Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1482

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

Програма в областта на цифровите технологии: консултацията почти постигна консенсус относно важността от запазването на отворен интернет

Резултатите от общественото допитване относно отворения интернет и неутралността на мрежата (вж IP/10/860), което Европейската комисия стартира на 30 юни, показват, че почти е постигнат консенсус по отношение на важността от запазването на отворен интернет. В консултацията участваха общо 318 заинтересовани страни от всяко ниво на веригата на стойността. Между тях са BEREC, органът на европейските регулатори в областта на електронните съобщения, оператори, доставчици на интернет услуги, органи от държавите-членки, потребителски организации, организации на гражданското общество, както и индивидуални потребители. Консултацията не засвидетелства за широкоразпространена потребност от допълнителни нормативни актове на ЕС, но съществуват очаквания, че в бъдеще може да се появи необходимост от допълнителни насоки. Дискусиите ще продължат на 11 ноември на „Срещата на върха за неутралността на мрежата“, където Европейската комисия и Европарламентът ще разискват предстоящия доклад на Комисията относно неутралността на мрежата.

Заместник-председателят Нели Крус заяви: „Нашето обществено допитване доведе до много и разнообразни отговори. То предостави на Комисията много широк спектър гледища от всички заинтересовани страни. Очаквам с нетърпение продължението на дискусиите по време на Срещата на върха, които ще допринесат още повече за работата ни по въпросите на неутралността на мрежата.“

Общественото допитване се проведе от 30 юни до 30 септември тази година. Комисията поиска да се задълбочи по теми от типа на управлението на интернет трафика, прозрачността, съображенията за качество на услугите и адекватността на новите правила на ЕС за телекомуникациите. Ето и част от основните констатации:

  • счита се, че преразгледаната рамка за телекомуникациите на ЕС, приета през 2009 г. (вж MEMO/09/568) осигурява основните инструменти за справяне с въпросите на неутралността на мрежата. Огромното мнозинство от участници в допитването смятат, че успешното реализиране на тези правила на ЕС не трябва да бъде оценявано преди правилата да бъдат изпълнени и приложени на национално равнище.

  • Съществува консенсус, че управлението на трафика е необходима и съществена част от експлоатацията на сигурната и ефективна мрежа. Въпреки това някои участници изразиха опасения, че с този инструмент някоя услуга би могла да се фаворизира пред друга. Съществуват и рискове за неприкосновеността на личния живот, произлизащи от софтуера за пакетен анализ.

  • Някои участници в допитването изразяват опасения относно новите бизнес модели в интернет, които могат да причинят проблеми с неутралността на мрежата в бъдеще, и помолиха Комисията да разясни разграничението между интернет „негарантирано качество“ и „управлявани услуги“.

  • BEREC, органът на европейските регулатори в сектора на телекомуникациите, предупреди за възможни проблеми с дискриминация, които да доведат до резултати, нарушаващи правилата на конкуренцията, за възможни по-дългосрочни последици за интернет икономиката по отношение на иновацията и свободата на изразяване, както и за несигурността за потребителите поради липсата на прозрачност.

  • заинтересованите страни от индустрията като цяло са доволни от съществуващите пазарни структури, но някои доставчици на съдържание се опасяват, че промените в ценовите механизми — например заплащането за доставка на съдържание — могат да доведат до данък върху иновациите.

  • блокирането на телефонните услуги в интернет (т.е. интернет телефонията — VoIP) и контролирането на честотната лента (bandwidth throttling) на сайтове поражда загриженост у много участници в допитването.

В отговорите се съдържаха няколко призива за минимални изисквания за качество на услугите на този етап, но и ясно заявена подкрепа за стандартите за прозрачност, валидни за цялата индустрия, които да дават възможност на потребителите да правят информиран избор. Много участници в допитването считат, че прозрачността сама по себе си не би премахвала всички опасения за неутралността на мрежата, особено когато съществуват бариери пред сменянето на доставчици на интернет услуги.

История на досието

Като част от пакета от 2009 г. за реформиране на сектора на телекомуникациите (вж. MEMO/09/568), Комисията се ангажира да следи отблизо за отворения и неутрален характер на интернет пространството и съответно да докладва пред Европейския парламент и Съвета на министрите на ЕС. Консултацията „Отвореният интернет и неутралността на мрежата в Европа“ продължи три месеца това лято като част от подготовката на Комисията за доклада.

Можете да намерите анализа и отговорите на следния адрес:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/library/public_consult/index_en.htm


Side Bar