Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Bruksela, dnia 9 listopada 2010 r.

Europejska agenda cyfrowa: z konsultacji wynika, że niemal wszyscy uznają znaczenie zachowania otwartego internetu

Z konsultacji społecznej zapoczątkowanej przez Komisję Europejską 30 czerwca i dotyczącej otwartego internetu oraz neutralności sieci wynika, że niemal wszyscy uznają znaczenie zachowania otwartego internetu (zob. IP/10/860). W konsultacji wzięło udział 318 zainteresowanych podmiotów reprezentujących wszystkie poziomy łańcucha wartości. Były to między innymi Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC), operatorzy, dostawcy usług internetowych, organy państw członkowskich, zrzeszenia konsumentów i organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz obywatele. Konsultacja nie wykazała potrzeby dalszych uregulowań prawnych na poziomie UE. Oczekuje się jednak, że w przyszłości mogą być konieczne dodatkowe wytyczne. Rozmowy na ten temat będą w dalszym ciągu prowadzone w ramach szczytu dotyczącego neutralności sieci (Net neutrality summit), który odbędzie się w dniu 11 listopada. Komisja i Parlament Europejski zamierzają wówczas omówić zapowiadane sprawozdanie Komisji dotyczące neutralności sieci.

Wiceprzewodnicząca Neelie Kroes powiedziała: „Nasza konsultacja społeczna przyniosła szereg różnych reakcji. Wszystkie zainteresowane strony przedstawiły Komisji swoje bardzo zróżnicowane poglądy. Mam nadzieję, że dalsze rozmowy na ten temat podczas szczytu wniosą jeszcze większy wkład w nasze działania dotyczące neutralności sieci.”

Konsultacja społeczna była prowadzona od 30 czerwca do 30 września. Zamierzeniem Komisji było dogłębniejsze zbadanie kwestii takich jak zarządzanie ruchem internetowym, przejrzystość, jakość usług oraz odpowiedniość nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji. Główne ustalenia obejmują:

  • Przyjęte w 2009 r. zmienione unijne ramy prawne dotyczące telekomunikacji (zob. MEMO/09/568) są uznawane za podstawowe narzędzie w zakresie kwestii związanych z neutralnością sieci. Znaczna większość respondentów uznaje, że skuteczność tych unijnych przepisów nie powinna być oceniana zanim zostaną one wdrożone i będą stosowane na poziomie krajowym.

  • Panuje zgoda co do tego, że zarządzanie ruchem internetowym jest potrzebnym i niezbędnym elementem zarządzania bezpieczną i efektywną siecią. Niektórzy uczestnicy konsultacji wyrażali jednak obawy, że narzędzie to mogłoby być nadużywane w celu nadawania niektórym usługom charakteru priorytetowego w stosunku do innych. Istnieją również zagrożenia dla prywatności wynikające ze stosowania oprogramowania służącego inspekcji pakietów.

  • Szereg respondentów wyraziło obawy dotyczące nowych modeli prowadzenia działalności internetowej mogących w przyszłości powodować problemy związane z neutralnością sieci. Zwrócili się oni do Komisji, by zapewniła jasne rozgraniczenie między usługami typu „Best Effort” i „managed services”.

  • Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) przestrzegł przed ewentualnymi problemami związanymi z dyskryminacją mogącą mieć negatywne skutki dla konkurencyjności, potencjalnymi długofalowymi konsekwencjami dla gospodarki internetowej związanymi z innowacyjnością i wolnością wyrażania opinii oraz przed niewiadomymi, z jakimi muszą borykać się konsumenci ze względu na brak przejrzystości.

  • Przedstawiciele branży są ogólnie zadowoleni z istniejących struktur rynkowych. Niektórzy dostawcy treści obawiają się jednak, że zmiany w mechanizmach cenowych (np. opłata za dostarczenie treści) mogą w rzeczywistości stanowić podatek od innowacji.

  • Zablokowanie usług telefonicznych za pośrednictwem internetu (tj. usług telefonii internetowej, VoIP) oraz ograniczenie przepustowości („bandwidth throttling”) budzi obawy wielu respondentów.

Żądania ustanowienia na obecnym etapie minimalnych wymogów w zakresie jakości usług były nieliczne, opowiadano się natomiast wyraźnie za ustanowieniem ogólnobranżowych norm w zakresie przejrzystości umożliwiających konsumentom dokonywanie świadomych wyborów. Wielu respondentów jest zdania, że samo zapewnienie przejrzystości nie rozwiałoby wszystkich obaw związanych z neutralnością sieci, w szczególności w przypadkach, w których zmiana dostawcy usług internetowych jest utrudniona.

Informacje podstawowe

W ramach pakietu reform sieci telekomunikacji podjętych przez UE w 2009 r. (zob. MEMO/09/568) Komisja zobowiązała się m.in. do przeprowadzenia wnikliwej analizy dotyczącej otwartego i neutralnego charakteru internetu oraz do przekazania odnośnego sprawozdania Parlamentowi Europejskiemu i Radzie Ministrów. Konsultacja dotycząca otwartego internetu i neutralności sieci w Europie była prowadzona latem przez trzy miesiące. Stanowiła ona wkład w przygotowywane przez Komisję sprawozdanie.

Analiza i wyniki konsultacji są dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar