Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Bryssel 9. marraskuuta 2010

Euroopan komissio patistaa nopeisiin toimiin uusien huumeiden ja laillisten psykotrooppien torjumiseksi ja huumereittien sulkemiseksi

EU on viimeisen puolentoista vuoden aikana edistynyt huumeiden käytön ja laittoman kaupan hillitsemisessä. Komissio pyrkii lopettamaan nk. laillisten psykotrooppien kaupan 20. lokakuuta 2010 tekemällään ehdotuksella EU:n laajuisesta kiellosta mefedronille, joka on ekstaasin kaltainen huume ja laiton jo 15 jäsenvaltiossa (ks. IP/10/1355). Myös kokaiinin ja heroiinin tuonnin estämisessä on edistytty merkittävästi. Lisätoimia kuitenkin tarvitaan, jotta pystyttäisiin pysäyttämään kokaiiniin liittyvien kuolemantapausten kasvu ja uusien huumeiden ilmaantuminen markkinoille sekä sulkemaan rajatylittävät kuljetusreitit. Nämä ovat tärkeimmät päätelmät Euroopan komission ensimmäisessä EU:n vuosien 2009­–2012 huumeidenvastaista toimintasuunnitelmaa koskevassa tilanneselvityksessä, joka julkistetaan tänään. EU:n alueella kuolee joka vuosi 6 500–7 000 ihmistä huumeiden yliannostukseen. Arviolta 25–30 miljoonaa eurooppalaista on käyttänyt jotakin laitonta huumausainetta viimeisen vuoden aikana. Heistä 4 miljoonaa oli käyttänyt kokaiinia. Kokaiiniin liittyviä kuolemantapauksia oli yli 1 000.

Oikeusasioista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin mukaan huumausaineiden väärinkäyttö ja siihen liittyvät rikokset vaikuttavat miljoonien eurooppalaisten elämään. ”Vaikka huumeiden torjunnassa on joiltakin osin edistytty lupaavasti, huumeista aiheutuvien haittojen vähentäminen ja nopea reagointi markkinoille tuleviin uusiin aineisiin edellyttää lisätoimia. Kehotankin EU-maiden viranomaisia jatkamaan huumeongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvien palvelujen tarjontaa talouskriisistä huolimatta, sillä kriisi saattaa pahentaa huumetilannetta EU:ssa”.

Komission tänään julkaistavassa kertomuksessa tarkastellaan EU:n huumeidenvastaisen toimintasuunnitelman (2009–2012) puitteissa vuonna 2009 ja vuoden 2010 alkupuoliskolla saavutettua edistymistä. Kertomus perustuu EU:n jäsenvaltioilta, Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskukselta ja Europolilta saatuihin tietoihin. Saavutuksista voidaan mainita seuraavat:

  • uusia hiv-tartuntoja on huumeidenkäyttäjien keskuudessa aiempaa vähemmän, koska EU-maat ovat kymmenen viime vuoden aikana investoineet merkittävästi ennaltaehkäiseviin toimiin,

  • huumausainekaupan torjumiseen tähtäävää yhteistyötä on lisätty perustamalla kaksi uutta ohjelmaa tiedustelutietojen jakamiseksi ja huumeiden torjuntamenetelmien kehittämiseksi Länsi-Afrikassa ja hyväksymällä kansainvälisen laittoman huumausainekaupan torjuntaa koskeva eurooppalainen sopimus, jonka tavoitteena on kokaiini- ja heroiinireittien katkaiseminen,

  • alan tutkimuksessa on omaksuttu strategisempi lähestymistapa, jonka avulla voidaan kehittää politiikkoja huumeiden käytön haitallisten terveydellisten ja sosiaalisten vaikutusten vähentämiseksi.

  • Kertomuksessa mainitaan myös monia lisätoimia vaativia haasteita:

  • laillisena vaihtoehtona laittomille huumeille markkinoitujen uusien huumeiden nopea ilmaantuminen markkinoille (nk. lailliset psykotroopit); näihin kuuluu muun muassa ekstaasin kaltainen huume mefedroni, jonka kieltämistä EU:ssa komissio äskettäin esitti (ks. IP/10/1355),

  • laillisten ja laittomien huumeiden yhteiskäytön lisääntyminen,

  • kokaiinin yliannostuksesta johtuvien kuolemantapausten kasvu; Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus arvioi, että näitä tapauksia on vuosittain noin 1 000,

  • huumeiden kuljetusreittien nopeat muutokset, kun järjestäytyneet rikollisryhmät pyrkivät kiertämään EU:n jäsenvaltioiden asettamia esteitä,

  • ulkoisessa avussa kolmansille maille olisi aiempaa enemmän painotettava politiikkaa, jonka tavoitteena on vähentää huumeiden kysyntää asianomaisissa maissa.

Nykyisen talouskriisin odotetaan myös vaikuttavan huumetilanteeseen EU:ssa. Taloudelliset vaikeudet saattavat johtaa siihen, että huumeiden käyttö lisääntyy riskiryhmissä. Komissio kehottaa jäsenvaltioita jatkamaan huumeiden väärinkäyttäjille suunnattujen hoitopalvelujen rahoitusta.

Tänään julkistettu tilanneselvitys on ensimmäinen vaihe arvioitaessa EU:n huumeidenvastaisen toimintasuunnitelman yleistä tehokkuutta ja sitä, onko huumetilanne paranemassa siinä esitettyjen toimien tuloksena. Ensi vuonna komissio arvioi EU:n kokonaisvaltaista huumausainestrategiaa (2005−2012) ja siihen liittyvää kahta huumeidenvastaisesta toimintasuunnitelmaa.

Taustaa

Huumeiden väärinkäytön torjunnassa tarvitaan pitkän aikavälin yhtenäistä monialaista lähestymistapaa. EU:n huumausainestrategiassa (2005–2012) ja EU:n kahdessa huumeidenvastaisessa toimintasuunnitelmassa (2005–2008 ja 2009−2012) esitetään johdonmukainen ja tasapainoinen lähestymistapa huumeiden kysynnän ja tarjonnan vähentämiseksi EU:n alueella.

EU:n huumeidenvastaisessa toimintasuunnitelmassa vuosiksi 2009–2012 määritetään viisi painopistealaa: koordinoinnin parantaminen, huumeiden kysynnän ja tarjonnan vähentäminen, kansainvälisen yhteistyön tehostaminen ja huumausainetilanteesta valistaminen. Toimintasuunnitelma sisältää yli 70 toimea, joiden avulla koordinoidaan laittomiin huumeisiin liittyviä jäsenvaltioiden toimia kansanterveyden, lainvalvonnan, tullitoiminnan, rikosoikeuden ja ulkosuhteiden aloilla.

Huumausainepolitiikka on pääasiassa jäsenvaltioiden vastuulla. Komissio vastaa EU:n huumausainestrategian ja huumeidenvastaisten toimintasuunnitelmien seurannasta ja arvioinnista.

Komissiolla on kuitenkin neuvoston päätöksen 2005/387/YOS nojalla valtuudet ehdottaa jäsenvaltioille uusien huumeiden saattamista valvonnan piiriin. Kyseisellä päätöksellä perustettiin järjestelmä, jossa voidaan vaihtaa nopeasti tietoja uusista psykoaktiivisista aineista. Sillä otettiin myös käyttöön menettely näitä aineita koskevaa riskienarvointia ja valvontaa varten.

Lisätietoja

Oikeusasioiden pääosaston uutissivut:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Oikeus- ja kansalaisasioista sekä perusoikeuksista vastaavan komission varapuheenjohtajan Viviane Redingin kotisivu:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar