Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

V Bruseli 9. novembra 2010

Európska komisia prijala súbor dokumentov o rozšírení za rok 2010

Európska komisia dnes prijala svoj súbor dokumentov o rozšírení. Tento súbor obsahuje výročné hodnotenie agendy EÚ týkajúcej sa rozšírenia. Načrtáva súčasný stav príprav, budúce výzvy a smerovanie pre západný Balkán, Turecko a Island. Komisia navrhuje štatút kandidátskej krajiny pre Čiernu Horu a odporúča, aby sa s Čiernou Horou a Albánskom začali rokovania o pristúpení vtedy, keď tieto krajiny splnia rad kľúčových priorít určených v stanoviskách. Komisia potvrdzuje, že Chorvátsko vstupuje do záverečnej fázy príprav svojho pristúpenia.

Pri predstavení výročných dokumentov o rozšírení komisár Füle vyhlásil: „Politika rozšírenia umožňuje EÚ obstáť zoči-voči výzvam meniaceho sa multipolárneho sveta, v ktorom potrebujeme preniesť náš systém postavený na hodnotách za naše hranice. Únia, ktorá opätovne buduje spoluprácu medzi predchádzajúcimi súpermi a pritom zachováva najvyššie štandardy ľudských práv, bude mať príťažlivú „jemnú silu“ potrebnú na pretvorenie okolitého sveta tak, aby okolitý svet nepretváral ju samu.“

Keďže Lisabonská zmluva odstraňuje inštitucionálne prekážky a vytvára príležitosť pre spoločné uplatňovanie nástrojov v oblasti zahraničných vecí (SZBP a nástroje Spoločenstva), agenda rozšírenia môže napredovať. Rokovania s Chorvátskom vstúpili do svojej záverečnej fázy, zatiaľ čo rokovania s Tureckom napredujú, hoci pomalým tempom. Začali sa prístupové rokovania s Islandom a v súčasnosti sa spracúva žiadosť Srbska o členstvo v EÚ. Komisia predložila svoje stanoviská k žiadostiam Albánska a Čiernej Hory o členstvo. Komisia obnovila svoje odporúčanie, aby sa začali prístupové rokovania s Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko a opätovne potvrdila európsku perspektívu pre Bosnu a Hercegovinu a pre Kosovo1.

Reformné úsilie v krajinách rozšírenia už začína prinášať hmatateľný prínos pre ich občanov. Občania Albánska a Bosny a Hercegoviny budú čoskoro môcť cestovať do EÚ bez víz. Srbsko, Čierna Hora a Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko využívali výhody cestovania bez víz už v minulom roku. V regióne budúceho rozšírenia mnohé hospodárstva zosilneli napriek globálnej kríze; ochrana ľudských práv a základných slobôd sa postupne približujú k úrovni EÚ a regionálna spolupráca zaznamenáva výrazný pokrok. Mier a stabilita sa upevnili, čo prospelo nielen samotnému regiónu, ale aj Európe ako celku.

Náročná príprava kandidátov a potenciálnych kandidátov na členstvo si vyžaduje proces hlbokých reforiem. Naďalej pretrvávajú viaceré problémy, pričom dobrá správa vecí verejných, právny štát a sloboda prejavu patria k najdôležitejším. Spolupráca v plnom rozsahu s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu (ICTY) zostáva kľúčovou podmienkou celého prístupového procesu niektorých krajín. Je potrebná konštruktívna diplomacia, aby sa bilaterálne problémy nestali prekážkou celkového prístupového procesu.

Politika rozširovania EÚ je výborným príkladom toho, ako môžeme premeniť závažné problémy, ktorým čelíme, na možnosti, ako vytvoriť bezpečnejšiu a prosperujúcu Európu,“ dodal komisár Füle. Aby sme dosiahli úspech, potrebujeme zachovať hodnovernosť tohto procesu. Pre EÚ hodnovernosť znamená, že perspektíva pristúpenia sa ponúka na základe prísnych a dôsledných podmienok. Pre kandidátov a potenciálnych kandidátov to znamená zaviazať sa k reformám, ktoré sú navrhnuté tak, aby ich priblížili k normám a právnym predpisom EÚ, a zároveň znamená hodnovernú perspektívu EÚ."

TABUĽKA KRAJÍN

CHORVÁTSKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2003. Predbežne sa uzavrelo 25 z 35 kapitol. Prístupové rokovania dospeli do záverečnej fázy a mali by sa uzavrieť vtedy, keď Chorvátsko splní zostávajúce záverečné referenčné kritériá, najmä v oblasti justície a základných práv.

TURECKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 1987. Otvorených je 13 kapitol a jedna je predbežne uzavretá. Kým krajina bude môcť významnejšie pokročiť v prístupových rokovaniach, je potrebné úplné splnenie povinností vyplývajúcich z colnej únie a dosiahnutie pokroku v normalizácii vzťahov s Cyprom.

– ISLAND: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009 a prístupové rokovania boli otvorené v júli 2010. Proces preverovania sa má čoskoro začať. Keďže Island je už členom EHP a schengenského priestoru, veľká časť jeho legislatívy je už zosúladená s legislatívou EÚ.

– BÝVALÁ JUHOSLOVANSKÁ REPUBLIKA MACEDÓNSKO: kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2004. Krajina naďalej uspokojivo plní politické kritériá a Komisia obnovila svoje odporúčanie z roku 2009 na otvorenie prístupových rokovaní. Na začatie prístupových rokovaní je potrebné jednomyseľné rozhodnutie členských štátov a základným predpokladom je vzájomne odsúhlasené riešenie názvu.

ČIERNA HORA: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2008. Komisia vo svojom stanovisku odporúča štatút kandidátskej krajiny a otvorenie prístupových rokovaní vtedy, keď sa zaznamená pokrok vo viacerých kľúčových oblastiach uvedených v stanovisku.

– ALBÁNSKO: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009. Komisia vo svojom stanovisku odporúča otvorenie prístupových rokovaní vtedy, keď sa zaznamená pokrok vo viacerých kľúčových oblastiach uvedených v stanovisku.

– SRBSKO: potenciálna kandidátska krajina – žiadosť predložila v roku 2009. Dňa 25. októbra 2010 Rada pre všeobecné záležitosti postúpila žiadosť Srbska Komisii, ktorá začala s prípravou svojho stanoviska.

– BOSNA A HERCEGOVINA: potenciálna kandidátska krajina nepožiadala o členstvo v EÚ; chýbajúca spoločná vízia politických predstaviteľov, pokiaľ ide o ďalšie smerovanie krajiny, aj naďalej blokuje kľúčové reformy a ďalší pokrok smerom k EÚ.

– KOSOVO2: potenciálna kandidátska krajina nepožiadala o členstvo v EÚ. Európska únia podporuje úsilie Kosova o naplnenie jeho európskej perspektívy a v januári začala dialóg o procese stabilizácie a pridruženia. Komisia premietne účasť Kosova do príslušných programov Únie.

Viac informácií nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar