Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

V Bruseli 9. novembra 2010

Kladné vyhlásenie o zákonnosti účtovných kníh EÚ – audítori našli v platbách menej chýb

Už tretí rok po sebe potvrdili externí audítori zákonný stav ročnej účtovnej závierky EÚ. Pokiaľ ide o platby, celkové hodnotenie sa výrazne zlepšilo, keďže sa značne znížilo množstvo chýb zistených pri vyplácaní pomoci regiónom EÚ.

Komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom Algirdas Šemeta uviedol: „V súčasnej ekonomickej situácii sa občania potrebujú obzvlášť uistiť, že s finančnými prostriedkami EÚ sa hospodári efektívne, pričom sa zabezpečuje aj ich účinné použitie. Pre Komisiu je táto úloha prioritou. Zlepšenie finančného hospodárenia EÚ, ktoré dnes uznal Dvor audítorov, je dobrou správou. Možno však urobiť ešte viac. Komisia bude preto intenzívne pokračovať vo svojom úsilí zaistiť transparentné využívanie a účelné vynakladanie finančných prostriedkov EÚ.“

Pokles chybovosti

Výsledok je uspokojivý. Účtovníctvo bolo ohodnotené ako „pravdivé a regulárne“, získalo teda kladné vyhlásenie o zákonnosti. Pokiaľ ide o platby, Komisii sa prvýkrát podarilo znížiť celkovú mieru chybovosti vo výdavkoch EÚ pod 5 %. To znamená, že z celkového počtu platieb uskutočnených v roku 2009 bolo správnych prinajmenšom 95 %.

Pokiaľ ide o výdavky v rámci politiky súdržnosti (t. j. pomoc regiónom EÚ a pomoc na zvýšenie zamestnanosti), Komisia uvítala pozitívne hodnotenie Dvora audítorov v súvislosti so zjavným pokrokom v tejto oblasti, ktorý chce Komisia ďalej upevniť zintenzívnením svojho úsilia.

V oblasti poľnohospodárstva ostáva situácia z uplynulých rokov nezmenená. Miera chybovosti sa pohybuje okolo 2 %, ktoré sú hraničnou hodnotou na dosiahnutie „kladného vyhlásenia o zákonnosti“. Tento výsledok je veľmi dobrý, ak si uvedomíme komplexnosť a rozsah poľnohospodárskych dotácií vyplácaných priamo miliónom poľnohospodárov v celej Európe.

Posilnenie ochrany rozpočtu EÚ

Hodnota vyplatených prostriedkov spätne získaných z projektov, v ktorých prípade sa zistila chyba, alebo od zodpovedných vnútroštátnych orgánov rástla aj naďalej, čo svedčí o odhodlaní Komisie chrániť rozpočet EÚ v čase, keď je potrebná finančná disciplína. Objem spätne získaných prostriedkov a finančných náprav, ktoré sa potvrdili alebo o ktorých sa rozhodlo v roku 2009, sa z 2,9 miliardy EUR v roku 2008 zvýšil na 3,3 miliardy EUR. Komisia bude aj naďalej podporovať členské štáty, aby zlepšovali postup oznamovania prostriedkov, ktoré sa im podarilo spätne získať.

Preventívne opatrenia

V súvislosti s prevenciou Komisia zintenzívňuje svoje úsilie, aby pokiaľ možno zjednodušila svoje finančné predpisy. Toto opatrenie má svoju podporu u audítorov. Komisia tento rok predložila nový návrh na zavedenie jednoduchších postupov udeľovania grantov a zákaziek EÚ. O návrhu teraz rozhoduje Európsky parlament.

Ďalším spôsobom, ako zlepšiť kvalitu výdavkov EÚ, je transparentnosť platieb. Vlastná online databáza Komisie dostupná na http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm obsahuje v súčasnosti podrobné informácie o viac ako 114 000 grantoch a zákazkách udelených priamo Európskou komisiou, ako aj linky na webové stránky jednotlivých štátov s údajmi o príjemcoch poľnohospodárskych dotácií a grantov regionálnej pomoci.


Side Bar