Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Brussel, 9 november 2010

EU-rekening krijgt groen licht; controleurs vinden minder fouten bij betalingen

Voor het derde opeenvolgende jaar is de EU-jaarrekening door externe controleurs goedgekeurd. Wat de betalingen betreft, is de situatie er over de hele linie duidelijk op vooruitgegaan, met een forse daling in het aantal fouten dat werd vastgesteld in de steunverlening aan EU-regio's.

Algirdas Šemeta, Commissaris voor belastingen, douane-unie, audit en fraudebestrijding, verwoordde het als volgt: "In het huidige economische klimaat is het des te belangrijker dat de burger de zekerheid heeft dat de EU-middelen efficiënt worden beheerd en effectief worden besteed. Dit is een topprioriteit voor de Commissie. Wij zijn verheugd over de vooruitgang in het financiële beheer van de EU, die vandaag door de Rekenkamer wordt bevestigd. Maar er kan altijd nóg meer worden gedaan en daarom zal de Commissie hard blijven ijveren voor een goede besteding van de EU-middelen en een degelijke verantwoording daarover."

Foutenpercentages dalen

Het verdict is geruststellend. De Europese Rekenkamer is van oordeel dat de rekeningen een 'getrouwe' weergave zijn en heeft de boekhouding dan ook goedgekeurd. Bij de betalingen is de Commissie er voor het eerst in geslaagd het totale foutenpercentage voor de EU-uitgaven onder de 5 % te brengen. Dit betekent dat ten minste 95 % van alle betalingen in 2009 correct was.

De Commissie verheugt zich over de bevestiging van de Rekenkamer dat er zichtbare vooruitgang is geboekt op het gebied van de cohesie-uitgaven (dat wil zeggen de steun aan EU-regio's en de uitgaven ter bevordering van de werkgelegenheid) en zij zal zich nog harder inspannen om de gerealiseerde verbeteringen te consolideren.

Op het gebied van de landbouw is de situatie de laatste jaren stabiel geweest, met een foutenpercentage dat rond de goedkeurings­drempel van 2 % schommelde. Dit is een zeer goed resultaat, gelet op de complexiteit en de reikwijdte van de landbouwsubsidies, die rechtstreeks worden betaald aan miljoenen landbouwers in heel Europa.

EU-begroting beter beschermd

Er werden opnieuw meer middelen teruggevorderd, bij projecten waarin fouten werden vastgesteld dan wel bij de daarop toezichthoudende nationale autoriteiten – een teken dat de Commissie vastberaden is om de EU-begroting te beschermen in tijden van financiële krapte. Het bedrag van de terugvorderingen en de financiële correcties die in 2009 werden bevestigd of vastgesteld, steeg tot 3,3 miljard euro, in vergelijking met 2,9 miljard euro in 2008. De Commissie zal de lidstaten ook blijven aanmoedigen om beter te rapporteren over de door hen verrichte terugvorderingen.

Preventieve maatregelen

Aan de preventieve zijde zet de Commissie zich nog krachtiger in om haar financiële voorschriften waar dat mogelijk is te vereenvoudigen, zoals ook door de Rekenkamer wordt bepleit. Er is dit jaar een nieuw voorstel ingediend om de procedures voor EU-subsidies en –opdrachten te vereenvoudigen, dat momenteel bij het Europees Parlement ligt.

Een andere manier om de kwaliteit van de EU-uitgaven te verbeteren, is de transparantie van de betalingen. In haar eigen onlinedatabank op http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm verstrekt de Europese Commissie nadere informatie over meer dan 114 000 rechtstreeks door haar verstrekte subsidies en gegunde opdrachten en geeft zij links naar nationale websites die meer informatie verstrekken over de begunstigden van landbouwsubsidies en regionale steun.


Side Bar