Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Brussel, 9 november 2010

Digitale Agenda: uit raadpleging blijkt dat vrijwel iedereen het belangrijk vindt dat internet open blijft

Er heerst een vrijwel volledige consensus over het belang van het open houden van internet; dat blijkt uit de resultaten van een openbare raadpleging over het open karakter van internet en netneutraliteit waarvoor de Europese Commissie op 30 juni het startschot heeft gegeven (zie IP/10/860). In totaal hebben 318 belanghebbenden op ieder niveau van de waardeketen aan de raadpleging bijgedragen. Het betreft onder meer: BEREC (het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie), exploitanten, internetproviders, overheden van de lidstaten, consumentenorganisaties en andere maatschappelijke organisaties, alsmede burgers op persoonlijke titel. Uit de raadpleging kwam geen luide roep om meer EU-wetgeving naar voren, maar verwacht wordt wel dat in de toekomst aanvullende richtsnoeren nodig zullen zijn. De besprekingen zullen op 11 november, tijdens de “Top inzake netneutraliteit,” worden voortgezet. Bij die gelegenheid zullen de Commissie en het Europees Parlement een binnenkort te verschijnen rapport van de Commissie inzake netneutraliteit bespreken.

Vicevoorzitter Neelie Kroes zei hierover het volgende: “Onze openbare raadpleging heeft zeer uiteenlopende reacties opgeleverd. De Commissie heeft door deze actie een zeer breed overzicht gekregen van de meningen van alle betrokken belanghebbenden. Ik zie ernaar uit om deze besprekingen tijdens de topontmoeting, die een bijdrage moet leveren aan ons werk op het gebied van netneutraliteit, voort te zetten.”

De openbare raadpleging liep van 30 juni tot en met 30 september en was bedoeld om de Commissie een dieper inzicht te verschaffen in onder meer het beheer van het internetverkeer, transparantie, overwegingen op het gebied van servicekwaliteit en de vraag of de nieuwe EU-regels op het gebied van telecomregels doeltreffend zijn. De belangrijkste bevindingen waren onder meer:

  • Het in 2009 goedgekeurde herziene telecomkader van de EU (zie MEMO/09/568) wordt gezien als basisinstrument om met netneutraliteitsproblemen om te gaan. De grote meerderheid van de respondenten is van mening dat de doeltreffendheid van deze EU-regels niet moet worden beoordeeld voordat zij op nationaal niveau ten uitvoer zijn gelegd en toegepast.

  • Ook is men algemeen van mening dat het beheer van het internetverkeer een noodzakelijk en essentieel onderdeel is van de exploitatie van een veilig en efficiënt netwerk. Niettemin hebben sommige respondenten hun bezorgdheid geuit dat dit instrument zou kunnen worden misbruikt om de ene dienst boven andere te bevoordelen. De privacy loopt ook gevaar door “packet inspection”-software.

  • Verscheidene respondenten zijn bezorgd over nieuwe internet-bedrijfsmodellen waardoor in de toekomst problemen met netneutraliteit kunnen ontstaan, en zij hebben de Commissie gevraagd duidelijkheid te verschaffen over het onderscheid tussen het zogenaamde “best effort"-internet en de “beheerde diensten”.

  • Het BEREC, het orgaan van regelgevende instanties voor telecom in de EU, heeft gewaarschuwd voor mogelijke discriminatieproblemen die concurrentieverstorende effecten kunnen krijgen, zoals het potentiële langetermijneffect op de interneteconomie met betrekking tot innovatie en vrijheid van meningsuiting, en onzekerheden voor consumenten als gevolg van een gebrek aan transparantie.

  • De bedrijfstak zelf is over het algemeen tevreden over de bestaande marktstructuren, maar sommige aanbieders van inhoud vrezen dat veranderingen van de beprijzing – bijvoorbeeld door betaling voor de levering van inhoud – als het ware een belasting op innovatie zou vormen.

  • Het blokkeren van telefoondiensten via internet (d.w.z. Voice over Internet Protocol - VoIP) en het “afknijpen” van de bandbreedte van sommige websites baart veel respondenten zorgen.

Maar weinig respondenten vroegen in dit stadium dat er minimumeisen aan de dienstverlening zouden worden gesteld, maar er was wel duidelijk behoefte aan bedrijfstakbrede normen op het gebied van transparantie zodat de consument bewuste keuzes kan maken. Veel respondenten vinden dat transparantie op zich nog niet alle zorgen op het gebied van netneutraliteit wegneemt, vooral waar hindernissen worden opgeworpen om van internetprovider te wisselen.

Achtergrond

Als onderdeel van het EU-telecomhervormingspakket van 2009 (zie MEMO/09/568) heeft de Commissie zich ertoe verbonden het open en neutrale karakter van internet nauwgezet in het oog te houden en bij het Europees Parlement en de Raad van Ministers verslag over de stand van zaken uit te brengen. De raadpleging over het open karakter van internet en netneutraliteit in Europa heeft deze zomer 3 maanden lang gelopen en was onderdeel van de voorbereidingen voor het verslag.

De analyse en de antwoorden kunnen worden geraadpleegd op:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar