2009. Svet za splošne zadeve je prošnjo Srbije za članstvo 25. oktobra 2010 posredoval Komisiji, ki bo začela pripravljati mnenje.

– BOSNA IN HERCEGOVINA: potencialna država kandidatka, ki še ni zaprosila za članstvo v EU. Ker politični voditelji niso imeli skupne vizije o usmeritvi države, je to še naprej oviralo ključne reforme in nadaljnji napredek k EU.

KOSOVO2: potencialna država kandidatka, ki še ni zaprosila za članstvo v EU. Unija podpira prizadevanja te države za uresničitev njene evropske perspektive. Januarja pa je začela dialog o stabilizacijsko-pridružitvenem procesu. Komisija si bo prizadevala za spodbujanje udeležbe Kosova v primernih programih Unije.

Več informacij najdete na spletni strani:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm.

1 :

2 :


Side Bar