Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Bryssel den 9 november 2010

EU:s räkenskaper får godkänt: revisorerna finner färre felaktiga utbetalningar

För andra året i rad har de externa revisorerna gett ett positivt utlåtande om EU:s årsräkenskaper. När det gäller utbetalningar är det allmänna omdömet att det skett en tydlig förbättring, med en betydande minskning av antalet konstaterade fel i utbetalningar av stöd till EU:s regioner.

Algirdas Šemeta, kommissionär för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning, säger:

”I det rådande ekonomiska klimatet behöver medborgare särskilt försäkras om att EU-medel förvaltas effektivt och används på ett ändamålsenligt sätt. Detta är en absolut prioritet för kommissionen. Vi kan glädja oss åt de förbättringar i EU:s ekonomiska förvaltning som i dag erkänns av revisionsrätten. Det finns dock alltid mer att göra och kommissionen kommer också i fortsättningen göra allt den kan för att säkerställa att EU-medel redovisas korrekt och används väl.

Felprocenten sjunker

Resultatet är uppmuntrande. Räkenskaperna befanns ge en rättvisande bild, dvs. fick godkänt betyg. Vad gäller utbetalningar har kommissionen för första gången lyckats få ned den totala felprocenten i användningen av EU-medel till under 5 %. Detta betyder att minst 95 % av alla utbetalningar som gjordes under 2009 var korrekta.

När det gäller utgifter för att främja sammanhållning och sysselsättning (dvs. EU:s regional- och sysselsättningsstöd) välkomnar kommissionen revisionsrättens erkännande av att tydliga framsteg gjorts på detta område och kommer att öka ansträngningarna för att konsolidera de framsteg som gjorts.

På jordbruksområdet har situationen de senaste åren varit stabil och felprocenten har fluktuerar kring tröskelvärdet 2%. Ett mycket bra resultat med tanke på komplexiteten i och omfattningen av de jordbruksstöd, som utbetalas till miljontals jordbrukare i hela Europa.

EU:s budget skyddas bättre

Värdet på medel som återvunnits från projekt där fel konstaterats, eller från ansvariga nationella myndigheter, fortsätter att växa – ett bevis på kommissionens beslutsamhet att skydda EU:s budget i tider av ekonomisk åtstramning. Återvunna medel och finansiella korrigeringar som har bekräftats eller som det har fattats beslut om steg till 3,3 miljarder euro, jämfört med 2,0 miljarder euro 2008. Kommissionen kommer att fortsätta att uppmuntra medlemsstaterna att förbättra sin rapportering om nationellt återvunna medel.

Förebyggande åtgärder

I fråga om förebyggande insatser intensifierar kommissionen ansträngningarna att så långt möjligt förenkla sina finansiella bestämmelser, vilket revisorerna förordade. Ett nytt förslag om att inrätta enklare förfaranden för EU-bidrag och kontrakt har lagts fram i år och behandlas nu i Europaparlamentet.

Öppenhet om utbetalningar är ett annat sätt att höja kvaliteten i EU:s medelsanvändning. På kommissionens egen nätbaserade databas på webbplatsen http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm finns nu detaljerade uppgifter om mer än 114 000 bidrag och kontrakt som tilldelats direkt av Europeiska kommissionen, liksom länkar till nationella webbplatser med närmare uppgifter om mottagare av jordbruksstöd och regionalstöd.


Side Bar