Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Bryssel den 9 november 2010

Digitala agendan: Samrådet visar att det i princip råder enighet om behovet av att bevara ett öppet Internet

Det offentliga samråd om ett öppet Internet och nätneutralitet (se IP/10/860) som EU-kommissionen inledde den 30 juni visar att det i princip råder enighet om att vi bör se till att Internet förblir öppet. Sammanlagt 318 aktörer på alla nivåer inom det aktuella området har bidragit med synpunkter. Bland aktörerna fanns bland andra Berec, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, ett antal operatörer, Internetleverantörer, medlemsstaternas myndigheter, konsumentorganisationer, företrädare för det civila samhället och ett antal enskilda personer. Samrådets resultat tyder inte på att det skulle finnas något behov av mer långtgående EU-lagstiftning i nuläget, men däremot är det tydligt att man förväntar sig att det kan komma att behövas i framtiden. Diskussionen kommer att fortsätta under toppmötet om nätneutralitet den 11 november, vid vilket EU-kommissionen och Europaparlamentet kommer att behandla en ny rapport från kommissionen om nätneutralitet.

Angående samrådsresultaten sade EU-kommissionens vice ordförande Neelie Kroes följande: ”Vi har fått in ett stort antal svar på samrådet. EU-kommissionen har därmed fått tillgång till ett brett spektrum av synpunkter från aktörer av alla de slag på området. Jag ser framemot att fortsätta diskussionen under toppmötet och mot det fortsatta arbetet med att säkra nätneutralitet.”

Det offentliga samrådet löpte mellan den 30 juni och den 30 september. EU-kommissionens syfte med samrådet var att skaffa sig fördjupade insikter på områden som styrning av trafiken på Internet, öppenhet, tjänstekvalitet samt att ta reda på om EU:s nya regler på telekommunikationsområdet är lämpliga. Samrådet gav bland annat följande resultat:

  • EU:s ändrade rambestämmelser på telekommunikationsområdet, vilka antogs 2009 (se MEMO/09/568), anses tillhandahålla de grundläggande verktyg som behövs för att hantera nätneutralitetsfrågor. Huvudparten av de aktörer som deltog i samrådet anser att det inte är lämpligt att utvärdera EU-rambestämmelserna förrän dessa har genomförts och tillämpas på nationell nivå.

  • Det råder enighet om att trafikstyrning är en nödvändig och grundläggande åtgärd när det gäller att se till att Internet är säkert och fungerar effektivt. Vissa av deltagarna i samrådet har emellertid påpekat att det kan finnas en risk för att trafikstyrningen missbrukas för att främja en tjänst framför en annan. Mjukvaror för paketinspektion kan också innebära risker för privatlivet.

  • Flera av de svarande uttrycker oro över att de nya modellerna för affärsverksamhet på Internet kan innebära nätneutralitetsproblem i framtiden och i samrådet ber de kommissionen att klargöra vilken skillnaden är mellan ”bästa möjliga tjänster” (best effort) och ”övervakade tjänster” (managed services).

  • Berec, organet för europeiska regleringsmyndigheter för elektronisk kommunikation, varnar för att det finns risk för problem med diskriminering som kan leda till konkurrensbegränsning, potentiella långsiktiga konsekvenser för Internetekonomin, särskilt vad gäller innovation och yttrandefrihet, samt osäkerhet för konsumenterna på grund av bristande öppenhet.

  • Industrins aktörer är överlag nöjda med de nuvarande marknadsstrukturerna, men vissa innehållsleverantörer fruktar att eventuella förändringar av systemet för prissättning, dvs. systemet för hur man betalar för innehållsleveranser, kan leda till att man börjar beskatta innovationer.

  • Många samrådsdeltagare uttrycker oro över att nätbaserade telefontjänster, som IP-telefoni (VoIP) kan komma att blockeras och att vissa bandbredder kan komma att minskas.

Bland de svarande var det endast ett fåtal som ansåg att det i nuläget behöver fastställas krav för en lägsta godtagbara kvalitet på tjänsterna, men däremot var det många som uttryckte sitt stöd för gemensamma öppenhetsnormer för hela industrin så att konsumenterna ges möjlighet att fatta välgrundade beslut. Många av de svarande anser att öppenhet i sig inte är någon garanti för att alla nätneutralitetsproblem ska kunna undanröjas, särskilt inte om konsumenterna förhindras att byta mellan olika Internetleverantörer.

Bakgrund

Som ett led i 2009 års reformpaket för telesektorn (se MEMO/09/568) åtog sig EU-kommissionen att övervaka Internets öppenhet och neutralitet och att rapportera om utvecklingen till Europaparlamentet och ministerrådet. Samrådet om ett öppet Internet och nätneutralitet i EU pågick i tre månader under sommaren 2010 och har använts som underlag för kommissionens rapport.

Svaren i samrådet och en analys av dessa finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar