Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1485

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

Европейската комисия прие пакета относно разширяването за 2010 г.

Европейската комисия прие днес пакета за 2010 г. относно разширяването. Той представлява годишната оценка на Комисията на програмата за разширяването на Европейския съюз. В него се посочват текущото състояние на подготовката за присъединяване, предизвикателствата и пътят, който Западните Балкани, Турция и Исландия трябва да извървят. Комисията предлага да се даде статут на страна кандидатка на Черна гора и препоръчва преговорите с Черна гора и Албания да започнат, след като тези страни изпълнят определен брой приоритети, посочени в становищата. Комисията потвърждава, че Хърватия навлиза в последната фаза на подготовката си за присъединяване.

При представянето на годишния пакет относно разширяването комисар Фюле заяви: „Политиката за разширяване дава възможност на ЕС да посрещне предизвикателствата на един променлив, многополюсен свят, в който трябва да продължим да разпространяваме нашата основана на ценности система отвъд собствените си граници. Един съюз, който за пореден път ще обедини в сътрудничество бивши съперници, като същевременно съблюдава най-високите стандарти за правата на човека, ще притежава привлекателната „мека“ сила, която е необходима, за да оформя света около себе си, а не обратното“.

С Договора от Лисабон се премахват институционалните затруднения и се открива възможност за съвместното използване на всички инструменти на външната политика (ОВППС и общностни инструменти), с което се дава тласък на изпълнението на програмата за разширяването. Преговорите с Хърватия навлязоха в последната си фаза, а преговорите с Турция напредват, макар и бавно. Преговорите за присъединяване с Исландия започнаха, а кандидатурата на Сърбия за членство в ЕС е в процес на разглеждане. Комисията представи своите становища относно кандидатурите за членство на Албания и Черна гора. Както и през 2009 г. Комисията препоръча да бъдат започнати преговори за присъединяване с бившата югославска република Македония и потвърди европейската перспектива за Босна и Херцеговина и Косово1.

Усилията за реформа в страните, разгледани в пакета относно разширяването, вече започнаха да носят осезаеми преимущества за гражданите на тези страни. Гражданите на Албания и Босна и Херцеговина съвсем скоро ще могат да пътуват без визи в ЕС. От миналата година Сърбия, Черна гора и бившата югославска република Македония вече се ползват от безвизов режим за пътуване. В целия регион, обхванат от процеса на разширяване, редица икономики укрепват въпреки световната криза; степента на защита на правата на човека и основните свободи се доближава до тази в ЕС, а регионалното сътрудничество отбелязва значителен напредък. Заздравяват се мирът и стабилността, което е от полза не само за региона, но и за Европа като цяло.

За страните кандидатки и потенциални кандидатки тежката подготовка за членство изисква извършването на задълбочени реформи. Редица предизвикателства продължават да стоят на дневен ред, най-важните сред които са доброто управление, правовата държава и свободата на словото. Безусловното сътрудничество с МНТБЮ продължава да бъде главно изискване за целия процес на присъединяване за няколко страни. Необходим е конструктивен дипломатически подход, за да не бъде затрудняван целият процес на присъединяване от двустранни нерешени въпроси.

Политиката на ЕС за разширяване е прекрасен пример за това как можем да превърнем сериозни предизвикателства, намиращи се в непосредствена близост до нас, във възможности за създаването на по-сигурна и просперираща Европа“, добави комисар Фюле. „За да може процесът да има успех, той трябва да бъде надежден. За ЕС тази надеждност означава, че перспективата за присъединяване се предлага само въз основа на строги и неотменни изисквания. За страните кандидатки и потенциални кандидатки това означава ангажимент за реформи, с които да се доближат до стандартите и законите на ЕС, както и до надеждна перспектива за членство в ЕС.“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАНИТЕ

- ХЪРВАТИЯ: кандидат — кандидатурата бе представена през 2003 г. Временно са приключени 25 от общо 35 глави. Преговорите за присъединяване са в последната си фаза и трябва да бъдат приключени в момента, в който Хърватия покрие последните необходими показатели, по-специално в областта на съдебната власт и основните права.

- ТУРЦИЯ: кандидат — кандидатурата бе представена през 1987 г. Отворени са 13 глави, а 1 е временно приключена. Преди страната да може да напредне повече в преговорите за присъединяване, трябва да бъдат изцяло изпълнени задълженията по Митническия съюз и да се предприемат стъпки за нормализиране на отношенията с Кипър.

- ИСЛАНДИЯ: кандидат— кандидатурата за членство бе представена през 2009 г., а преговорите за присъединяване започнаха през юли 2010 г. Предстои да започне процесът на проверка. Тъй като Исландия вече е член на ЕИП и на Шенгенското пространство, голяма част от законодателството ѝ вече е хармонизирано с това на ЕС.

- БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ: кандидат — кандидатурата бе представена през 2004 г. Страната продължава да удовлетворява политическите критерии в достатъчна степен и Комисията поднови препоръката си от 2009 г. за започване на преговори за присъединяване. Тъй като за започването на преговорите е необходимо единодушното решение на държавите-членки, от изключителна важност е да се намери съгласувано и взаимно приемливо решение на проблема с наименованието.

- ЧЕРНА ГОРА: потенциален кандидат — кандидатурата бе представена през 2008 г. В становището си Комисията препоръчва да се даде статут на страна кандидатка и да бъдат започнати преговори за присъединяване, ако бъде отбелязан напредък в редица области от основно значение, посочени в становището.

- АЛБАНИЯ: потенциален кандидат — кандидатурата бе представена през 2009 г. В становището си Комисията препоръчва да бъдат започнати преговори за присъединяване, ако бъде отбелязан напредък в редица области от основно значение, посочени в становището.

- СЪРБИЯ: потенциален кандидат — кандидатурата бе представена през 2009 г. На 25 октомври Съветът по общи въпроси препрати кандидатурата на Сърбия на Комисията, която ще започне работа по изготвянето на становище.

- БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА: потенциален кандидат — няма подадена кандидатура за членство в ЕС. Липсата на споделено виждане сред политическите лидери относно посоката, в която страната трябва да поеме, продължава да пречи на реформите и на напредъка към ЕС.

- КОСОВО2: потенциален кандидат — няма подадена кандидатура за членство в ЕС. ЕС подкрепя усилията на Косово да постигне своята европейска перспектива и през януари започна диалог за процеса на стабилизиране и асоцииране. Комисията ще даде тласък на участието на Косово в съответните програми на Съюза.

Повече информация на адрес:

http://ec.europa.eu/enlargement/press_corner/key-documents/reports_nov_2010_en.htm

1 :

2 :


Side Bar