Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Brüssel, 9. november 2010

Digitaalareng: interneti avatuse säilitamise tähtsuse suhtes jõuti arutelu käigus peaaegu üksmeelele

Euroopa Komisjoni 30. juunil 2010. aastal algatatud interneti avatust ja võrguneutraalsust käsitleva avaliku arutelu (vt IP/10/860) tulemustest selgus, et interneti avatuse säilitamise tähtsuse suhtes on üksmeel peaaegu saavutatud. Väärtusahela iga tasandi ühtekokku 318 sidusrühma andis arutelusse oma panuse. Nende hulka kuulusid elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet BEREC, ettevõtjad, internetiteenuse pakkujad, liikmesriikide ametiasutused, tarbijad, kodanikuühiskonna organisatsioonid ning üksikisikud. Arutelu käigus ei tehtud ulatuslikku üleskutset täiendavate ELi õigusaktide kohta, kuid võib arvata, et tulevikus läheb vaja lisasuuniseid. Mõttevahetused jätkuvad 11. novembril võrguneutraalsusega seotud tippkohtumisel, mille käigus arutlevad komisjon ja Euroopa Parlament komisjoni peagi avaldatava võrguneutraalust käsitleva aruande üle.

Asepresident Neelie Kroes sõnas: „Meie avalik arutelu sai ulatusliku vastukaja osaliseks. Arutelu tulemusel sai komisjon aimu kõikide osalenud huvirühmade väga erinevatest vaadetest. Ootan mõttevahetuse jätkumist tippkohtumisel, mille osavõtjad panustavad edaspidi meie võrguneutraalsusega seotud tegevusse.”

Avalik arutelu kestis käesoleva aasta 30. juunist 30. septembrini. Komisjon tahtis täpsemat ülevaadet saada selliste küsimuste kohta nagu andmevoo haldus, läbipaistvus, nende aspektide mõju teenuste kvaliteedile ning seda, kas uued telekommunikatsioonieeskirjad on piisavad. Peamised järeldused:

  • ELi 2009. aastal vastu võetud telekommunikatsiooni muudetud raamistik (vt MEMO/09/568) on võrguneutraalsuse probleemide lahendamise põhiline vahend. Enamik vastajatest on arvamusel, et enne kõnealuste ELi eeskirjade riiklikul tasandil rakendamist ja kohaldamist on liiga vara nende tõhusust hinnata.

  • Üksmeelele on jõutud selles, et andmevoo haldus on ohutu ja tõhusa võrgu vajalik ja oluline osa. Siiski väljendasid mõned vastajad muret selle üle, et seda vahendit võidaks väärtarvitada juhul, kui ühte teenust eelistatakse teisele. Samuti võib pakett-kontrolltarkvarast tekkida oht eraelu puutumatusele.

  • Mitmed vastajad on mures uute interneti ärimudelite pärast, mis võivad edaspidi tekitada võrguneutraalsuse probleeme ning on palunud komisjonil luua selgust „tõhusaima interneti” ja „juhitud teenuste” vahel.

  • Elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet BEREC hoiatas selliste võimalike diskrimineerimisprobleemide eest, mis võivad põhjustada internetimajandusele pikaajaliste tagajärgedega konkurentsivastast mõju, mis on seotud innovatsiooni ja sõnavabaduse ning tarbijate jaoks puudulikust läbipaistvusest tekkiva ebakindlusega.

  • Ettevõtjad on üldjoontes rahul praeguste turustruktuuridega, kuid mõned infosisu pakkujaid kardavad, et hinnamehhanismide muudatused (nt maksed infosisu edastamise eest) võivad tegelikult tähendada lõivumaksmist innovatsioonile.

  • Internetipõhiste telefoniteenuste (st IP-kõne (VoIP)) blokeerimine ja saitide ribalaiuse piiramine valmistab muret nii mõnelegi vastajale.

Vastused hõlmasid mõnda selle etapi teenuse miinimumkvaliteediga seotud nõuet ning selget toetust läbipaistvusega seotud kogu tööstusharu hõlmavatele standarditele, mis võimaldavad tarbijatel teha teadlikke valikuid. Paljude vastajate arvates ei leevendaks läbipaistvus iseenesest võrguneutraalsuse probleeme, eriti sel juhul, kui internetiteenuste pakkujate vahetamine on takistatud.

Taust

Üks osa 2009. aastal alustatud telekommunikatsioonireformi paketist (vt MEMO/09/568) oli komisjoni kohustus teha hoolikat järelevalvet interneti avatuse ja neutraalsuse üle ning hoida Euroopa Parlamenti ja nõukogu sellega kursis. Komisjoni aruande ettevalmistuste osana toimunud arutelu „Avatud ja neutraalne internet Euroopas” kestis sel suvel kolm kuud.

Analüüside tulemused ja vastused on veebisaidil:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar