Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Bruksela, dnia 9 listopada 2010 r.

Pozytywna ocena audytorów dotycząca sprawozdań finansowych UE: mniej nieprawidłowości w płatnościach

Już po raz trzeci z rzędu roczne sprawozdanie finansowe UE zostało pozytywnie zaopiniowane przez audytorów zewnętrznych. Jeśli chodzi o płatności, ogólna ocena uległa wyraźnej poprawie, przy czym znaczny spadek liczby nieprawidłowości odnotowano w dziedzinie pomocy przyznanej regionom UE.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: „W obecnym klimacie gospodarczym obywatele szczególnie potrzebują zapewnienia, że funduszami UE zarządza się wydajnie i że wydaje się je gospodarnie. Jest to jeden z głównych priorytetów Komisji. Jesteśmy zadowoleni z faktu, iż zgodnie z oceną Trybunału Obrachunkowego zarządzanie finansami UE uległo poprawie. Zawsze można jednak zrobić więcej i w związku z tym Komisja będzie kontynuowała swoje działania na rzecz zapewnienia właściwego rozliczania i odpowiedniego wydawania funduszy unijnych”.

Spadek liczby nieprawidłowości

Ocena napawa optymizmem. Sprawozdania uznano za „prawdziwe i rzetelne”, co oznacza opinię pozytywną. Jeśli chodzi o płatności, Komisja po raz pierwszy zdołała zmniejszyć całkowitą liczbę nieprawidłowości dotyczących wydatków UE do poziomu poniżej 5 proc. Oznacza to, że co najmniej 95 proc. wszystkich płatności dokonanych w 2009 r. było prawidłowe.

W przypadku wydatków na spójność (tj. pomoc dla regionów UE i w celu pobudzenia wzrostu zatrudnienia) Komisja z zadowoleniem przyjmuje wyrażone przez Trybunał uznanie dla widocznego postępu w tej dziedzinie i zobowiązuje się do podjęcia działań, które doprowadzą do jeszcze wyraźniejszej poprawy.

Jeśli chodzi o rolnictwo, sytuacja jest od kilku lat stabilna, a poziom odnotowanych nieprawidłowości waha się w akceptowalnych granicach wynoszących 2 proc. Jest to bardzo dobry wynik, zwłaszcza ze względu na wysoki stopień złożoności i szeroki zakres dopłat rolnych wypłacanych milionom rolników w całej Europie.

Lepsza ochrona budżetu UE

Wartość środków odzyskanych z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości od wykonawców projektów lub od odpowiedzialnych organów krajowych jest coraz większa, co dowodzi, że Komisja jest zdecydowana, by w czasach kryzysu finansowego chronić budżet UE. Wartość odzyskanych środków i korekt finansowych potwierdzonych lub uzgodnionych w 2009 r. wzrosła do 3,3 mld euro, podczas gdy w 2008 r. wynosiła ona 2,9 mld euro. Komisja będzie w dalszym ciągu zachęcać państwa członkowskie do poprawy jakości sprawozdań dotyczących odzyskiwania nienależnie wypłaconych środków na poziomie krajowym.

Środki zapobiegawcze

W ramach działań zapobiegawczych Komisja dokłada coraz więcej starań, aby – zgodnie z zaleceniem audytorów – uprościć w miarę możliwości przepisy finansowe. W bieżącym roku przedłożono wniosek w sprawie uproszczenia procedur dotyczących unijnych dotacji i zamówień, który jest obecnie analizowany przez Parlament Europejski.

Kolejnym sposobem na poprawę w dziedzinie unijnych wydatków jest zapewnienie przejrzystości płatności. Prowadzona przez Komisję internetowa baza danych, która jest dostępna pod adresem http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm, zawiera szczegółowe informacje na temat ponad 114 tys. dotacji i zamówień udzielonych bezpośrednio przez Komisję Europejską, a także adresy internetowe stron krajowych, na których można znaleźć szczegółowe informacje na temat dopłat dla rolników i dotacji przyznanych w ramach pomocy regionalnej.


Side Bar