Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Bruksela, dnia 9 listopada 2010 r.

Komisja Europejska wzywa do szybkiego rozwiązania problemu nowych środków odurzających, „dopalaczy” i szlaków przemytu narkotyków

W ciągu ostatnich 18 miesięcy UE poczyniła postępy w ograniczaniu spożywania i przemytu narkotyków. 20 października, w wyniku działań mających na celu zakazanie sprzedaży tak zwanych dopalaczy, Komisja złożyła wniosek o obejmujący całą UE zakaz mefedronu, narkotyku podobnego w działaniu do ecstasy, który jest już nielegalny w 15 państwach członkowskich (zob. IP/10/1355). Znaczne postępy osiągnięto także w zakresie blokowania importu kokainy i heroiny. Potrzeba jednak dalszych działań, aby zahamować wzrost liczby zgonów na skutek zażywania kokainy oraz zapobiec pojawianiu się nowych narkotyków oraz transgranicznych szlaków przemytu narkotyków. Są to główne wnioski płynące z opublikowanego dzisiaj, przeprowadzonego przez Komisję pierwszego przeglądu planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012. Każdego roku w wyniku przedawkowania narkotyków umiera w UE 6,5-7 tys. osób. Szacuje się, że w ciągu ostatniego roku 25-30 mln Europejczyków zażyło nielegalne środki odurzające, z czego 4 mln osób zażyło kokainę. Odnotowano 1 tys. zgonów na skutek przedawkowania kokainy.

„Nadużywanie narkotyków oraz związane z tym przestępstwa mają wpływ na życie milionów Europejczyków. Mimo pewnych budujących postępów, nadal musimy zrobić więcej w celu zredukowania szkód spowodowanych narkotykami oraz szybko reagować na pojawianie się nowych substancji na rynku”, stwierdziła wiceprzewodnicząca Viviane Reding, komisarz do spraw sprawiedliwości. „W świetle kryzysu gospodarczego, który może wpłynąć na pogorszenie sytuacji w zakresie narkotyków w UE, wzywam rządy państw UE, aby działania prewencyjne oraz opiekę zdrowotną dla osób zażywających narkotyki utrzymano na takim samym poziomie”.

W opublikowanym dziś sprawozdaniu Komisji przedstawiono postępy, które osiągnięto w 2009 r. i w pierwszej połowie 2010 r. w ramach planu działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012. Sprawozdanie sporządzono w oparciu o informacje pochodzące z państw członkowskich, Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii oraz Europolu. Osiągnięcia w tym zakresie obejmują:

  • spadek liczby nowych zakażeń wirusem HIV wśród osób zażywających narkotyki na skutek znacznych inwestycji rządów państw UE w środki prewencyjne, dokonanych w ostatnim dziesięcioleciu;

  • ściślejszą współpracę w zwalczaniu przemytu narkotyków dzięki dwóm nowym programom dotyczącym dzielenia się wiedzą oraz stworzenia odpowiednich metod zwalczania przemytu narkotyków w Afryce Zachodniej, jak również dzięki przyjęciu europejskiego paktu na rzecz zwalczania międzynarodowego przemytu narkotyków, co przyczyniło się do przerwania szlaków przemytu kokainy i heroiny;

  • bardziej strategiczne podejście do badań mających na celu stworzenie mechanizmu zmniejszającego niepożądane skutki zdrowotne i społeczne wynikające z zażywania narkotyków.

  • Jednocześnie w raporcie wyszczególniono obszary, w których niezbędne są dalsze działania:

  • szybkie pojawianie się na rynku nowych substancji (dopalaczy) sprzedawanych jako legalna alternatywa dla nielegalnych narkotyków takich jak mefedron o działaniu podobnym do ecstasy, do którego zakazu w całej UE wezwała ostatnio Komisja (zob. IP/10/1355);

  • wzrost liczby przypadków łączenia legalnych i nielegalnych środków odurzających;

  • wzrost liczby zgonów spowodowanych przedawkowaniem kokainy do około tysiąca przypadków rocznie (wg szacunków Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii);

  • szybkie zmiany szlaków przemytu narkotyków jako sposób obejścia przez zorganizowane grupy przestępcze barier stworzonych przez państwa członkowskie UE;

  • w przypadku pomocy zewnętrznej dla państw trzecich korzystne byłoby położenie większego nacisku na działania ograniczające popyt na narkotyki w tych państwach.

Oczekuje się, że obecny kryzys gospodarczy będzie miał także wpływ na sytuację w zakresie narkotyków w UE. Trudna sytuacja ekonomiczna, w której mogą znaleźć się najbardziej narażone grupy społeczne, może doprowadzić do wzrostu konsumpcji narkotyków. Komisja wzywa państwa członkowskie do utrzymania na obecnym poziomie środków na finansowanie usług przeznaczonych dla osób uzależnionych od narkotyków.

Dzisiejszy przegląd stanowi pierwszy krok w ocenie ogólnej skuteczności planu działania UE w zakresie narkotyków oraz w oszacowaniu, czy w wyniku tych działań nastąpiła poprawa sytuacji. W przyszłym roku Komisja dokona oceny nadrzędnej strategii antynarkotykowej UE na lata 2005-2012 oraz dwóch związanych z nią planów działania w zakresie narkotyków.

Kontekst

Rozwiązanie problemu nadużywania narkotyków wymaga długoterminowego, zintegrowanego i interdyscyplinarnego podejścia. Strategia antynarkotykowa UE na lata 2005-2012 oraz dwa wdrażające ją plany działania w zakresie narkotyków (odpowiednio na lata 2005-2008 oraz 2009-2012) są podstawą spójnego i zrównoważonego podejścia UE mającego na celu ograniczenie popytu na narkotyki i podaży narkotyków.

Plan działania UE w zakresie narkotyków na lata 2009-2012 obejmuje pięć głównych celów: poprawę koordynacji i współpracy, ograniczenie popytu na narkotyki i podaży narkotyków, poprawę współpracy międzynarodowej i naszego rozumienia problemu narkotykowego. W planie działania zawarto ponad 70 środków mających wspomóc koordynację interwencji rządów w zakresie substancji nielegalnych, obejmujących takie dziedziny jak: zdrowie publiczne, egzekwowanie prawa, cła, sądownictwo karne oraz stosunki zewnętrzne.

Polityka antynarkotykowa stanowi głównie odpowiedzialność państw członkowskich. Komisja jest odpowiedzialna za monitorowanie oraz ocenę strategii antynarkotykowej UE oraz planów działania w zakresie narkotyków.

Komisji przysługuje jednak prawo do proponowania państwom członkowskim, aby nowe substancje objąć kontrolą na mocy decyzji Rady 2005/387/JHA. Decyzja ta ustanawia mechanizm szybkiej wymiany informacji o nowych substancjach psychoaktywnych. Określa ona także procedurę związaną z oceną ryzyka i kontrolą takich substancji.

Dalsze informacje:

Portal informacyjny Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Strona internetowa wiceprzewodniczącej Viviane Reding, komisarz UE do spraw sprawiedliwości, praw podstawowych i obywatelstwa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar