Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Bryssel 9. marraskuuta 2010

Digitaalistrategia: kuuleminen osoittaa, että internetin avoimuuden säilyttämistä pidetään yleisesti tärkeänä

Euroopan komissio käynnisti 30. kesäkuuta 2010 julkisen kuulemisen avoimesta internetistä ja verkon riippumattomuudesta (ks. IP/10/860). Nyt saatujen tulosten mukaan lähes kaikki tahot ovat yhtä mieltä siitä, että internetin avoimuus on säilytettävä. Kuulemiseen vastasi yhteensä 318 intressitahoa arvoketjun kaikilta tasoilta. Vastauksia antoivat Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC, teleoperaattorit, internetpalvelujen tarjoajat, jäsenvaltioiden viranomaiset, kuluttaja- ja kansalaisjärjestöt sekä yksityishenkilöt. Vastauksissa ei juurikaan kannatettu uutta EU-lainsäädäntöä, mutta niissä todettiin, että tulevaisuudessa voi olla tarpeen antaa lisäohjeistusta. Keskustelu aiheesta jatkuu 11. marraskuuta järjestettävässä verkon riippumattomuutta käsittelevässä kokouksessa, jossa komissio ja Euroopan parlamentti vaihtavat näkemyksiä pian julkaistavasta verkon riippumattomuutta koskevasta komission kertomuksesta.

”Kuulemiseen saatiin runsaasti vastauksia,” totesi komission varapuheenjohtaja Neelie Kroes. ”Niiden avulla komissio on saanut kattavan kuvan kaikkien intressitahojen näkemyksistä. Odotan innolla asian jatkokäsittelyä Euroopan parlamentin kanssa järjestettävässä kokouksessa, jossa viedään eteenpäin verkon riippumattomuutta koskevaa työtämme.”

Julkinen kuuleminen järjestettiin 30. kesäkuuta ja 30. syyskuuta välisenä aikana. Komissio halusi näkemyksiä muun muassa internetliikenteen hallinnasta, avoimuudesta, palvelun laatuun liittyvistä näkökohdista sekä televiestinnän uuden sääntelykehyksen riittävyydestä. Kuulemisesta saatiin seuraavia tuloksia:

  • vuonna 2009 hyväksytyn EU:n uudistetun televiestinnän sääntelykehyksen (ks. MEMO/09/568) katsotaan antavan käyttöön perusvälineet verkon riippumattomuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Suuri enemmistö vastaajista katsoi, että näiden EU-sääntöjen toimivuutta olisi arvioitava vasta sitten kun ne on pantu täytäntöön ja niitä on sovellettu kansallisella tasolla.

  • Liikenteenhallintaa pidetään yleisesti tarpeellisena, ja sen katsotaan olevan olennainen osa turvallisen ja tehokkaan verkon tarjoamista. Eräät vastaajat ilmaisivat kuitenkin huolensa siitä, että tätä välinettä voidaan käyttää väärin jonkin palvelun suosimiseksi suhteessa muihin. Lisäksi pakettien tarkastusohjelmat (packet inspection) aiheuttavat yksityisyyden suojaan liittyviä riskejä.

  • Useat vastaajat ovat huolissaan siitä, että internetin uudet liiketoimintamallit aiheuttavat tulevaisuudessa verkon riippumattomuuteen liittyviä ongelmia, ja ne ovat pyytäneet komissiota selventämään ”parhaan kyvyn mukaisen” internetin ja ”hallittujen palvelujen” eroa.

  • Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC varoitti mahdollisista syrjintäongelmista, joilla voi olla kilpailunvastaisia vaikutuksia, sekä mahdollisista pidempiaikaisista seurauksista internettaloudelle innovoinnin ja ilmaisunvapauden suhteen sekä avoimuuden puutteen kuluttajille aiheuttamasta epävarmuudesta.

  • Alan toimijat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä nykyisiin markkinarakenteisiin, mutta osa sisällöntarjoajista pelkää, että hinnoittelumekanismien muutokset – esim. maksu sisällön toimittamisesta – tarkoittaisivat käytännössä innovaatioveroa.

  • Internetiä käyttävien puhelinpalvelujen (puheensiirto internetissä, VoIP) estäminen ja sivustoja koskevat kaistanrajoitukset ovat kysymyksiä, jotka aiheuttavat huolta monille vastaajille.

Vain harvoissa vastauksissa vaadittiin palvelun laatua koskevien vähimmäisvaatimusten asettamista tässä vaiheessa, mutta yleisesti tuettiin koko alaa koskevia avoimuusvaatimuksia, jotta kuluttajat voisivat tehdä perusteltuja valintoja. Monet vastaajat katsoivat, että avoimuus ei yksin riitä poistamaan kaikkia verkon riippumattomuuteen liittyviä huolenaiheita, etenkin jos internetpalvelujen tarjoajan vaihtamiseen liittyy esteitä.

Taustaa

Komissio sitoutui osana vuonna 2009 hyväksyttyä EU:n telealan sääntelyn uudistuspakettia (ks. MEMO/09/568) selvittämään internetin avointa ja riippumatonta luonnetta ja raportoimaan tilanteesta Euroopan parlamentille ja EU:n ministerineuvostolle. Avointa internetiä ja verkon riippumattomuutta Euroopassa koskeva kuuleminen järjestettiin kolmen kuukauden aikana viime kesänä osana komission kertomuksen valmistelua.

Analyysi ja vastaukset ovat saatavilla osoitteessa:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar