Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Brüssel, 9. november 2010

Euroopa Komisjon kutsub üles kiiresti alustama võitlust uute narkootikumide ja seaduslike mõnuainetega ning sulgema uimastite salakaubaveo marsruute

Euroopa Liit on viimase 18 kuu jooksul teinud edusamme uimastite tarbimise ja salakaubaveo piiramise alal. Komisjoni eesmärk on peatada nn seaduslike mõnuainete levik: 20. oktoobril tehti ettepanek keelustada kogu ELis mefedroon – ecstasy-laadne narkootikum, mis on juba keelustatud 15 liikmesriigis (vt IP/10/1355). Samuti on tehtud olulisi edusamme kokaiini ja heroiini impordi tõkestamisel, kuid hulga tööd on veel ees, et panna piir kokaiini põhjustatud surmadele ja uute narkootikumide ilmumisele ning lõigata läbi piiriülesed salakaubaveo marsruudid. Need on Euroopa Komisjoni peamised järeldused täna avaldatud esimeses aruandes ELi narkootikumidealase tegevuskava (2009–2012) kohta. Igal aastal sureb ELis üledoosi tagajärjel 6500–7000 inimest. Hinnanguliselt 25–30 miljonit eurooplast kasutas eelmisel aastal mõnda ebaseaduslikku narkootikumi, sealhulgas 4 miljonit neist tarbis kokaiini. Kokaiiniga seotud surmajuhtumite arv ulatus 1000ni.

Narkootikumide kuritarvitamine ja sellega seotud kuriteod mõjutavad miljonite eurooplaste elu. Hoolimata teatavatest julgustavatest edusammudest peame tegema veelgi enam, et vähendada narkootikumide tekitatavat kahju. Peame reageerima kiiresti, kui turule tulevad uued mõnuained,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja õigusküsimuste volinik Viviane Reding. „Kutsun ELi riikide valitsusi üles jätkama ka majanduskriisi ajal narkootikumidealast ennetustööd ja uimastisõltlaste ravi, sest just sel ajal võib narkootikumidega seotud olukord ELis veelgi halveneda.”

Täna avaldatud komisjoni aruandes ELi narkootikumidealase tegevuskava (2009–2012) kohta esitatakse ülevaade 2009. aasta algusest kuni 2010. aasta keskpaigani tehtud edusammudest. Järeldused põhinevad liikmesriikide, Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse ja Europoli esitatud andmetel. Ära võiks märkida järgmised saavutused:

  • HIVi nakatunute arv narkootikumide tarvitajate hulgas on vähenenud, sest ELi liikmesriigid on teinud viimase kümne aasta jooksul märkimisväärseid investeeringuid ennetusmeetmetesse;

  • tihedam koostöö võitluses narkokaubandusega: Lääne-Aafrikas viiakse ellu kahte programmi jälitusteabe jagamiseks ja narkomaaniavastase võitluse meetodite väljatöötamiseks ning võeti vastu „Rahvusvahelise uimastikaubanduse vastase võitluse Euroopa pakt – kokaiini ja heroiini liikumisteede tõkestamine”;

  • strateegilisem lähenemisviis teadustegevusele, et aidata välja töötada meetmed, millega vähendatakse narkootikumide tarvitamise kahjulikku mõju tervisele ja ühiskonnale.

  • Samas juhitakse aruandes tähelepanu probleemidele, mille lahendamiseks tuleb veel tööd teha:

  • kiiresti levivad uued ained, mida turustatakse seaduslike alternatiividena ebaseaduslikele narkootikumidele (nn seaduslikud mõnuained), nagu ecstasy-laadne narkootikum mefedroon, mille keelustamiseks ELis tegi komisjon hiljuti ettepaneku (vt IP/10/1355);

  • seaduslike ja ebaseaduslike uimastite kombineeritud kasutamise suurenemine;

  • surmajuhtumid kokaiini üledoosi tõttu on lisandunud, igal aastal teatatakse umbes 1000 surmajuhtumist (Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse hinnangul);

  • narkootikumide salakaubaveo marsruutide kiire muutmine, sest organiseeritud kuritegelikud ühendused püüavad vältida liikmesriikide seatud takistusi;

  • kolmandatele riikidele antava välisabi puhul tuleks rohkem keskenduda meetmetele, mis aitavad vähendada nõudlust narkootikumide järele nendes riikides.

Praegune majanduskriis mõjutab ka narkootikumidega seotud olukorda ELis. Haavatavate elanikkonnarühmade majandusraskused võivad suurendada narkootikumide tarbimist. Komisjon kutsub liikmesriike üles ka edaspidi rahastama narkootikumisõltuvuse ravi.

Täna avaldatud aruanne on esimene samm ELi narkootikumidealase tegevuskava tõhususe hindamisel. Aruande põhjal otsustatakse ka, kas võetud meetmed aitavad narkootikumidega seotud olukorda parandada. Järgmisel aastal hindab komisjon ELi narkootikumidealast strateegiat (2005–2012) ja selle rakendamiseks koostatud kahte tegevuskava.

Taust

Narkootikumide kuritarvitamise probleemi lahendamine nõuab pikaaegseid, integreeritud ja mitut valdkonda ühendavaid meetmeid. ELi narkootikumidealases strateegias (2005–2012) ja selle rakendamiseks koostatud kahes tegevuskavas (2005–2008 ja 2009–2012) nähakse ette ELi ühtne ja tasakaalustatud lähenemisviis, et vähendada kasutajate nõudlust narkootikumide järele ja nendega varustamist.

Ajavahemikuks 2009–2012 koostatud tegevuskavas on viis prioriteeti: parandada kooskõlastatust, vähendada nõudlust narkootikumide järele ja nendega varustamist, parandada rahvusvahelist koostööd ning aidata paremini mõista narkoprobleemi. Tegevuskavas on esitatud üle 70 meetme, mille eesmärk on aidata kooskõlastada ebaseaduslike narkootikumidega seoses võetavaid valitsuste sekkumismeetmeid, mis hõlmavad rahvatervist, õigusaktide täitmise tagamist, tolli, kriminaalõigust ja välissuhteid.

Uimastipoliitika kuulub suurel määral liikmesriikide pädevusse. Komisjon vastutab ELi narkootikumidealase strateegia ja selle tegevuskavade järelevalve ja hindamise eest.

Komisjonil on siiski õigus teha liikmesriikidele ettepanek kehtestada kontroll uute narkootikumide üle vastavalt nõukogu otsusele 2005/387/JSK. Otsusega nähakse ette mehhanism uute psühhoaktiivsete ainete alase teabe kiireks vahetamiseks ning kõnealuseid aineid käsitlev riskihindamine ja kontroll.

Lisateave

Õigusküsimuste peadirektoraadi veebisait:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Euroopa Komisjoni asepresidendi ning ELi õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodakondsuse voliniku Viviane Redingi veebisait:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar