Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Bruselj, 9. novembra 2010

Digitalna agenda: posvetovanje razkrilo skorajšnji konsenz o pomenu ohranitve odprtega interneta

Sodeč po rezultatih javnega posvetovanja o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja (glej IP/10/860), ki ga je Evropska komisija začela 30. junija, obstaja skorajšnji konsenz o pomenu ohranitve odprtega interneta. Pri posvetovanju je svoje mnenje predložilo skupno 318 zainteresiranih strani z vsake ravni vrednostne verige, med drugimi BEREC – organ evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije, nosilci dejavnosti, ponudniki internetnih storitev, organi držav članic, potrošniške organizacije in organizacije civilne družbe ter posamezniki. Posvetovanje je razkrilo, da ni razširjene zahteve po nadaljnji zakonodaji EU, a se pričakuje, da bi bile v prihodnosti morda potrebne dodatne smernice. Razprave se bodo nadaljevale 11. novembra, ko bo potekalo „srečanje na vrhu o nevtralnosti omrežja“, na katerem bosta Komisija in Evropski parlament razpravljala o prihodnjem poročilu Komisije o nevtralnosti omrežja.

Podpredsednica Komisije Neelie Kroes je povedala: „Odziv na naše javno posvetovanje je bil obsežen. Komisija je z njim pridobila širok spekter mnenj od vseh sodelujočih interesnih skupin. Veselim se nadaljevanja razprav na srečanju na vrhu, ki bo dodatno prispevalo k našim prizadevanjem za nevtralnost omrežja.“

Javno posvetovanje je potekalo od 30. junija do 30. septembra. Komisija je z njim želela podrobneje proučiti vprašanja, kot so upravljanje internetnega prometa, preglednost in kakovost storitev, ter ugotoviti, ali so novi predpisi EU o telekomunikacijah zadostni. Glavne ugotovitve so:

  • Splošno mnenje je, da bo revidirani zakonodajni okvir EU za telekomunikacije, sprejet leta 2009 (glej MEMO/09/568), zagotovil osnovna sredstva za reševanje vprašanj glede nevtralnosti omrežja. Velika večina sodelujočih meni, da se učinkovitost omenjenih predpisov EU ne bi smela ocenjevati, dokler se ne izvajajo in uporabljajo na nacionalni ravni.

  • Sodelujoče strani so soglasne, da je upravljanje prometa potrebno in nujno za delovanje varnega in učinkovitega omrežja. Nekaj sodelujočih pa je izpostavilo, da se to sredstvo lahko zlorabi, tako da ima ena storitev prednost pred drugo. Poleg tega programska pregledovalna oprema za podatkovne pakete pomeni tveganje za zasebnost.

  • Več sodelujočih je zaskrbljenih zaradi novih internetnih poslovnih modelov, ki bi v prihodnosti lahko povzročali težave za nevtralnost omrežja, zato so Komisijo prosili, naj pojasni razliko med internetom na podlagi „najboljših prizadevanj“ (t. i. best effort internet) in „upravljanimi storitvami“.

  • BEREC – organ regulatorjev EU za telekomunikacije je posvaril pred možnostjo, da bi diskriminacija lahko ovirala konkurenco, pred potencialnimi dolgoročnimi posledicami za internetno gospodarstvo v smislu inovacij in svobode izražanja ter pred negotovostjo za potrošnike zaradi premajhne preglednosti.

  • Industrijski akterji so na splošno zadovoljni s trenutnimi tržnimi strukturami, vendar se nekateri ponudniki vsebin bojijo, da bi spremembe mehanizmov za določanje cen – npr. plačilo za dostavo vsebine – lahko vodile v davek na inovacije.

  • Mnogo sodelujočih je izrazilo pomisleke tudi glede blokiranja telefonskih storitev prek interneta (tj. internetne telefonije – VoIP) in nadzora pasovne širine pri nekaterih spletiščih.

Odzivi so vključevali maloštevilne pozive po najnižjih zahtevah glede kakovosti storitev na tej stopnji, so pa zahtevali jasno podporo standardom preglednosti, ki bi veljali za celotno panogo in na podlagi katerih bi potrošniki lahko sprejemali premišljene odločitve. Mnogo sodelujočih meni, da sama preglednost ne bi odpravila vseh pomislekov glede nevtralnosti omrežja, zlasti ne tam, kjer so ovire za zamenjavo ponudnika internetnih storitev.

Ozadje

Komisija se je v okviru evropskega svežnja reform na področju telekomunikacij iz leta 2009 (glej MEMO/09/568) zavezala, da bo skrbno nadzorovala odprtost in nevtralnost interneta ter Evropskemu parlamentu in Svetu ministrov poročala o stanju na tem področju. Posvetovanje o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi je potekalo tri mesece poleti kot del priprave poročila Komisije.

Analize in odzivi so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm.


Side Bar