Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Briselē, 2010. gada 9. novembrī

Eiropas Komisija aicina strauji rīkoties, lai vērstos pret jaunām narkotikām, "legal highs" un tirdzniecības ceļiem

ES pēdējo 18 mēnešu laikā ir guvusi panākumus, vēršoties pret narkotiku lietošanu un tirdzniecību. Lai apturētu t.s. "legal highs" (jeb nelikumīgu narkotiku likumīgo alternatīvu) izplatību, Komisija 20. oktobrī ierosināja noteikt ES mēroga aizliegumu mefedronam, ecstasy līdzīgai narkotikai, kas 15 ES dalībvalstīs jau ir aizliegta (sk. IP/10/1355). Ievērojams progress ir panākts, bloķējot kokaīna un heroīna importu. Tomēr vairāk ir jāstrādā, lai samazinātu kokaīna izraisīto nāves gadījumu skaitu, jaunu narkotiku parādīšanos un vērstos pret pārrobežu tirdzniecības ceļiem. Tie ir galvenie secinājumi šodien publicētajā Eiropas Komisijas pirmajā pārskatā par ES narkomānijas apkarošanas plānu 2009.–2012. gadam. Katru gadu ES no narkotiku pārdozēšanas mirst 6 500 līdz 7 000 cilvēku. Ir aplēsts, ka aptuveni 25 līdz 30 miljoni eiropiešu pēdējā gada laikā ir lietojuši kādu no nelikumīgajām narkotikām, 4 miljoni no tiem ir lietojuši kokaīnu. 1000 cilvēku ir miruši no kokaīna lietošanas sekām.

"Narkomānija un ar to saistītā noziedzība ietekmē miljoniem eiropiešu dzīves. Kaut arī gūti zināmi rosinoši panākumi, mums jāpieliek lielākas pūles, lai mazinātu narkotiku radīto kaitējumu un ātri reaģētu uz jaunām vielām, kas ienāk tirgū," teica Komisijas priekšsēdētāja vietniece, tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. "Es aicinu ES valstu valdības turpināt narkomānijas profilaksi un terapiju arī ekonomiskās krīzes apstākļos, kas varētu pasliktināt narkomānijas problēmu Eiropas Savienībā".

Šodien publicētajā Komisijas ziņojumā ir aprakstīts, kādi panākumi gūti, īstenojot ES Narkomānijas apkarošanas plānu (2009.–2012. g.) 2009. gadā un 2010. gada otrajā pusē. Ziņojuma secinājumu pamatā ir informācija no dalībvalstīm, Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra un Eiropola. Par sasniegumiem var uzskatīt:

  • HIV gadījumu skaita samazināšanos narkotiku lietotāju vidū, kas panākta, ES dalībvalstīm pēdējo desmit gadu laikā veicot būtiskus ieguldījumus profilakses pasākumos;

  • ciešāku sadarbību narkotiku tirdzniecības apkarošanā – ir uzsāktas divas jaunas programmas apmaiņai ar izlūkdatiem, izstrādātas metodes narkotiku apkarošanai Rietumāfrikā un pieņemts Eiropas Pakts cīņai pret narkotisko vielu nelikumīgu starptautisku tirdzniecību, tādējādi likvidējot kokaīna un heroīna tirdzniecības ceļus;

  • stratēģiskāku pieeju pētniecībai, lai izstrādātu politiskos risinājumus, kā samazināt narkotiku lietošanas nelabvēlīgās medicīniskās un sociālās sekas.

  • Ziņojumā ir minētas arī vairākas problēmas, pie kuru risinājumiem vēl ir jāstrādā.

  • Tirgū strauji ienāk jaunas narkotikas, ko pārdod kā likumīgu alternatīvu nelikumīgajām narkotikām ("legal highs"), piemēram, mefedrons, kas ir līdzīgs ecstasy un ko Komisija nesen ierosināja aizliegt visā ES (sk. IP/10/1355);

  • pieaug likumīgo un nelikumīgo narkotiku kombinēta lietošana;

  • pieaug kokaīna pārdozēšanas izraisīto nāves gadījumu skaits, katru gadu ir ap 1000 nāves gadījumu (Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra aprēķins);

  • strauji mainās narkotiku tirdzniecības maršruti, jo organizētās noziedzības grupējumi mēģina apiet ES dalībvalstu izveidotos šķēršļus;

  • ārējā palīdzība trešām valstīm būtu efektīvāka, ja tā vairāk pievērstos politiskiem risinājumiem, lai mazinātu pieprasījumu pēc narkotikām šajās valstīs.

Paredzams, ka pašreizējā ekonomiskā krīze varētu ietekmēt narkotiku situāciju ES. Ekonomiskās grūtības varētu sekmēt narkotiku lietošanas pieaugumu mazāk aizsargāto iedzīvotāju vidū. Komisija aicina dalībvalstis saglabāt finansējumu narkomānijas terapijai.

Šodienas pārskats ir pirmais solis, lai novērtētu ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plāna vispārējo efektivitāti un spriestu, vai šo pasākumu rezultātā mazinās ar narkotikām saistītās problēmas. Nākamgad Komisija izvērtēs ES Narkomānijas apkarošanas stratēģiju 2005.–2012. gadam, kas aptver daudzas jomas, un abus ar to saistītos narkomānijas apkarošanas plānus.

Priekšvēsture

Narkomānijas apkarošanai ir vajadzīga ilgtermiņa, integrēta un multidisciplināra pieeja. ES Narkomānijas apkarošanas stratēģija un divi Narkomānijas apkarošanas rīcības plāni tās īstenošanai (2005.–2008. gadam un 2009.–2012. gadam) nosaka ES saskaņotu un līdzsvarotu pieeju, lai mazinātu lietotāju pieprasījumu pēc narkotikām un to piedāvājumu.

Pasākumi ES Narkomānijas apkarošanas rīcības plānā 2009.–2012. gadam ir iedalīti atbilstoši piecām prioritātēm: uzlabot koordināciju, mazināt narkotiku pieprasījumu un piedāvājumu, paplašināt starptautisko sadarbību un palielināt izpratni par narkotiku problēmām. Rīcības plānā ir paredzēti 70 pasākumi, lai palīdzētu koordinēt valdību rīcību saistībā ar nelikumīgajām narkotikām. Šie pasākumi skar tādas jomas kā sabiedrības veselība, tiesībaizsardzība, muita, krimināltiesības un ārējās attiecības.

Par narkomānijas apkarošanas politiku galvenokārt ir atbildīgas dalībvalstis. Komisija ir atbildīga par ES narkomānijas apkarošanas stratēģiju un rīcības plānu uzraudzību un novērtējumu.

Komisijai ir arī tiesības ierosināt dalībvalstīm jauno narkotiku kontroli saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/387/TI. Ar Lēmumu ir izveidots mehānisms ātrai informācijas apmaiņai par jaunām psihotropām vielām. Tajā ir noteikta arī procedūra šo vielu riska novērtēšanai un kontrolei.

Sīkākai informācijai

Tieslietu ģenerāldirektorāta vispārējo ziņu rubrika:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Komisijas priekšsēdētāja vietnieces un tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības ES komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar