Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

V Bruselu dne 9. listopadu 2010

Dobré vysvědčení pro roční účetní závěrku EU: auditoři našli v platbách méně chyb

Již třetím rokem v řadě dali externí auditoři roční účetní závěrce EU „dobré vysvědčení“. Pokud jde o platby, celkové hodnocení se výrazně zlepšilo, neboť se značně snížilo množství zjištěných chyb u vyplácení podpory regionům EU.

Jak uvedl Algirdas Šemeta, komisař pro daně, cla, boj proti podvodům a audit: „Ve stávající hospodářské situaci se občané potřebují obzvlášť ujistit, že s finančními prostředky EU se hospodaří efektivně a že jsou účinně vynakládány. Pro Komisi je toto nejvyšší prioritou. Těší nás tudíž, že Účetní dvůr dnes uznal, že se finanční hospodaření EU zlepšilo. Lze však vždy učinit ještě více a Komise bude intenzivně pokračovat v úsilí o zajištění toho, aby se o prostředcích EU správně účtovalo a aby se účelně vynakládaly.“

Pokles chybovosti

Verdikt je uspokojivý. Bylo shledáno, že účetnictví poskytuje „věrný a poctivý obraz“, dostalo tedy „dobré vysvědčení“. Pokud jde o platby, Komise poprvé dokázala snížit celkovou míru chybovosti u výdajů EU pod 5 %. To znamená, že nejméně 95 % z celkových plateb provedených v roce 2009 bylo správných.

Pokud jde o výdaje v rámci politiky soudržnosti (tj. podpory regionům EU a podpory na zvýšení zaměstnanosti), vítá Komise, že Účetní dvůr uznal viditelný pokrok dosažený v této oblasti, a vystupňuje úsilí o upevnění dosažených zlepšení.

V oblasti zemědělství zůstává situace v posledních letech stabilní: míra chybovosti kolísá kolem 2 %, tj. mezní hodnoty pro „dobré vysvědčení“. To je velmi dobrý výsledek, vezmeme-li v úvahu složitost a rozsah zemědělských podpor, jež se vyplácejí přímo milionům zemědělců po celé Evropě.

Lepší ochrana rozpočtu EU

Hodnota přidělených prostředků, které byly získány zpět z projektů, kde byly zjištěny chyby, nebo od příslušných národních orgánů, nadále rostla – to je znamením, že Komise je odhodlána chránit rozpočet EU v dobách finanční disciplíny. Objem finančních prostředků získaných zpět a finančních oprav, jež byly v roce 2009 potvrzeny nebo o nichž bylo v uvedeném roce rozhodnuto, vzrostl na 3,3 miliardy EUR z 2,9 miliard EUR v roce 2008. Komise bude nadále povzbuzovat členské státy, aby zdokonalily národní systémy oznamování prostředků získaných zpět.

Preventivní opatření

Pokud jde o prevenci, Komise zintenzivňuje úsilí o maximální možné zjednodušení svých finančních pravidel – toto opatření doporučují auditoři. Komise letos předložila nový návrh na zjednodušení postupů u grantů a zakázek EU, který se momentálně nachází u Evropského parlamentu.

Dalším způsobem, jak zlepšit kvalitu výdajů EU, je transparentnost plateb. Vlastní internetová databáze Komise, jež je dostupná na adrese http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm, nyní obsahuje údaje o více než 114 000 grantech a zakázkách udělených přímo Evropskou unií, jakož i odkazy na internetové stránky jednotlivých členských států s údaji o příjemcích zemědělských podpor a grantů regionální podpory.


Side Bar