Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Bruxelles, den 9. november 2010

Den digitale dagsorden: høringen viser, at der i princippet hersker enighed om behovet for at bevare et åbent internet

Der hersker i princippet enighed om behovet for at bevare internettets åbenhed, fremgår det af den offentlige høring, som Kommissionen indledte den 30. juni om et åbent og neutralt internet (se IP/10/860). Der indkom høringssvar fra sammenlagt 318 berørte aktører, herunder BEREC, sammenslutningen af europæiske tilsynsmyndigheder inden for elektronisk kommunikation, operatører, internetudbydere, medlemsstaternes tilsynsmyndigheder, forbrugerorganisationer, organisationer fra civilsamfundet og enkeltpersoner. Af resultatet af høringen at dømme er der ikke behov for mere EU-lovgivning, men derimod forventer man, at der er brug for yderligere retningslinjer i fremtiden. Diskussionen fortsættes under topmødet om neutralitet den 11. november, hvor Kommissionen og Europa-Parlamentet vil drøfte den nye rapport fra Kommissionen om netneutralitet.

Næstformand Neelie Kroes siger: "Ved den offentlige høring indkom svar fra en bred vifte af aktører. Det har givet Kommissionen et meget bredt spektrum af forskellige synspunkter fra alle de interesser, som er involveret. Jeg ser frem til at fortsætte diskussionen under topmødet, som vil bidrage til det fortsatte arbejde med at sikre netneutralitet."

Den offentlige høring løb i perioden 30. juni til 30. september. Kommissionen ønskede med høringen at få et dybere indblik i områder som styring af trafikken på internettet, gennemsigtighed og kvaliteten af tjenesterne samt klarlægge, hvorvidt EU's nye regler på teleområdet er afpasset situationen. De vigtigste resultater:

  • EU's ændrede regelsæt for teletjenester, som blev vedtaget i 2009 (se MEMO/09/568), anses for at indeholde de grundlæggende værktøjer, som behøves for at håndtere spørgsmål om netneutralitet. Hovedparten af de aktører, der deltog i høringen, mener, at det ikke er hensigtsmæssigt at vurdere effektiviteten af disse EU-regler, før de er blevet gennemført og anvendt på nationalt plan

  • Der hersker enighed om, at trafikstyring er en nødvendig og grundlæggende forudsætning for at sikre et sikkert og effektivt netværk. Nogle af høringsdeltagerne giver imidlertid udtryk for deres bekymring for, at trafikstyringen kan misbruges til at begunstige en tjeneste frem for en anden. Software til pakkeinspektion kan også indebære en fare for beskyttelsen af privatlivets fred.

  • Flere af høringsdeltagerne udtrykker betænkeligheder ved de nye internetforretningsmodeller, som kan indebære neutralitetsproblemer i fremtiden, og har anmodet Kommissionen om at præcisere, hvilken forskel der er mellem "internet efter bedste formåen" (best effort) og "styrede tjenester" (managed services)

  • BEREC, organet for de europæiske tilsynsmyndigheder på teleområdet, advarer mod den mulige risiko for problemer med forskelsbehandling, som kan føre til konkurrencebegrænsning, potentielle langsigtede konsekvenser for internetøkonomien, især hvad angår innovation og ytringsfrihed, samt usikkerhed hos forbrugerne på grund af manglende gennemsigtighed.

  • Industriens aktører er generelt tilfredse med de nuværende markedsstrukturer, men visse indholdsudbydere frygter, at eventuelle ændringer af systemet for prissætning – f.eks. betaling for indholdslevering – kan føre til en beskatning af innovation.

  • Mange høringsdeltagere giver udtryk for bekymring over, at netbaserede telefontjenester som IP-telefoni (Voice over Internet Protocol – VoIP) kan blive blokeret, og at udviklingen af websteder kvæles på grund af manglende båndbredde.

Blandt høringssvarene var der kun et fåtal, som mente, at der bør fastsættes krav til tjenestens minimumskvalitet på dette trin, men derimod var der klar opbakning til indførelse af normer for gennemsigtighed, så forbrugerne kan træffe velinformerede valg. Mange af høringsdeltagerne mener, at gennemsigtighed i sig selv ikke vil fjerne alle betænkeligheder omkring netneutralitet, især ikke hvis forbrugerne hindres i at skifte mellem internetudbydere.

Baggrund

Som led i EU's telereformpakke (se MEMO/09/568) forpligtede Kommissionen sig til at gå internettets åbenhed og neutralitet efter i sømmene og aflægge rapport om dette til Europa-Parlamentet og EU's Ministerråd. Høringen om "Det åbne internet og netneutralitet i Europa" varede i tre måneder i sommer og indgår i Kommissionens forberedelse til rapporten.

Analyserne og svarene findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar