Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Brussel, 9 november 2010

Europese Commissie keurt uitbreidingspakket 2010 goed

Vandaag heeft de Europese Commissie haar uitbreidingspakket goedgekeurd. Hiermee presenteert de Commissie haar jaarlijkse evaluatie van de uitbreidingsagenda van de Europese Unie. In het uitbreidingspakket wordt de stand van zaken met betrekking tot de voorbereidingen beschreven, evenals de uitdagingen die voor ons liggen en de volgende stappen voor de Westelijke Balkan, Turkije en IJsland. De Commissie stelt voor Montenegro de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en beveelt aan om de toetredingsonderhandelingen te openen met Montenegro en Albanië, zodra beide landen hebben voldaan aan een aantal essentiële prioriteiten die in de adviezen aan de orde komen. De Commissie bevestigt dat Kroatië thans in de eindfase zit van de voorbereidingen op toetreding.

Bij de voorstelling van het jaarlijkse uitbreidingspakket zei Europees commissaris Füle: "Het uitbreidingsbeleid stelt de EU in staat de uitdagingen aan te gaan van een veranderende, multipolaire wereld, waarin de EU haar waardenstelsel buiten haar grenzen moet blijven uitdragen. Een Unie die wederom samenwerking tot stand brengt tussen vroegere tegenstanders, waarbij zij de hoogste normen inzake mensenrechten weet te handhaven, kan beschikken over de aantrekkelijke "soft power" die noodzakelijk is om de wereld rondom haar vorm te geven, in plaats van deze opgelegd te krijgen."

Met het Verdrag van Lissabon worden institutionele belemmeringen weggewerkt en ontstaat de mogelijkheid voor de gezamenlijke tenuitvoerlegging van alle instrumenten op het vlak van buitenlands beleid (GBVB- en communautaire instrumenten), waardoor vooruitgang kan worden geboekt bij de uitvoering van de uitbreidingsagenda. De onderhandelingen met Kroatië zijn nu de laatste fase ingegaan, terwijl in de onderhandelingen met Turkije vooruitgang wordt geboekt, zij het in traag tempo. De toetredingsonderhandelingen met IJsland zijn geopend en de Servische aanvraag voor EU-lidmaatschap wordt behandeld. De Commissie heeft een advies uitgebracht over de lidmaatschapsaanvragen van Albanië en Montenegro. Zoals zij reeds in haar aanbeveling van 2009 had bepleit, heeft de Commissie opnieuw aangevoerd dat de toetredingsonderhandelingen met de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië moeten worden geopend en heeft zij het Europese perspectief van Bosnië en Herzegovina en Kosovo opnieuw bevestigd1.

Hervormingsinspanningen in uitbreidingslanden hebben voor de burgers van deze landen reeds concrete voordelen opgeleverd. Burgers van Albanië en Bosnië en Herzegovina zullen binnenkort visumvrij naar de EU kunnen reizen. Servië, Montenegro en de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië kwamen reeds het voorbije jaar in aanmerking voor visumvrij reizen. In de gehele uitbreidingsregio vindt ondanks de mondiale crisis een versterking plaats van talrijke economieën; de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden benadert het niveau van de EU en op het vlak van regionale samenwerking wordt aanzienlijke vooruitgang geboekt. Vrede en veiligheid zijn geconsolideerd, hetgeen niet alleen voor de regio zelf, maar ook voor geheel Europa gunstig is.

De kandidaten en potentiële kandidaten moeten ter voorbereiding op het lidmaatschap overgaan tot grondige hervormingen. Er blijven nog heel veel taken over, waarbij goed bestuur, de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting de belangrijkste prioriteiten zijn. Volledige medewerking met het Joegoslavië-tribunaal blijft een essentiële voorwaarde voor het volledige toetredingsproces van verscheidene landen. Door constructieve diplomatie kan worden voorkomen dat bilaterale knelpunten het gehele toetredingsproces belemmeren.

"Het uitbreidingsbeleid van de EU is een uitstekend voorbeeld van hoe we uitdagingen aan onze poorten kunnen aangrijpen om meer veiligheid en welvaart in Europa te scheppen," zo voegde Commissaris Füle eraan toe. "Om resultaten te kunnen boeken, moeten we zorgen voor een geloofwaardig toetredingsproces. Voor de EU komt geloofwaardigheid erop neer dat op basis van strikte en strenge voorwaarden een perspectief op toetreding wordt geboden. Voor de kandidaten en potentiële kandidaten betekent dit dat zij zich ertoe verbinden hervormingen tot stand te brengen die tot doel hebben hen dichter bij de EU-normen en wetten te brengen en dat zij kunnen rekenen op een geloofwaardig EU-perspectief."

OVERZICHT PER LAND

- KROATIË: kandidaat – heeft in 2003 EU-lidmaatschap aangevraagd. 25 van de 35 hoofdstukken zijn voorlopig afgesloten. De toetredingsonderhandelingen hebben de eindfase bereikt en moeten worden afgerond zodra Kroatië heeft voldaan aan de resterende criteria voor afsluiting, in het bijzonder met betrekking tot het justitiële stelsel en de grondrechten.

- TURKIJE: kandidaat – heeft in 1987 EU-lidmaatschap aangevraagd. 13 hoofdstukken zijn geopend en 1 hoofdstuk is voorlopig afgesloten. Onverkorte naleving van de verplichtingen in het kader van de douane-unie en vorderingen bij de normalisatie van de betrekkingen met Cyprus zijn noodzakelijk vooraleer Turkije sterkere vooruitgang kan boeken bij de toetredingsonderhandelingen.

- IJSLAND: kandidaat – heeft in 2009 EU-lidmaatschap aangevraagd en de toetredingsonderhandelingen zijn in juli 2010 geopend. De toetsing zal binnenkort van start gaan. Aangezien IJsland reeds een lid is van de EER en deel uitmaakt van het Schengengebied is de IJslandse wetgeving reeds grotendeels in overeenstemming met die van de EU.

- VOORMALIGE JOEGOSLAVISCHE REPUBLIEK MACEDONIË: kandidaat – heeft in 2004 EU-lidmaatschap aangevraagd. Het land blijft in voldoende mate voldoen aan de politieke criteria en de Commissie heeft haar aanbeveling van 2009 om de toetredingsonderhandelingen te openen, verlengd. Aangezien een met eenstemmigheid genomen besluit van de lidstaten vereist is voor de aanvang van de onderhandelingen, is een door onderhandelingen tot stand gekomen en wederzijds aanvaardbare oplossing van de naamkwestie van wezenlijk belang.

- MONTENEGRO: potentiële kandidaat – heeft in 2008 EU-lidmaatschap aangevraagd. In haar advies beveelt de Commissie aan om de status van kandidaat-lidstaat te verlenen aan Montenegro en de toetredingsonderhandelingen te openen, indien vooruitgang wordt geboekt op een aantal essentiële terreinen die in het advies worden behandeld.

- ALBANIË: potentiële kandidaat – heeft in 2009 EU-lidmaatschap aangevraagd. In haar advies beveelt de Commissie aan om de toetredingsonderhandelingen te openen, indien vooruitgang wordt geboekt op een aantal essentiële terreinen die in het advies worden behandeld.

- SERVIË: potentiële kandidaat – heeft in 2009 EU-lidmaatschap aangevraagd. Op 25 oktober 2010 heeft de Raad Algemene Zaken de aanvraag van Servië aan de Commissie toegezonden, die een aanvang zal maken met de opstelling van haar advies.

- BOSNIË EN HERZEGOVINA: potentiële kandidaat – heeft het EU-lidmaatschap nog niet aangevraagd; het ontbreken van een gemeenschappelijke visie bij de politieke leiders over de koers van het land bleef een hinderpaal voor essentiële hervormingen en verdere vooruitgang op de weg naar de EU.

- KOSOVO2: potentiële kandidaat – heeft het EU-lidmaatschap nog niet aangevraagd. De EU ondersteunt de inspanningen van Kosovo op weg naar de Europese Unie en heeft in januari de dialoog in het kader van het stabilisatie- en associatieproces opgestart. De Commissie zal werk maken van de deelname van Kosovo aan de toepasselijke EU-programma's.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar