Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Briuselis, 2010 m. lapkričio 9 d.

Europos Komisija ragina skubiai imtis veiksmų kovai su naujais narkotikais, „teisėtais narkotikais“ ir narkotikų prekybos keliais

Pastaruosius 18 mėnesių ES sėkmingai kovojo su narkotikų vartojimu ir prekyba jais. Komisija siekia užkirsti kelią vadinamiesiems teisėtiems narkotikams ir spalio 20 d. pasiūlė visoje ES uždrausti mefedroną – į ekstazį panašų narkotiką, kuris jau yra neteisėtas 15 ES šalių (žr. IP/10/1355). Svarbių rezultatų pasiekta ir užkertant kelią kokaino ir heroino įvežimui. Vis dėlto, siekiant sustabdyti mirčių nuo kokaino didėjimo tendenciją, taip pat užkirsti kelią naujiems narkotikams ir tarptautinei prekybai jais, reikia padaryti dar labai daug. Tai svarbiausios išvados, pateiktos šiandien paskelbtoje pirmojoje Europos Komisijos ES kovos su narkotikais veiksmų plano 2009–2012 m. įgyvendinimo ataskaitoje. Nuo narkotikų perdozavimo ES kasmet miršta 6 500–7 500 žmonių. Apytikriai apskaičiuota, kad per pastaruosius metus nuo 25 iki 30 milijonų europiečių vartojo kokį nors narkotiką, iš jų 4 milijonai – kokainą. 1 000 žmonių nuo kokaino mirė.

„Narkotikų vartojimas ir su jais susiję nusikaltimai žaloja milijonų europiečių gyvenimus. Nepaisant tam tikrų džiuginančių rezultatų, turime padaryti daug daugiau, kad sumažintume narkotikų daromą žalą ir galėtume greitai reaguoti į naujas rinkoje atsirandančias medžiagas, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė ir pirmininko pavaduotoja Viviane Reding. – Raginu ES šalių vyriausybes nepaisant ekonomikos krizės toliau teikti narkotikų prevencijos ir priklausomybės nuo narkotikų gydymo paslaugas, nes krizės sąlygomis su narkotikais susijusių problemų ES gali daugėti.“

Šiandien pateiktoje Komisijos ataskaitoje apžvelgiama, kas buvo nuveikta per 2009 m. ir pirmąjį 2010 m. pusmetį įgyvendinant ES kovos su narkotikais veiksmų planą (2009–2012 m.). Pateikiamos išvados grindžiamos informacija, gauta iš ES valstybių narių, Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro ir Europolo. Teigiami rezultatai:

  • per pastarąjį dešimtmetį ES šalių vyriausybėms daug investavus į prevencijos priemones, sumažėjo naujų ŽIV atvejų tarp narkotikus vartojančių asmenų;

  • aktyviau bendradarbiaujama neteisėtos prekybos narkotikais srityje: įgyvendintos dvi naujos programos, skirtos dalijimuisi žvalgybos duomenimis ir naujų kovos su narkotikų vartojimu Vakarų Afrikoje metodų sukūrimui, priimtas Europos paktas dėl kovos su neteisėta prekyba narkotikais. Visos šios priemonės padeda ardyti kokaino ir heroino prekybos kelius;

  • moksliniai tyrimai strategiškai tiksliau orientuojami, siekiant sukurti priemones, galinčias padėti sumažinti neigiamą narkotikų vartojimo poveikį sveikatai ir su tuo susijusias socialines pasekmes.

  • Ataskaitoje taip pat nurodoma nemažai opių problemų, kurias reikės spręsti:

  • greitai sukuriami nauji narkotikai, parduodami kaip teisėti neteisėtų narkotikų pakaitalai („teisėti narkotikai“), kaip antai į ekstazį panašus narkotikas mefedronas, kurį Komisija neseniai pasiūlė uždrausti visoje ES (žr. IP/10/1355);

  • daugėja atvejų, kai kartu vartojama ir teisėtų vaistų, ir narkotikų;

  • daugėja mirčių nuo kokaino perdozavimo – kasmet pranešama apie 1 000 mirčių (Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro duomenimis);

  • narkotikų prekybos keliai greitai keičiasi – taip organizuoto nusikalstamumo grupuotės bando apeiti ES valstybių narių kuriamus barjerus;

  • teikiant išorės pagalbą trečiosioms šalims reikėtų labiau susitelkti į priemones narkotikų paklausai atitinkamose šalyse mažinti.

Numatoma, kad dabartinė ekonomikos krizė atsilieps ir narkotikų vartojimui ES. Ekonominiai sunkumai gali paskatinti pažeidžiamas grupes vartoti daugiau narkotikų. Komisija ragina valstybes nares nemažinti finansavimo priklausomybės nuo narkotikų gydymo paslaugas teikiančioms įstaigoms.

Šiandien pateikta ataskaita pradedama vertinti bendrąjį ES kovos su narkotikais veiksmų plano veiksmingumą – t. y. ar dėl šių veiksmų yra teigiamų pokyčių kovos su narkotikais srityje. Kitais metais Komisija vertins bendrąją 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategiją ir du pagal ją vykdomus kovos su narkotikais veiksmų planus.

Pagrindiniai faktai

Kova su narkotikais turi būti grindžiama ilgalaikiais, integruotais ir tarpdisciplininiais metodais. 2005–2012 m. ES kovos su narkotikais strategijoje ir dviejuose ją įgyvendinančiuose kovos su narkotikais veiksmų planuose (2005–2008 m. ir 2009–2012 m.) įtvirtinta ES nuostata nuosekliai ir subalansuotai mažinti narkotikų paklausą ir pasiūlą.

2009–2012 m. ES kovos su narkotikais veiksmų plano struktūra remiasi penkiais prioritetais: gerinti veiklos koordinavimą, mažinti narkotikų paklausą ir pasiūlą, gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir narkotikų vartojimo problemos suvokimą. Veiksmų plane numatyta daugiau kaip 70 priemonių koordinuoti veiklą pagrindinėse srityse, kuriose taikomos valstybės intervencinės priemonės, susijusios su nelegaliais narkotikais, įskaitant visuomenės sveikatos, teisėsaugos, muitinės, baudžiamosios teisenos ir išorės santykių sritis.

Už kovos su narkotikais politiką atsako valstybės narės. Komisija atsakinga už ES kovos su narkotikais strategijos ir kovos su narkotikais veiksmų planų įgyvendinimo priežiūrą ir vertinimą.

Tačiau Komisija neturi teisės siūlyti valstybėms narėms pradėti kontroliuoti naujus narkotikus pagal Tarybos sprendimą 2005/387/TVR. Šiame sprendime nustatytas greito keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas mechanizmas. Be to, jame įtvirtinta šių medžiagų rizikos įvertinimo ir kontrolės procedūra.

Papildoma informacija internete

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Už teisingumą, pagrindines teises ir pilietybę atsakingos Europos Komisijos narės ir pirmininko pavaduotojos Viviane Reding svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar