Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1483

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

Европейската комисия приканва за бързи действия в борбата с новите наркотици, „разрешените стимуланти“ и маршрутите за трафик на наркотици

През последните 18 месеца ЕС е постигнал напредък в ограничаването на употребата и трафика на наркотици. С предложението си от 20 октомври за забрана в целия ЕС на подобното на екстази наркотично вещество мефедрон Комисията предприема действия за спиране на разпространението на т.нар. „разрешени стимуланти“. Значителен напредък е постигнат също така в блокирането на вноса на кокаин и хероин. Нужна е обаче още работа, за да се спре увеличаването на смъртните случаи вследствие на употребата на кокаин, както и появата на нови наркотици и маршрути за трансграничен трафик. Това са основните заключения от оповестения днес първи преглед на Европейската комисия на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. Всяка година в ЕС от свръхдоза наркотици умират между 6 500 и 7 000 души. Счита се, че през последната година между 25 и 30 млн. европейци са употребили някакъв вид забранено наркотично вещество, като 4 млн. от тях са употребили кокаин. Смъртните случаи вследствие на употребата на кокаин са 1 000.

„Злоупотребата с наркотици и свързаните с нея престъпления засягат живота на милиони европейци. Въпреки че бе постигнат известен обнадеждаващ напредък, ние трябва да направим повече за намаляването на причинените от наркотиците вреди и да реагираме бързо при появата на нови наркотични вещества на пазара“, заяви заместник-председателят на Комисията и комисар по правосъдие Вивиан Рединг. „Приканвам правителствата на държавите-членки на ЕС да продължат да предоставят услуги за превенция и лечение на наркотичната зависимост и в условията на икономическата криза, която може да влоши ситуацията с наркотиците в ЕС.“

Днешният доклад на Комисията прави преглед на постигнатия през 2009 г. и първата половина на 2010 г. напредък по Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. Заключенията на доклада се основават на информация, предоставена от държавите-членки на ЕС, Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании и Европол. Сред постиженията са:

  • спад в броя на новите случаи на заразяване с HIV сред употребяващите наркотици след значителни инвестиции от страна на правителствата на държавите-членки през последното десетилетие в мерки за превенция;

  • засилено сътрудничество за борба с трафика на наркотици с две нови програми за обмен на разузнавателна информация и развиване на техники за борба с наркотиците в Западна Африка, както и с приемането на Европейски пакт за борба с международния трафик на наркотици, като всички те имат за цел да прекъснат каналите за трафик на кокаин и хероин;

  • един по-стратегически подход към научноизследователската дейност, който да способства за създаването на политики за намаляване на неблагоприятните здравословни и социални последици от употребата на наркотици.

  • Същевременно докладът изтъква и редица предизвикателства, справянето с които изисква по-нататъшни действия:

  • бързата поява на нови наркотици, предлагани на пазара като законни алтернативи на забранени наркотични вещества („разрешени стимуланти“), като например подобното на екстази наркотично вещество мефедрон, чиято забрана в рамките на ЕС Комисията предложи наскоро (вж. IP/10/1355);

  • увеличаването на комбинираната употреба на разрешени и забранени наркотични вещества;

  • увеличаването на смъртните случаи от свръхдоза кокаин, при около 1 000 смъртни случая, регистрирани годишно (по изчисления на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании);

  • бързите промени в маршрутите за трафик на наркотици, тъй като групите на организираната престъпност се стремят да заобикалят издигнатите от държавите-членки на ЕС прегради пред трафика;

  • предоставянето на външна помощ за трети държави ще стане по-ефективно, ако се съсредоточим върху политики, намаляващи търсенето на наркотични вещества в тези държави.

Очаква се настоящата икономическа криза също да се отрази върху ситуацията с наркотиците в ЕС. Икономическите трудности сред уязвимите групи от населението могат да доведат до увеличаване на употребата на наркотични вещества. Комисията призовава държавите-членки да поддържат финансирането за услуги за лечение на наркотична зависимост.

С днешния преглед се прави първата крачка в оценяването на общата ефективност на Плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците и в преценяването на това, дали предприетите действия подобряват ситуацията с наркотиците. Догодина Комисията ще направи оценка на всеобхватната Стратегия на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2005—2012 г. и на двата плана за действие в тази област.

Допълнителна информация

Борбата с наркотичната зависимост изисква един дългосрочен, интегриран и мултидисциплинарен подход. Стратегията на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2005—2012 г. и двата плана за действие за нейното прилагане (за периодите 2005—2008 г. и 2009—2012 г.) излагат последователния и балансиран подход на ЕС към ограничаване на търсенето и предлагането на наркотици.

Планът за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009—2012 г. се състои от пет основни приоритета: подобряване на координацията, намаляване на търсенето и на предлагането на наркотици, подобряване на международното сътрудничество и по-добро разбиране на проблема с наркотиците. Планът за действие излага над 70 мерки, които да подпомогнат координирането на действията на правителствата в борбата със забранените наркотични вещества, като тези мерки обхващат сферите на общественото здраве, правоприлагането, митниците, наказателното правораздаване и външните отношения.

Политиката по отношение на наркотичните вещества е отговорност основно на държавите-членки. Комисията отговаря за мониторинга и оценката на Стратегията на ЕС по отношение на наркотиците и на двата плана за действие в същата област.

Комисията обаче може да предлага на държавите-членки прилагането на мерки за контрол по отношение на нови наркотични вещества съгласно Решение 2005/387/ПВР на Съвета. Това решение въведе механизъм за бърз обмен на информация за нови психоактивни вещества. То създаде също така и процедура за оценка на риска и контрол върху тези вещества.

За повече информация:

Новини от Генерална дирекция „Правосъдие“:

http://ec.europa.eu/justice/news/intro/news_intro_en.htm

Уебстраница на заместник-председателя на Комисията Вивиан Рединг, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm


Side Bar