Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Brüssel, 9. november 2010

Euroopa Komisjon võtab vastu 2010. aasta laienemispaketi

Euroopa Komisjon võttis täna vastu laienemispaketi, milles on esitatud komisjoni iga-aastane hinnang Euroopa Liidu laienemiskavale. Paketis käsitletakse ettevalmistuste seisu, lahendamata probleeme ning Lääne-Balkani riikide, Türgi ja Islandi tulevikuväljavaateid. Komisjon teeb ettepaneku anda Montenegrole kandidaadistaatus ja soovitab alustada Montenegro ja Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi kohe, kui need riigid on täitnud ühinemistaotlusi käsitlevates arvamustes esitatud peamised kriteeriumid. Komisjon kinnitab, et Horvaatia on jõudnud oma ühinemisettevalmistustes lõppjärku.

Iga-aastast laienemispaketti esitlenud volinik Füle sõnul võimaldab laienemispoliitika ELil lahendada muutuva maailma probleeme ja tagada, et meie väärtustel põhinev süsteem oleks eeskujuks ka teistele riikidele. Liidul, kes taastab koostöö endiste konkurentide vahel ja kindlustab inimõigustest kinnipidamise, on kõik võimalused kujundada maailma enda ümber, selle asemel et lasta sellel ennast kujundada,” sõnas Füle.

Kuna Lissaboni lepinguga kõrvaldati institutsioonilised takistused ja loodi võimalus ühiselt rakendada kõiki välispoliitika vahendeid (nii ühise välis- ja julgeolekupoliitika kui ka ühenduse vahendeid), saab laienemiskavaga edasi minna. Horvaatiaga peetavad läbirääkimised on jõudnud lõppjärku ja läbirääkimised Türgiga edenevad samuti, ehkki aeglases tempos. Ka Islandiga on alustatud läbirääkimisi ja Serbia ühinemistaotlust menetletakse. Komisjon on esitanud oma arvamused Albaania ja Montenegro ühinemistaotluste kohta. Komisjon uuendas 2009. aastal esitatud soovitust alustada ühinemisläbirääkimisi endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigiga ja kinnitas taas, et ELi uks on avatud ka Bosniale ja Hertsegoviinale ning Kosovole1.

Laienemisprotsessis osalevate riikide reformid on juba hakanud tooma kodanikele käegakatsutavat kasu. Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina kodanikud saavad varsti ELis viisavabalt reisida. Serbia, Montenegro ja endise Jugoslaavia Makedoonia Vabariigi suhtes hakkas viisavabadus kehtima juba eelmisel aastal. Vaatamata üleilmsele kriisile on majandus kogu piirkonnas tõusuteel. Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse norme lähendatakse ELi omadele ning piirkondliku koostöö arendamisel tehakse märkimisväärseid edusamme. Kindlustatud on rahu ja stabiilsust, millest on kasu mitte ainult piirkonnale endale, vaid kogu Euroopale.

Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid peavad ELiga ühinemise ettevalmistuste käigus ellu viima põhjalikke reforme. Edaspidi tuleb esmajoones lahendada probleeme, mis on seotud hea valitsemistava, õigusriigi põhimõtete ja sõnavabadusega. Mitme riigi jaoks on tihe koostöö endise Jugoslaavia asjade rahvusvahelise kriminaalkohtuga ühinemisprotsessi eeltingimus. Diplomaatia peab tagama, et kahepoolsed küsimused ei nurjaks üldist ühinemisprotsessi.

Volinik Füle lisas, et ELi laienemispoliitika on hea näide sellest, kuidas on võimalik meid tabanud katsumused muuta võimalusteks kindlustada turvalisem ja jõukam Euroopa. Edu saavutamiseks peab laienemisprotsess olema usaldusväärne. ELi jaoks tähendab usaldusväärsus seda, et ühinemise aluseks on ranged tingimused. Kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide jaoks tähendab see reforme, mis kindlustavad vastavuse ELi normidele, ja perspektiivi saada ELi liikmeks.”

RIIKIDE STAATUS

HORVAATIA: kandidaat – esitas taotluse 2003. aastal. 25 peatükki 35st on ajutiselt suletud. Ühinemisläbirääkimised on jõudnud lõppjärku ja need tuleks lõpetada kohe, kui Horvaatia täidab veel täitmata sulgemise kriteeriumid, eelkõige kohtuvõimu ja põhiõiguste valdkonnas.

– TÜRGI: kandidaat – esitas taotluse 1987. aastal. 13 peatükki on avatud ja 1 ajutiselt suletud. Selleks et riik saaks ühinemisläbirääkimistel kiiremini edu saavutada, peab ta täitma tolliliiduga seotud kohustused ja normaliseerima oma suhted Küprosega.

– ISLAND: kandidaat – esitas taotluse 2009. aastal ja alustas ühinemisläbirääkimisi 2010. aasta juulis. Sõelumisprotsess algab varsti. Kuna Island kuulub juba Euroopa Majanduspiirkonda ja Schengeni alasse, on suur osa tema õigusaktidest juba ELi õigusega vastavusse viidud.

– ENDINE JUGOSLAAVIA MAKEDOONIA VABARIIK: kandidaat – esitas taotluse 2004. aastal. Riik täidab piisavalt poliitilisi kriteeriume ja komisjon uuendas 2009. aastal antud soovitust alustada ühinemisläbirääkimisi. Kuna läbirääkimiste alustamiseks on vaja liikmesriikide ühehäälset otsust, on ülimalt oluline saavutada riigi nime küsimuses kõikidele aktsepteeritav lahendus.

– MONTENEGRO: potentsiaalne kandidaat – esitas taotluse 2008. aastal. Komisjon soovitab oma arvamuses anda Montenegrole kandidaadistaatus ja alustada ühinemisläbirääkimisi kohe, kui arvamuses esitatud olulisemates valdkondades on tehtud edusamme.

– ALBAANIA: potentsiaalne kandidaat – esitas taotluse 2009. aastal. Komisjon soovitab oma arvamuses alustada Albaaniaga ühinemisläbirääkimisi kohe, kui arvamuses esitatud olulisemates valdkondades on tehtud edusamme.

– SERBIA: potentsiaalne kandidaat – esitas taotluse 2009. aastal. 25. oktoobril 2010 edastas üldasjade nõukogu Serbia taotluse komisjonile, kes hakkab ette valmistama oma arvamust.

- BOSNIA JA HERTSEGOVIINA: potentsiaalne kandidaat – ei ole veel ühinemistaotlust esitanud. Kuna poliitilistel liidritel puudub riigi tulevikusuundade suhtes üksmeel, takistab see reformide elluviimist ja ELiga ühinemise protsessi alustamist.

– KOSOVO2: potentsiaalne kandidaat – ei ole veel ühinemistaotlust esitanud. EL toetab Kosovo ühinemisele suunatud jõupingutusi ja algatas jaanuaris stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessi käsitleva dialoogi. Samuti edendab komisjon Kosovo osalemist asjakohastes ELi programmides.

Üksikasjalikum teave:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar