Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Bryssel den 9 november 2010

Europeiska kommissionen uppmanar till snabba åtgärder för att bekämpa nya droger, vissa legala preparat och smugglingsvägar

EU har gjort framsteg med att hindra narkotikamissbruk och olaglig narkotikahandel under de senaste 18 månaderna. Kommissionen har vidtagit åtgärder för att stoppa lagliga alternativ till olagliga narkotiska ämnen, så kallade legala preparat. Den 20 oktober föreslog kommissionen ett förbud i hela EU mot det ecstasyliknande narkotiska preparatet mefedron som redan har förbjudits i 15 medlemsstater (se IP/10/1355). Viktiga framsteg har också gjorts med att stoppa import av kokain och heroin. Fler insatser behövs dock för att motverka ökningen av kokainrelaterade dödsfall och nya droger samt smuggling över gränserna. Dessa är Europeiska kommissionens viktigaste slutsatser efter den första genomgången av EU:s handlingsplan mot narkotika 20092012, som offentliggjordes idag. Varje år avlider mellan 6 500 och 7 000 människor i EU av överdoser. Man beräknar att mellan 25 och 30 miljoner européer intog någon typ av olaglig narkotika förra året, vilket omfattar 4 miljoner personer som använde kokain. Det förekom 1 000 kokainrelaterade dödsfall.

”Narkotikamissbruk och brott i samband med detta påverkar miljoner européers liv. Trots att vissa positiva framsteg har gjorts måste vi göra mer för att minska narkotikarelaterade skador och reagera snabbt när nya ämnen dyker upp på marknaden,” sade kommissionens vice ordförande Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap. ”Jag uppmanar EU:s regeringar att fortsätta att främja narkotikaförebyggande åtgärder och behandlingshjälp med hänsyn till den ekonomiska krisen som kan förvärra narkotikasituationen inom EU.”

Dagens rapport från kommissionen utvärderar de framsteg som gjorts inom ramen för EU:s handlingsplan mot narkotika (20092012) under 2009 och det första halvåret 2010. Dess resultat grundar sig på bidrag från EU:s medlemsstater, Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europol. Följande mål har uppnåtts:

  • Antalet nya HIV-fall bland narkotikamissbrukare har minskat eftersom EU:s regeringar har investerat avsevärt i förebyggande åtgärder under det senaste decenniet.

  • Samarbetet i kampen mot narkotikasmuggling har ökat tack vare två nya program som gör det möjligt att dela information och utveckla narkotikabekämpningstekniker i västra Afrika. Dessutom har en europeisk överenskommelse mot internationell narkotikasmuggling antagits, för att störa smugglingsvägarna för kokain och heroin.

  • Forskningen bedrivs mer strategiskt för att underlätta utvecklingen av politiska program som ska minska narkotikamissbrukets skadliga följder på människors hälsa och samhället.

  • Samtidigt lyfter rapporten fram ett antal utmaningar som kräver ytterligare arbetsinsatser:

  • Nya narkotiska preparat dyker upp snabbt och marknadsförs som lagliga alternativ till olagliga narkotiska ämnen, exempelvis det ecstasyliknande narkotiska ämnet mefedron som kommissionen nyligen föreslog ett förbud mot i EU (se IP/10/1355).

  • Blandmissbruket av lagliga och olagliga narkotiska ämnen har ökat.

  • Antalet dödsfall som orsakas av kokainöverdoser har ökat och ungefär 1 000 dödsfall rapporteras årligen (uppskattningar av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk).

  • Det har skett en snabb ändring av smugglingsvägarna för narkotika då organiserade kriminella grupper försöker att kringgå de hinder som ställts av EU:s medlemsstater.

  • Den externa hjälpen till tredjeländer skulle gynnas av att man fokuserade på politiska program som minskar efterfrågan på narkotika i de länderna.

Den aktuella ekonomiska krisen förväntas också påverka narkotikasituationen i EU. Ekonomiska svårigheter bland utsatta grupper kan leda till ökad narkotikakonsumtion. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att fortsätta att finansiera behandlingshjälp för narkotikamissbrukare.

Dagens utvärdering är det första steget mot att utvärdera hur effektiv EU:s handlingsplan mot narkotika är och att bedöma om narkotikasituationen förbättras på grund av dessa åtgärder. Nästa år kommer kommissionen att genomföra en utvärdering av EU:s övergripande narkotikastrategi 20052012 och av de två handlingsplanerna mot narkotika.

Bakgrund

Bekämpning av narkotikamissbruk kräver en långsiktig, övergripande och tvärvetenskaplig inställning. EU:s narkotikastrategi inför 20052012 och dess två handlingsplaner mot narkotika (20052008 och 20092012) lägger fram ett konsekvent och balanserat tillvägagångssätt för att minska missbrukarnas efterfrågan och tillgången på narkotika.

EU:s handlingsplan mot narkotika 20092012 har fem prioriteringar: att förbättra samordningen, minska efterfrågan och tillgången på narkotika, förbättra det internationella samarbetet och att öka förståelsen för narkotikaproblemet. Handlingsplanen innehåller över 70 åtgärder som ska samordna statliga ingripanden mot olaglig narkotika på områdena folkhälsa, brottsbekämpning, tull, rättskipning i brottmål och yttre förbindelser.

Medlemsstaterna ansvarar huvudsakligen själva för narkotikapolitiken. Kommissionen är ansvarig för att övervaka och utvärdera EU:s narkotikastrategi och handlingsplanerna mot narkotika.

Kommissionen har dock behörighet att föreslå medlemsstaterna att nya narkotiska ämnen kontrolleras enligt rådets beslut 2005/387/JHA. Genom beslutet upprättades ett system för snabbt utbyte av information om nya psykoaktiva narkotiska ämnen. Genom beslutet inrättades även ett förfarande för riskbedömning och kontroll av sådana ämnen.

För ytterligare upplysningar

Nyhetssida för generaldirektoratet för rättsliga frågor:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Hemsida för Viviane Reding, kommissionens vice ordförande och kommissionär med ansvar för rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm


Side Bar