Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Βρυξέλλες, 9 Νοεμβρίου 2010

Ψηφιακή Ατζέντα: η διαβούλευση αποκαλύπτει ότι έχει επιτευχθεί σχεδόν πλήρης συναίνεση όσον αφορά τη σημασία της διατήρησης του ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου

Η συναίνεση σχετικά με τη σημασία της διατήρησης του ανοικτού χαρακτήρα του διαδικτύου είναι σχεδόν απόλυτη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης που δρομολόγησε στις 30 Ιουνίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τον ανοικτό χαρακτήρα και την ουδετερότητα του διαδικτύου (βλέπε IP/10/860). Συνολικά 318 άμεσα ενδιαφερόμενοι φορείς απ΄όλο το φάσμα της αλυσίδας παραγωγής αξίας έλαβαν μέρος στη διαβούλευση. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονται το BEREC, το σώμα των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, φορείς εκμετάλλευσης, πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου, αρχές των κρατών μελών, οργανώσεις καταναλωτών και της κοινωνίας των πολιτών καθώς και ιδιώτες. Από τις πραγματοποιηθείσες διαβουλεύσεις δεν προκύπτει μεγάλη διάθεση για θέσπιση περαιτέρω νομοθεσίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά καθίσταται σαφές ότι αναμένεται να υπάρξουν ανάγκες περαιτέρω καθοδήγησης μελλοντικά. Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν στις 11 Νοεμβρίου στην «σύνοδο κορυφής για την ουδετερότητα του διαδικτύου», κατά τη διάρκεια της οποίας η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συζητήσουν την επικείμενη έκθεση της Επιτροπής για την ουδετερότητα του δικτύου.

Η αντιπρόεδρος της Επιτροπής κυρία Neelie Kroes δήλωσε: «Η δημόσια διαβούλευση μας έχει δώσει ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων. Η όλη διαδικασία είχε ως αποτέλεσμα η Επιτροπή να έχει στη διάθεσή της ένα πολύ ευρύ φάσμα απόψεων από όλους τους ενδιαφερόμενους. Προσβλέπω στη συνέχιση των συζητήσεων κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής και είμαι πεπεισμένη ότι θα συμβάλουν περαιτέρω στην προσπάθειά μας για την ουδετερότητα του δικτύου».

Η δημόσια διαβούλευση πραγματοποιήθηκε από τις 30 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Η Επιτροπή επιθυμούσε να εξετάσει ενδελεχέστερα ζητήματα όπως η διαχείριση της κυκλοφορίας στο διαδίκτυο, η διαφάνεια, θέματα σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και το κατά πόσον επαρκούν οι νέοι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις τηλεπικοινωνίες. Τα κυριότερα συμπεράσματα έχουν ως εξής:

  • Το αναθεωρημένο πλαίσιο τηλεπικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε το 2009 (βλέπε MEMO/09/568) θεωρείται ότι παρέχει τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση των θεμάτων ουδετερότητας του δικτύου. Οι ερωτηθέντες στη μεγάλη πλειοψηφία τους θεωρούν ότι η αποτελεσματικότητα των ως άνω κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να αξιολογηθεί, έως ότου τεθούν σε ισχύ και αρχίσει η εφαρμογή τους σε εθνικό επίπεδο.

  • Υπάρχει συναίνεση όσον αφορά το ότι η διαχείριση της κυκλοφορίας αποτελεί απαραίτητο και ουσιώδες μέρος της λειτουργίας ενός ασφαλούς και αποτελεσματικού δικτύου. Εντούτοις, ορισμένοι από τους ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχίες θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο εργαλείο θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο καταχρήσεων με σκοπό να ευνοούνται κάποιες υπηρεσίες σε βάρος κάποιων άλλων. Παράλληλα, επισημαίνονται κίνδυνοι για την προστασία της ιδιωτικής ζωής κατά τη χρήση λογισμικών «επιθεώρησης πακέτων δεδομένων».

  • Πολλοί από τους ερωτηθέντες ανησυχούν διότι θεωρούν ότι τα νέα μοντέλα στο διαδίκτυο ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα όσον αφορά την ουδετερότητα τους στο μέλλον και κάλεσαν την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τη διαφορά μεταξύ των «βέλτιστων προσπαθειών»στο διαδίκτυο και των «υπηρεσιών που αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης».

  • Το BEREC, ο φορέας των τηλεπικοινωνιακών ρυθμιστικών αρχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν προβλήματα μεροληπτικής αντιμετώπισης που θα αποβούν εις βάρος του ανταγωνισμού, με μακροπρόθεσμες συνέπειες για τη διαδικτυακή οικονομία όσον αφορά την καινοτομία και την ελευθερία της έκφρασης καθώς και αβεβαιότητες για τους καταναλωτές λόγω έλλειψης διαφάνειας.

  • Οι βιομηχανικοί φορείς με άμεσα ενδιαφέροντα εν προκειμένω είναι γενικά ικανοποιημένοι με τις ήδη υφιστάμενες δομές της αγοράς, εντούτοις ορισμένοι πάροχοι περιεχομένου φοβούνται ότι οι αλλαγές στους μηχανισμούς καθορισμού των τιμών –παραδείγματος χάρη η πληρωμή για παράδοση περιεχομένου- ενδέχεται να έχουν ισοδύναμα αποτελέσματα με τη φορολόγηση της καινοτομίας.

  • Η παρεμπόδιση των υπηρεσιών τηλεφωνίας μέσω του διαδικτύου (όπως για παράδειγμα με το VoIP - Voice over Internet Protocol) και ο στραγγαλισμός του εύρους ζώνης των ιστοτόπων προκαλεί ανησυχίες σε πολλούς από τους ερωτηθέντες.

Στις απαντήσεις συμπεριλαμβάνονταν και κάποιες εκκλήσεις για να θεσπιστούν ήδη στο παρόν στάδιο ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ αντίθετα ήταν πολύ εντονότερη η υποστήριξη για την καθιέρωση προτύπων διαφάνειας σε όλον τον κλάδο, ώστε να δύνανται οι καταναλωτές να προβαίνουν σε συνειδητές επιλογές. Πολλοί από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι η διαφάνεια από μόνη της δεν θα επαρκέσει για να κατευναστούν οι ανησυχίες σχετικά με την ουδετερότητα του δικτύου, ιδίως όταν παρεμποδίζεται η δυνατότητα των εκάστοτε ενδιαφερομένων να αλλάζουν πάροχους διαδικτυακών υπηρεσιών.

Ιστορικό

Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων του 2009 για τη μεταρρύθμιση των τηλεπικοινωνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (βλέπε MEMO/09/568) η Επιτροπή ανέλαβε τη δέσμευση να εξετάσει λεπτομερώς τον ανοικτό χαρακτήρα και την ουδετερότητα του διαδικτύου και να υποβάλει έκθεση όσον αφορά την ήδη επικρατούσα κατάσταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διαβούλευση με θέμα «ο ανοικτός χαρακτήρας και η ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη» διήρκεσε τρεις μήνες το τελευταίο καλοκαίρι και αποτέλεσε μέρος της προετοιμασίας της Επιτροπής για την έκθεση αυτή.

Η σχετική ανάλυση και οι αντίστοιχες απαντήσεις διατίθενται στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar