Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Bruselj, 9. novembra 2010

Pozitivno mnenje o računovodskih izkazih EU: revizorji našli manj napak pri plačilih

Zunanji revizorji so tretje leto zapored izrekli pozitivno mnenje o letnih računovodskih izkazih EU. Kar zadeva plačila, se splošna ocena občutno izboljšuje, saj je bilo pri pomoči regijam EU najdenih bistveno manj napak.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je izjavil: „V sedanjih gospodarskih razmerah potrebujejo državljani še večjo gotovost, da se s sredstvi EU učinkovito upravlja in da so učinkovito porabljena. To je glavna prednostna naloga Komisije. Lahko smo zadovoljni z izboljšanjem finančnega poslovodenja EU, ki ga je danes priznalo Računsko sodišče. Vendar je vedno mogoče storiti še več. Komisija bo tako nadaljevala svoja intenzivna prizadevanja, da bi zagotovila ustrezno upravičenost in dobro porabo sredstev EU.“

Stopnja napak se zmanjšuje

Sodba je spodbudna. Računovodski izkazi so se izkazali za „resnične in poštene“, kar pomeni, da so revizorji izrekli pozitivno mnenje. Kar zadeva plačila, pa je Komisiji prvič uspelo, da je splošno stopnjo napak pri porabi EU zmanjšala pod 5 %. To pomeni, da je bilo vsaj 95 % vseh plačil v letu 2009 izvedenih pravilno.

Komisija glede kohezijskih izdatkov (tj. pomoč regijam EU in za povečanje zaposlenosti) pozdravlja viden napredek na tem področju, ki ga je potrdilo Sodišče, in bo povečala prizadevanja za konsolidacijo doseženega izboljšanja.

V kmetijstvu so bile razmere v zadnjih letih stabilne. Stopnja napak je nihala okoli praga „pozitivnega mnenja revizorjev“, ki znaša 2 %. To je zelo dober rezultat glede na zapletenost in obseg kmetijskih subvencij, ki se neposredno izplačajo milijonom evropskih kmetov.

Boljša zaščita proračuna EU

Vrednost sredstev, ki jih je bilo treba vrniti iz projektov, kjer so bile najdene napake, ali od odgovornih nacionalnih organov, se je še naprej povečevala. To kaže na odločenost Komisije, da bo zaščitila proračun EU v obdobju finančnega varčevanja. Izterjave in finančni popravki, ki so bili potrjeni ali sprejeti v letu 2009, so se povečali na 3,3 milijarde EUR v primerjavi z 2,9 milijarde EUR v letu 2008. Komisija bo še naprej spodbujala države članice, naj izboljšajo svoje poročanje o izterjavah na državnem nivoju.

Preventivni ukrepi

Na preventivni strani Komisija povečuje prizadevanja, da bi poenostavila finančna pravila, kjer je to mogoče. Ta ukrep podpirajo revizorji. Letos je bil predložen nov predlog o vzpostavitvi poenostavljenih postopkov za donacije in naročila EU, ki ga zdaj obravnava Evropski parlament.

Preglednost plačil je drug način, kako izboljšati kakovost porabe EU. Na spletni podatkovni zbirki Komisije, dosegljivi na http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm, so zdaj navedene podrobnosti o več kot 114 000 donacijah in naročilih, ki jih je neposredno podelila Evropska komisija, ter povezave na nacionalne strani, ki zagotavljajo podrobnosti o prejemnikih kmetijskih subvencij in regionalnih nepovratnih pomoči.


Side Bar