Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Bruxelles, den 9. november 2010

Europa-Kommissionen ønsker en hurtig indsats for at takle nye narkotiske stoffer, "legal highs" og narkotikaruter

EU har gjort fremskridt med at dæmme op for narkotikamisbrug og narkotikahandel i det sidste halvandet år. Kommissionen ønsker at stoppe de såkaldte "legal highs" og foreslog den 20. oktober et EU-forbud mod mefedron, som er et stof i lighed med ecstasy, der allerede er ulovligt i 15 medlemsstater (se IP/10/1355). Der er også gjort store fremskridt med at blokere importen af kokain og heroin. Der skal dog fortsat gøres en indsats for at dæmme op for stigningen i antallet af kokainrelaterede dødsfald og fremkomsten af nye narkotiske stoffer og tværnationale narkotikaruter. Det er hovedkonklusionerne i Europa-Kommissionens første status over EU's narkotikahandlingsplan 2009-2012, som blev offentliggjort i dag. Hvert år dør 6 500 til 7 000 mennesker i EU af en overdosis. Det anslås, at mellem 25 og 30 millioner europæiske borgere har taget en eller anden form for narkotika i det forgangne år, og heraf har 4 millioner taget kokain. Der var 1 000 kokainrelaterede dødsfald.

"Narkotikamisbrug og dertil knyttet kriminalitet påvirker millioner af EU-borgeres liv. På trods af visse opmuntrende fremskridt skal vi gøre mere for at begrænse de skader, der følger af narkotika, og reagere hurtigt på nye stoffer, der kommer på markedet", sagde næstformand Viviane Reding, kommissær for retlige anliggender. "Jeg opfordrer EU-landenes regeringer til at bevare deres tiltag inden for narkotikabekæmpelse og behandlingstilbud på trods af den økonomiske krise for ikke at forværre narkotikasituationen i EU".

Den netop offentliggjorte rapport fra Kommissionen gør rede for de fremskridt, der er sket inden for rammerne af EU's narkotikahandlingsplan (2009-2012) i 2009 og i første halvdel af 2010. Resultaterne er baseret på bidrag fra EU's medlemsstater, Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug og Europol. Resultaterne er bl.a.:

  • et fald i antallet af nye hiv-smittede blandt misbrugerne som følge af EU-landenes betydelige investeringer i forebyggende foranstaltninger i det sidste årti

  • øget samarbejde om at bekæmpe narkotikahandel med to nye programmer til udveksling af efterretninger og udvikling af narkotikabekæmpende teknikker i Vestafrika og vedtagelsen af en europæisk pagt vedrørende bekæmpelse af international narkotikahandel – for at afbryde kokain- og heroinruterne

  • en mere strategisk tilgang til forskning for at bidrage til at udvikle politikker, der kan begrænse de skadelige sundhedsmæssige og sociale følger af narkotikamisbrug.

  • Samtidig nævner rapporten også en række udfordringer, hvor der kræves en yderligere indsats:

  • den hurtige fremkomst af nye narkotiske stoffer, der markedsføres som lovlige alternativer til ulovlige stoffer ("legal highs"), f.eks. mefedron, som er et stof i lighed med ecstasy, som Kommissionen for nylig besluttede at forbyde i EU (se IP/10/1355).

  • stigningen i den kombinerede brug af lovlige og ulovlige stoffer

  • stigningen i dødsfald som følge af kokainoverdoser med ca. 1 000 registrerede dødsfald årligt (skøn fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug)

  • den hurtige ændring af narkotikaruter, da organiserede kriminelle grupper forsøger at omgå de hindringer, som EU-medlemsstaterne sætter op

  • den eksterne bistand til tredjelande ville have gavn af et øget fokus på politikker, der begrænser efterspørgslen efter narkotika i disse lande.

Den nuværende økonomiske krise forventes også at få virkninger for narkotikasituationen i EU. Svære økonomiske tider blandt sårbare grupper kan føre til øget narkotikaforbrug. Kommissionen opfordrer indtrængende medlemsstaterne til fortsat at finansiere behandlingstilbud for narkotikamisbrugere.

Denne rapport er det første skridt til at vurdere den samlede virkning af EU's narkotikahandlingsplan og afgøre, om narkotikasituationen forbedres som følge af disse foranstaltninger. Til næste år vil Kommissionen evaluere EU's overordnede narkotikastrategi 2005-2012 og de to narkotikahandlingsplaner.

Baggrund

At takle narkotikamisbrug kræver en langsigtet, integreret og tværfaglig tilgang. EU's narkotikastrategi for 2005-2012 og de to narkotikahandlingsplaner (2005-2008 og 2009-2012) afstikker en sammenhængende og afbalanceret EU-tilgang for at begrænse brugernes efterspørgsel og udbuddet af narkotika.

EU's narkotikahandlingsplan 2009-2012 fokuserer på fem prioriterede områder, nemlig bedre koordination, begrænsning af efterspørgslen efter narkotika og af udbuddet, forbedring af det internationale samarbejde og en bedre forståelse af narkotikaproblemet. Handlingsplanen fremsætter 70 foranstaltninger, der skal bidrage til at koordinere medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende ulovlige narkotiske stoffer, og som omfatter offentlig sundhed, retshåndhævelse, toldvæsen, strafferet og eksterne forbindelser.

Narkotikapolitik er væsentligst medlemsstaternes ansvar. Kommissionen er ansvarlig for at overvåge og evaluere EU's narkotikastrategi og narkotikahandlingsplaner.

Kommissionen har imidlertid beføjelser til at foreslå medlemsstaterne at lade nye narkotiske stoffer blive omfattet af kontrol i henhold til Rådets afgørelse 2005/387/RIA. Denne afgørelse indfører en mekanisme for hurtig udveksling af oplysninger om nye psykoaktive stoffer. Den indfører også en procedure for risikovurdering af og kontrol med sådanne stoffer.

Yderligere oplysninger

Webstedet "Justice Directorate-General Newsroom":

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Webstedet for næstformand og EU-kommissær for retlige anliggender, grundlæggende rettigheder og EU-borgerskab Viviane Reding :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar