Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

V Bruselu dne 9. listopadu 2010

Evropská komise hodnotí stav rozšiřování EU v roce 2010

Evropská komise dnes zveřejnila své každoroční hodnocení programu rozšiřování Evropské unie. Popisuje v něm stav příprav, přetrvávající problémy i další postup v případě zemí západního Balkánu, Turecka a Islandu. Černé Hoře navrhuje udělit status kandidátské země a doporučuje zahájit s Černou Horou a Albánií přístupová jednání, jakmile tyto země splní řadu hlavních priorit popsaných v jejím stanovisku. V případě Chorvatska Komise potvrzuje, že přípravy této země na přistoupení vstupují do závěrečné fáze.

Komisař pro rozšíření Štefan Füle k ročnímu hodnocení řekl: „Politika rozšíření umožňuje EU úspěšně reagovat na výzvy v měnícím se multipolárním světě, v němž musíme svůj systém založený na hodnotách nadále prosazovat i za hranicemi EU. Tím, že Unie přivede další bývalé rivaly ke spolupráci a potvrdí nejpřísnější požadavky na ochranu lidských práv, získá působivou „měkkou sílu“, díky níž bude moci utvářet svět kolem sebe, namísto aby se nechala utvářet jím.“

Program rozšíření se může dál rozvíjet díky tomu, že Lisabonská smlouva odstraňuje nedostatky ve fungování institucí a umožňuje společně využívat všechny zahraničněpolitické nástroje (společnou zahraniční a bezpečnostní politiku a nástroje Společenství). Jednání s Chorvatskem vstoupila do závěrečné fáze. Jednání s Tureckem postupují, byť pomalým tempem. S Islandem byla zahájena přístupová jednání a žádost Srbska o přistoupení se právě zpracovává. V případě Albánie a Černé Hory předložila Komise stanoviska k žádostem obou zemí o přistoupení. Co se týče Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, zopakovala Komise své doporučení z roku 2009 zahájit s touto zemí přístupová jednání. V souvislosti s Kosovem1 a Bosnou a Hercegovinou Komise potvrdila jejich evropskou perspektivu.

Kandidátské i potenciální kandidátské země provádějí reformy, které již začaly občanům přinášet hmatatelné výhody. Občané Albánie a Bosny a Hercegoviny budou již brzy moci cestovat do EU bez víz. Srbsko, Černá Hora a Bývalá jugoslávská republika Makedonie využívají výhod bezvízového styku už od loňského roku. V celém regionu posiluje navzdory celosvětové krizi řada ekonomik. Ochrana lidských práv a základních svobod se blíží úrovni EU. Výrazně se lepší i regionální spolupráce. Z upevnění míru a stability těží nejen daný region, ale i Evropa jako celek.

Náročné přípravy na členství si v kandidátských i potenciálních kandidátských zemích žádají hluboké reformy. Některé země se nadále potýkají s mnoha problémy, z nichž nejdůležitější se týkají řádné správy věcí veřejných, právního státu a svobody projevu. Hlavní podmínkou, kterou musí během procesu přistoupení několik z nich splnit, zůstává aktivní spolupráce s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. Průtahům v přistoupení, jež by byly způsobeny problémy v dvoustranných vztazích, má zabránit konstruktivní diplomacie.

Politika rozšiřování EU skvěle dokládá, jak můžeme proměnit závažné problémy, se kterými se potýkáme, v příležitosti k vytvoření bezpečnější a prosperující Evropy,“ dodal komisař Füle. „Chceme-li uspět, musíme zachovat věrohodnost tohoto procesu. Ta z pohledu EU znamená, že perspektivu přistoupení lze nabízet jen na základě splnění přísných podmínek. Kandidátské a potenciální kandidátské země se zase musí zavázat k reformám, které je přiblíží standardům a právnímu řádu EU. Získají pak věrohodnou evropskou perspektivu.“

PŘEHLED K JEDNOTLIVÝM ZEMÍM

— CHORVATSKO: kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2003. Přístupová jednání, v nichž bylo prozatímně uzavřeno již 25 z 35 kapitol, vstoupila do závěrečné fáze. K jejich završení by mělo dojít, jakmile Chorvatsko splní kritéria k uzavření zbývajících kapitol, zejména na poli soudnictví a základních práv.

— TURECKO: kandidátská země, o členství požádala v roce 1987. Otevřeno je třináct kapitol, prozatímně uzavřena jedna. K tomu, aby přístupová jednání mohla pokračovat rychleji, musí země splnit v plném rozsahu své povinnosti v rámci celní unie a pokročit v urovnávání vztahů s Kyprem.

— ISLAND: kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2009. Od července 2010 probíhají přístupová jednání, brzy bude zahájeno prověřování. Tím, že je Island členem Evropského hospodářského prostoru a schengenského prostoru, je velká část jeho právních předpisů již sladěna s právem EU.

— BÝVALÁ JUGOSLÁVSKÁ REPUBLIKA MAKEDONIE: kandidátská země, o členství požádala v roce 2004. Země nadále plní politická kritéria v dostatečném rozsahu a Komise zopakovala své doporučení z roku 2009 zahájit s ní přístupové rozhovory. K tomu bude zapotřebí jednomyslného rozhodnutí členských států. Klíčové bude dosáhnout konsensuálního a vzájemně přijatelného řešení v otázce názvu země.

— ČERNÁ HORA: potenciální kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2008. Komise ve svém stanovisku doporučuje udělit zemi status kandidátské země a zahájit s ní přístupové rozhovory. Podmínkou bude pokrok v několika hlavních oblastech, jež jsou ve stanovisku uvedeny.

— ALBÁNIE: potenciální kandidátská země, o členství požádala v roce 2009. Komise ve svém stanovisku doporučuje zahájit s Albánií přístupové rozhovory, bude-li zaznamenán pokrok v řadě klíčových oblastí, jež se ve stanovisku uvádějí.

— SRBSKO: potenciální kandidátská země, žádost o členství podala v roce 2009. 25. října 2010 postoupila Rada pro obecné záležitosti srbskou žádost Komisi k vypracování stanoviska.

— BOSNA A HERCEGOVINA: potenciální kandidátská země, o členství v EU nepožádala. Klíčovým reformám a pokroku při přibližování země k EU nadále brání skutečnost, že se političtí vůdci neshodují na vizi dalšího směřování země.

— KOSOVO2: potenciální kandidátská země, o členství v EU nepožádala. EU podporuje úsilí Kosova dostát své evropské perspektivě a v lednu s ním zahájila dialog v rámci procesu stabilizace a přidružení. Komise bude Kosovo zapojovat do relevantních programů Unie.

Více informací naleznete na adrese:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar