Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

V Bruseli 9. novembra 2010

Európska komisia vyzýva na urýchlené kroky v boji proti novým drogám, „legálnym opojným látkam“ a cestám obchodovania s drogami

V priebehu posledných 18 mesiacov dosahuje EÚ pokrok v obmedzovaní užívania drog. Komisia podniká kroky na zamedzenie šírenia takzvaných „legálnych opojných látok“; 20. októbra navrhla pre celú EÚ zákaz predaja mefedronu, drogy podobnej extáze, ktorá je zakázaná už v 15 členských štátoch (pozri IP/10/1355). Významný pokrok sa dosiahol aj v zamedzení dovozu kokaínu a heroínu. Treba však vykonať ešte veľa práce, aby sa zastavil nárast počtu úmrtí spôsobených kokaínom a proti prenikaniu nových drog a cezhraničným cestám obchodovania s drogami. Toto sú hlavné závery prvého preskúmania akčného plánu EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2009 – 2012, ktoré dnes uverejnila Komisia. V EÚ každoročne umiera 6 500 až 7 000 ľudí na predávkovanie drogou. Odhaduje sa, že v minulom roku užilo nezákonnú drogu 25 až 30 miliónov Európanov, vrátane 4 miliónov, ktorí užili kokaín. Vyskytlo sa 1 000 úmrtí spôsobených kokaínom.

Zneužívanie drog a súvisiace druhy trestnej činnosti majú nepriaznivý dosah na život miliónov Európanov. Napriek určitému povzbudivému pokroku potrebujeme urobiť viac na zníženie škôd spôsobených drogami a rýchlo reagovať na nové látky, ktoré sa objavia na trhu“, uviedla Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „Vyzývam vlády krajín EÚ, aby udržiavali služby zamerané na prevenciu a liečbu drogovej závislosti v časoch hospodárskej krízy, ktorá môže zhoršovať situáciu EÚ v oblasti drog.“

Dnešná správa Komisie hodnotí pokrok dosiahnutý v rámci akčného plánu EÚ na boj proti drogám (2009 – 2012) v roku 2009 a v prvom polroku 2010. Jej zistenia vychádzajú z príspevkov členských štátov EÚ, Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť a z príspevkov Europolu. Dosiahnuté výsledky:

  • pokles počtu nových prípadov HIV medzi užívateľmi drog po tom, čo vlády krajín EÚ investovali v priebehu posledného desaťročia značné prostriedky do preventívnych opatrení,

  • posilnená spolupráca v boji proti nelegálnemu obchodu s drogami prostredníctvom dvoch nových programov zameraných na spoločné využívanie spravodajských informácií a na vývoj techník boja proti drogám v západnej Afrike, ako aj prijatím Európskeho paktu o boji proti medzinárodnému obchodu s drogami – čím sa prerušili trasy obchodovania s kokaínom a heroínom,

  • väčšmi strategicky orientovaný prístup k výskumu s cieľom pomôcť vypracovať politiku zameranú na znižovanie nepriaznivých zdravotných a sociálnych dôsledkov užívania drog.

  • Správa zároveň poukazuje na viaceré problémy, ktoré si vyžadujú ďalšie opatrenia:

  • rýchle prenikanie nových drog predávaných ako legálne alternatívy nelegálnych drog („legálne opojné látky“), napríklad mefedron, podobný droge extáza, ktorý Komisia nedávno navrhla zakázať v EÚ (pozri IP/10/1355),

  • nárast kombinovaného užívania legálnych a nelegálnych drog,

  • nárast počtu úmrtí spôsobených predávkovaním kokaínom, pričom správy uvádzajú každoročne približne 1 000 úmrtí (odhady Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť),

  • rýchla obmena trás obchodovania s drogami, keďže zločinecké skupiny sa usilujú obchádzať prekážky vytvárané členskými štátmi EÚ,

  • vonkajšia pomoc tretím krajinám by bola účinnejšia pri zvýšenej orientácii na politiku, ktorá znižuje dopyt po drogách v týchto krajinách.

Súčasná hospodárska kríza ovplyvní podľa predpokladov aj drogovú situáciu v EÚ. Neutešená ekonomická situácia môže v zraniteľných skupinách viesť k zvýšenej konzumácii drog. Komisia nalieha na členské štáty, aby zachovávali financovanie služieb zameraných na riešenie problémov súvisiacich so zneužívaním drog.

Dnešné hodnotenie je prvým krokom v rámci zisťovania celkovej účinnosti akčného plánu EÚ na boj proti drogám a pri posudzovaní, či sa situácia v oblasti drog zlepšuje výsledkom týchto opatrení. V budúcom roku bude Komisia hodnotiť komplexnú protidrogovú stratégiu EÚ na roky 2005 – 2012 a jej dve akčné plány na boj proti drogám.

Súvislosti

Riešenie problému zneužívania drog si vyžaduje dlhodobý, integrovaný a multidisciplinárny prístup. Protidrogová stratégia EÚ na roky 2005 – 2012 a jej dve vykonávacie akčné plány na boj proti drogám (2005 – 2008 a 2009 – 2012) predstavujú zosúladený a vyvážený prístup EÚ k znižovaniu dopytu po drogách zo strany užívateľov a ich ponuke.

Akčný plán EÚ na boj proti drogám na obdobie rokov 2009 – 2012 sa sústreďuje na päť priorít: na zlepšenie koordinácie, znižovanie dopytu po drogách, znižovanie ich ponuky, rozšírenie medzinárodnej spolupráce a zlepšenie chápania problematiky drog. Akčný plán obsahuje vyše 70 opatrení, ktoré majú pomôcť pri koordinácii zásahov jednotlivých vlád proti nelegálnym drogám a ktoré pokrývajú oblasť verejného zdravia, presadzovanie práva, colnú oblasť, trestnú justíciu a vonkajšie vzťahy.

Drogová politika je predovšetkým vecou členských štátov. Komisia zodpovedá za monitorovanie a vyhodnocovanie protidrogovej stratégie EÚ a akčných plánov na boj proti drogám.

Komisia však má právomoc navrhnúť členským štátom, aby nové látky podliehali kontrole v zmysle rozhodnutia Rady 2005/387/SVV. Toto rozhodnutie ustanovuje mechanizmus na urýchlenú výmenu informácií o nových psychoaktívnych látkach. Takisto sa ním zaviedol postup posudzovania rizík a kontroly takýchto látok.

Ďalšie informácie

Informačné centrum generálneho riaditeľstva pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, podpredsedníčky Európskej komisie a komisárky pre spravodlivosť, základné práva a občianstvo:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar