Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bruksela, dnia 9 listopada 2010 r.

Komisja Europejska przyjmuje pakiet „rozszerzenie” za rok 2010

Komisja przyjęła dzisiaj swój pakiet rozszerzenie”. Komisja przedstawia w nim swoją roczną ocenę agendy Unii Europejskiej w zakresie rozszerzenia. Obejmuje ona zarys obecnego stanu przygotowań, przyszłych wyzwań i drogi, jaką podążać powinny państwa Bałkanów Zachodnich, Turcja i Islandia. Komisja proponuje przyznanie Czarnogórze statusu państwa kandydującego oraz zaleca otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia z Czarnogórą i Albanią, po tym jak państwa te zrealizują szereg kluczowych priorytetów określonych w opiniach. Komisja potwierdza, że Chorwacja wkracza w finalną fazę przygotowań do przystąpienia.

Przedstawiając roczny pakiet „rozszerzenie” komisarz Füle stwierdził: „Polityka rozszerzenia umożliwia UE sprostanie wyzwaniom zmieniającego się wielobiegunowego świata, w którym winniśmy nieustannie dążyć do promowania poza naszymi granicami naszego opartego na wartościach systemu. Unia, która zdoła ponownie zachęcić dawnych rywali do współpracy, równocześnie zachowując najwyższe standardy w dziedzinie praw człowieka, będzie dysponować magnetyczną siłą przekonywania, potrzebną do tego, by kształtować świat wokół nas, zamiast być przez niego kształtowanym”.

Dzięki temu, że traktat lizboński usuwa bariery instytucjonalne oraz tworzy możliwość wspólnej realizacji wszystkich narzędzi w zakresie spraw zagranicznych (narzędzi WPZiB oraz wspólnotowych), możliwe są postępy w realizacji agendy rozszerzenia. Negocjacje z Chorwacją wkroczyły w końcową fazę, zaś negocjacje z Turcją posuwają się do przodu, choć w powolnym tempie. Zainicjowano negocjacje z Islandią w sprawie przystąpienia, a wniosek Serbii o członkostwo w UE jest właśnie rozpatrywany. Komisja przedstawiła swoje opinie o wnioskach o członkostwo przedłożonych przez Albanię i Czarnogórę. Komisja ponowiła swoje zalecenie z 2009 r. w sprawie otwarcia negocjacji dotyczących przystąpienia z Byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii oraz potwierdziła europejskie perspektywy dla Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa1.

Wysiłki reformatorskie w państwach dążących do przystąpienia zaczęły już przynosić wymierne korzyści ich obywatelom. Obywatele Albanii oraz Bośni i Hercegowiny będą wkrótce mogli podróżować do UE bez wizy, S a Serbia, Czarnogóra i Była Jugosłowiańska Republika Macedonii korzystały z podróży bezwizowych już w ubiegłym roku. W regionie przygotowującym się do przystąpienia wiele gospodarek wzmacnia się, pomimo światowego kryzysu. Ochrona praw człowieka i podstawowych wolności zbliżają się do poziomu osiągniętego w UE; osiągnięto również znaczące postępy we współpracy regionalnej. Ugruntowany pokój i stabilizacja przynosiły korzyści nie tylko samemu regionowi, lecz także Europie jako całości.

Trudne przygotowania do członkostwa wymagają od kandydatów i potencjalnych kandydatów przeprowadzenia głębokich reform. W dalszym ciągu mają one przed sobą istotne wyzwania, z których najistotniejsze to zapewnienie dobrych rządów, państwa prawnego oraz wolności wyrażania opinii. W przypadku szeregu państw jednym z zasadniczych warunków realizacji całego procesu przystąpienia pozostaje pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii. Potrzebna jest konstruktywna dyplomacja, by zapobiec sytuacjom, w których problemy dwustronne utrudniały ogólny proces przystąpienia.

„Polityka UE w zakresie rozszerzenia jest doskonałym przykładem tego, w jaki sposób poważne wyzwania, które stoją u naszych bram, można wykorzystać jako szansę na bezpieczniejszą i dobrze prosperującą Europę”, dodał komisarz Füle. „Powodzenie zależy od tego, czy zachowamy wiarygodność tego procesu. Z punktu widzenia UE wiarygodność oznacza, że perspektywa przystąpienia oferowana jest na podstawie ściśle określonych, rygorystycznych kryteriów. Dla kandydatów i potencjalnych kandydatów oznacza to zaś konieczność zobowiązania się do reform, które mają przybliżyć ich do standardów i przepisów UE, w połączeniu z realną perspektywą przystąpienia”.

STATUS POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTW

- CHORWACJA: państwo kandydujące – wniosek złożony w 2003 r. 25 z 35 rozdziałów zostało prowizorycznie zamkniętych. Negocjacje w sprawie przystąpienia wkroczyły w fazę finalną i powinny zostać zakończone po tym jak Chorwacja osiągnie pozostałe do uzyskania wskaźniki, w szczególności w dziedzinie sądownictwa i praw podstawowych.

- TURCJA: państwo kandydujące – wniosek złożony w 1987 r. 13 rozdziałów zostało otwartych, a 1 prowizorycznie zamknięty. Przyspieszenie tempa negocjacji w sprawie przystąpienia wymaga pełnej realizacji zobowiązań wynikających z unii celnej oraz postępów w normalizacji stosunków z Cyprem.

– ISLANDIA: państwo kandydujące – złożyło wniosek o członkostwo w 2009 r. oraz otwarło negocjacje w sprawie przystąpienia w lipcu 2010 r. Proces analizy ma się właśnie zacząć. Islandia jest już członkiem EOG oraz strefy Schengen i duża część jej prawodawstwa jest już zgodna z przepisami UE.

BYŁA JUGOSŁOWIAŃSKA REPUBLIKA MACEDONII: państwo kandydujące – wniosek złożony w 2004 r. Państwo w dalszym ciągu spełnia w wystarczającym stopniu kryteria polityczne, dlatego Komisja ponowiła swoje zalecenie z 2009 r. w sprawie otwarcia procesu negocjacji. Ponieważ rozpoczęcie negocjacji wymaga jednomyślnej decyzji państw członkowskich, niezbędne jest wynegocjowanie akceptowanego przez obie strony rozwiązania problemu dotyczącego nazwy.

- CZARNOGÓRA: potencjalne państwo kandydujące – złożyło wniosek w 2008 r. W swojej opinii Komisja zaleca przyznanie statusu państwa kandydującego oraz otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia, jeżeli zostaną odnotowane postępy w szeregu kluczowych dziedzin wskazanych w opinii.

– ALBANIA: potencjalne państwo kandydujące – wniosek złożony w 2009 r. W swojej opinii Komisja zaleca otwarcie negocjacji w sprawie przystąpienia, jeżeli zostaną odnotowane postępy w szeregu kluczowych dziedzin wskazanych w opinii.

– SERBIA: potencjalne państwo kandydujące – wniosek złożony w 2009 r. W dniu 25 października 2010 r. Rada do Spraw Ogólnych przekazała wniosek Serbii Komisji, która rozpocznie przygotowywanie swojej opinii.

– BOŚNIA I HERCEGOWINA: potencjalne państwo kandydujące – nie złożyło wniosku o przystąpienie do UE. Brak wspólnej wizji przywódców politycznych co do kierunku rozwoju kraju w dalszym ciągu blokował zasadnicze reformy oraz dalsze postępy na drodze do UE.

- Kosowo2: potencjalne państwo kandydujące – nie złożyło wniosku o przystąpienie do UE. UE wspiera wysiłki Kosowa w realizacji jego europejskiej perspektywy oraz zainicjowała w styczniu dialog w sprawie procesu stabilizacji i stowarzyszenia. Komisja będzie dążyć do wspierania udziału Kosowa we właściwych programach unijnych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar