Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

V Bruselu dne 9. listopadu 2010

Evropská unie vyzývá k rychlému přijetí opatření na potírání nových drog, „legálních drog“ a cest využívaných pro obchodování s drogami

Během posledních osmnácti měsíců se Evropské unii podařilo omezit spotřebu drog i obchod s drogami. Komise usiluje o vyřešení problému tzv. „legálních drog“, a 20. října proto navrhla celoevropský zákaz mefedronu, látky podobné extázi, který je již nelegální v patnácti členských státech (viz IP/10/1355) Výrazně se pokročilo rovněž v boji proti dovozu kokainu a heroinu. Na druhou stranu je třeba vynaložit větší úsilí na to, aby se nezvyšoval počet úmrtí souvisejících s kokainem, aby se na trhu neobjevovaly nové drogy a aby nevznikaly nové přeshraniční obchodní cesty. Právě to jsou závěry prvního přezkumu pokroku protidrogového akčního plánu EU na období 2009–2011, který dnes zveřejnila Evropská komise. Na předávkování drogami v EU ročně zemře 6 500 až 7 000 osob. Odhaduje se, že minulý rok užilo některou ze zakázaných drog 25 až 30 milionů Evropanů, u 4 milionů z nich se přitom jednalo o kokain. S kokainem souviselo tisíc úmrtí.

„Užívání drog a související trestné činy mají vliv na životy milionů Evropanů. Přestože jsme v některých oblastech uspěli, musíme se dále snažit omezovat škody, které drogy páchají, a rychle reagovat na nové látky, které se objevují na trhu," uvedla Viviane Redingová, místopředsedkyně Komise a komisařka pro spravedlnost. „Vyzývám vlády členských států EU, aby pokračovaly v prevenci a léčení drogové závislosti i v době hospodářské krize, která by mohla situaci v EU zhoršit.“

Zpráva, kterou dnes Komise zveřejnila, podává informace o pokroku při provádění protidrogového akčního plánu EU (2009–2012) v roce 2009 a v první polovině roku 2010. Zpráva vychází z příspěvků členských států EU, Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost a Europolu. Mezi výsledky patří:

  • snížení počtu nových případů uživatelů drog, kteří se nakazili virem HIV, díky podstatným investicím vlád EU do preventivních opatření v minulých deseti letech;

  • zlepšení spolupráce v boji proti obchodování s drogami díky dvěma novým programům zaměřeným na sdílení informací a rozvoj metod boje proti drogám v západní Africe a díky přijetí Evropského paktu o boji proti mezinárodnímu obchodování s drogami, které narušily kokainové a heroinové trasy;

  • lepší strategie výzkumu, která by měla pomoci rozvíjet politiky pro snížení negativních zdravotních a sociálních dopadů užívání drog.

  • Zpráva rovněž zdůraznila řadu problematických oblastí, v nichž je třeba přijímat další opatření:

  • rychlý nástup nových drog, které se prodávají jako legální alternativy nelegálních drog („legální drogy“), například mefedronu podobného extázi, který by se podle návrhu Komise měl v celé EU zakázat (viz IP/10/1355);

  • nárůst kombinovaného užívání legálních a nelegálních drog;

  • zvýšení počtu úmrtí na předávkování kokainem: ročně je takových úmrtí přibližně 1 000 (odhady Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost);

  • rychlá změna cest pro obchodování s drogami, jíž se skupiny organizovaného zločinu snaží obejít bariéry vytvořené členskými státy EU;

  • externí pomoci třetím zemím by prospělo větší zaměření na strategie, které v těchto zemích snižují poptávku po drogách.

Očekává se, že drogovou situaci v Evropě ovlivní současná hospodářská krize. Ekonomické problémy by u zranitelných skupin mohly vést ke zvýšení spotřeby drog. Komise proto vyzývá členské státy, aby nesnižovaly finanční prostředky na léčbu související s drogovou závislostí.

Dnešní přezkum je prvním krokem při posuzování celkové účinnosti protidrogového akčního plánu EU a při hodnocení, zda tato opatření přinesla zlepšení drogové situace. Příští rok Komise vyhodnotí celkovou protidrogovou strategii EU na období 2005–2010 a její dva akční plány.

Souvislosti

Řešení problémů souvisejících s užíváním drog vyžaduje dlouhodobý, integrovaný a multidisciplinární přístup. Protidrogová strategie EU na období 2005–2010 a její dva akční plány (2005–2008 a 2009–2012) vymezují koherentní a vyvážený přístup EU zaměřený na snižování poptávky po drogách a nabídky drog.

Protidrogový akční plán na období 2009–2012 má pět priorit: zlepšit koordinaci, snížit poptávku po drogách a nabídku drog, zvýšit mezinárodní spolupráci a zlepšit porozumění drogové problematice. Akční plán zavádí více než 70 opatření, která mají pomoci koordinovat zásahy vlád související s nelegálními drogami a která zahrnují oblasti veřejného zdraví, prosazování práva, cel, trestního soudnictví a vnějších vztahů.

Za drogovou politiku odpovídají především členské státy. Komise odpovídá za sledování a hodnocení protidrogové strategie a protidrogových akčních plánů EU.

Evropská komise však má právo navrhnout členským státům, aby se na nové drogy vztahovala kontrola podle rozhodnutí Rady 2005/387/SVV. Toto rozhodnutí zavedlo mechanismus rychlé výměny informací o nových psychoaktivních látkách. Zavedlo rovněž postup pro hodnocení rizik a kontrolu takových nových látek.

Další informace

Novinky z Generálního ředitelství pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Internetová stránka místopředsedkyně Komise Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar