Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Bruxelles, den 9. november 2010

Europa-Kommissionen vedtager 2010-udvidelsespakken

Europa-Kommissionen vedtog i dag sin udvidelsespakke. Den indeholder Kommissionens årlige vurdering af EU's udvidelsesdagsorden. Den beskriver status for forberedelserne, de udfordringer, der ligger forude, og vejen frem for Vestbalkan, Tyrkiet og Island. Kommissionen foreslår, at Montenegro får kandidatstatus, og anbefaler, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger med Montenegro og Albanien, når disse lande har opfyldt en række nøgleprioriteter, som er beskrevet i holdningerne. Kommissionen bekræfter, at Kroatien går ind i den endelig fase af tiltrædelsesforberedelserne.

Kommissær Štefan Füle udtalte: "Ved hjælp af udvidelsespolitikken kan EU tage udfordringerne ved en omskiftelig, multipolær verden op, og vi må blive ved med at udbrede vores system, der bygger på værdier, ud over EU's grænser. En Union, som endnu engang skal etablere et samarbejde mellem tidligere rivaler, samtidig med, at den fastholder den højeste respekt for menneskerettigheder, vil have den bløde magnetiske kraft, der skal til for at forme verden omkring sig i stedet for at blive formet af den."

Nu hvor Lissabontraktaten har fjernet institutionelle flaskehalse og skabt mulighed for at trække på alle udenrigspolitiske virkemidler (FUSP og fællesskabsordninger), kan udvidelsesdagsordenen virkelig skride fremad. Forhandlingerne med Kroatien er gået ind i sidste fase, og forhandlingerne med Tyrkiet skrider fremad om end langsomt. Der er indledt tiltrædelsesforhandlinger med Island, og Serbiens ansøgning om EU-medlemsskab er under behandling. Kommissionen har fremlagt sine holdninger til Albaniens og Montenegros ansøgninger om medlemskab. Kommissionen fornyede sin henstilling fra 2009 om, at der bør indledes tiltrædelsesforhandlinger med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, og den bekræftede udsigterne til medlemskab for Bosnien-Hercegovina og for Kosovo1.

Reformerne i udvidelseslandene er allerede begyndt at give borgerne mærkbare fordele. Borgere i Albanien og Bosnien-Hercegovina vil snart kunne rejse uden visum til EU. Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien har allerede nydt godt af visumfritagelse i det sidste år. På tværs af udvidelsesregionen styrkes mange økonomier på trods af den globale krise. Menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder nyder en beskyttelse, der i stigende grad nærmer sig niveauet i EU, og inden for det regionale samarbejde sker der store fremskridt. Freden og stabiliteten er blevet konsolideret, hvilket ikke kun er til gavn for selve regionen, men for Europa i det hele taget.

For kandidatlandene og de potentielle kandidatlande kræver forberedelserne forud for et medlemskab vidtrækkende reformer. Der er forsat store udfordringer, hvoraf god regeringsførelse, retsstaten og ytringsfriheden er blandt de vigtigste. Fuldt samarbejde med Det Internationale Krigsforbrydertribunal vedrørende det Tidligere Jugoslavien er en hovedbetingelse for hele tiltrædelsesprocessen i mange lande. Der skal konstruktivt diplomati til for at forhindre, at bilaterale problemer står i vejen for den overordnede tiltrædelsesproces.

"EU's udvidelsespolitik er et slående eksempel på, hvordan vi kan vende alvorlige problemer ganske tæt på os til en mulighed for at skabe et mere sikkert og velstående Europa", tilføjede Štefan Füle. "Hvis det skal lykkes, må vi fastholde en troværdig proces. For EU betyder troværdighed, at udsigten til tiltrædelse gives på grundlag af strenge betingelser. For kandidatlandene og de potentielle kandidatlande betyder det, at de skal forpligte sig til reformer, som skal bringe dem tættere på EU's standarder og lovgivning, og at de skal have en troværdig udsigt til EU-medlemskab."

Landestatus

- KROATIEN: kandidatland – ansøgte i 2003. 25 ud af 35 kapitler er foreløbigt afsluttet. Tiltrædelsesforhandlingerne er i sidste fase og bør kunne afsluttes, så snart Kroatien har opfyldt de afsluttende benchmark, navnlig vedrørende retsvæsen og grundlæggende rettigheder.

- TYRKIET: kandidatland – ansøgte i 1987. Der er åbnet 13 kapitler og 1 er foreløbigt lukket. Tyrkiet skal opfylde forpligtelserne i henhold til Toldunionen fuldt ud og nærme sig en normalisering af forbindelserne med Cypern, før landet kan komme seriøst videre med tiltrædelsesforhandlingerne.

- ISLAND: kandidatland – ansøgte om medlemskab i 2009 og indledte tiltrædelsesforhandlinger i juli 2010. Screeningprocessen vil snart gå i gang. Eftersom Island allerede er medlem af EØS og Schengenområdet, er en stor del af landets lovgivning allerede tilpasset EU's.

- DEN TIDLIGERE JUGOSLAVISKE REPUBLIK MAKEDONIEN: kandidatland – ansøgte i 2004. Landet opfylder fortsat de politiske kriterier tilstrækkeligt, og Kommissionen har fornyet sin henstilling fra 2009 om at indlede tiltrædelsesforhandlinger. Da det kræver en enstemmigt vedtaget beslutning fra medlemsstaterne at indlede forhandlinger, er det afgørende at få forhandlet sig frem til en gensidigt acceptabel løsning på navneproblematikken.

- MONTENEGRO: potentielt kandidatland – ansøgte i 2008. Kommissionen anbefaler i sin holdning, at landet gives kandidatstatus, og at der indledes forhandlinger, hvis der konstateres fremskridt på en række vigtige områder, som er anført i holdningen.

- ALBANIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. Kommissionen anbefaler i sin holdning, at der indledes tiltrædelsesforhandlinger, hvis der konstateres fremskridt på en række vigtige områder, som er anført i holdningen.

- SERBIEN: potentielt kandidatland – ansøgte i 2009. Den 25. oktober 2010 videresendte Rådet (almindelige anliggender) Serbiens ansøgning til Kommissionen, som vil udarbejde en holdning.

- BOSNIEN-HERCEGOVINA: potentielt kandidatland – har ikke ansøgt om EU-medlemskab; manglen på en fælles vision fra de politiske lederes side om, i hvilken retning landet skal gå, har fortsat stået i vejen for vigtige reformer og yderligere fremskridt mod EU.

- KOSOVO2: potentielt kandidatland – har ikke ansøgt om EU-medlemskab. EU støtter Kosovos indsats for at opfylde det europæiske perspektiv og indledte en dialog om stabiliserings- og associeringsprocessen i januar. Kommissionen vil fremme Kosovos deltagelse i relevante EU-programmer.

Yderligere oplysninger findes på:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar