Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/1480

Брюксел, 9 ноември 2010 г.

Отчетите на ЕС са заверени; одиторите откриват по-малко грешки при плащанията

За трета поредна година годишните отчети на ЕС бяха заверени от външните му одитори. Що се отнася до плащанията, цялостната оценка видимо се подобрява, като при помощите за регионите на ЕС има значителен спад на грешките.

Алгирдас Шемета, комисар по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, заяви: „При сегашните икономически условия гражданите се нуждаят от особена увереност, че средствата на ЕС се управляват ефикасно и се изразходват ефективно. Това е главен приоритет за Комисията. Можем да се чувстваме удовлетворени от подобрението на финансовото управление на ЕС, за което получихме признание днес от Сметната палата. Все пак винаги може да бъде направено нещо повече и Комисията ще продължи да полага големи усилия, за да осигурява правилното отчитане и подходящото изразходване на средствата на ЕС.“

Спад на процента на грешките

Становището дава основание за спокойствие. Установено бе, че отчетите са „верни и точни“, което означава, че получават заверка. Що се отнася до плащанията, Комисията за първи път е успяла да намали общото равнище на грешките при разходите на ЕС под 5 %. Това означава, че най-малко 95 % от всички плащания през 2009 г. са извършени правомерно.

По отношение на разходите за сближаване (т.е. помощите за регионите на ЕС и средствата за повишаване на заетостта) Комисията приветства признанието на Сметната палата за видимия напредък в областта и ще повиши усилията си за затвърждаване на постигнатото подобрение.

При разходите за селското стопанство положението е стабилно през последните години, като равнището на грешките се колебае около прага от 2 %, гарантиращ заверка на отчетите. Това е много добър резултат, като се имат предвид сложността и обхватът на селскостопанските субсидии, изплащани пряко на милиони земеделски производители в цяла Европа.

Бюджетът на ЕС е по-добре защитен

Размерът на средствата, връщани от получателите по проекти, в чието изпълнение са открити грешки, или от отговорните национални власти, продължи да нараства — свидетелство за решимостта на Комисията да защитава бюджета на ЕС в условията на финансови ограничения. Размерът на възстановяванията и финансовите корекции, за които е издадено потвърждение или решение през 2009 г., нарасна до 3,3 милиарда евро, в сравнение с 2,9 милиарда евро през 2008 г. Комисията ще продължи да насърчава държавите-членки да подобряват отчетността си във връзка с извършените възстановявания на средства на национално равнище.

Предпазни мерки

Като предпазна мярка, препоръчана от одиторите, Комисията полага допълнителни усилия да опрости финансовите си правила, когато това е възможно. Тази година бе представено ново предложение, с което се установяват по-прости процедури за отпускането на безвъзмездни средства и възлагането на обществени поръчки от ЕС; това предложение вече е предадено на Европейския парламент.

Осигуряването на прозрачност е още един начин за повишаване на качеството на извършваните от ЕС разходи. Базата данни на Комисията в интернет, на адрес http://ec.europa.eu/beneficiaries/fts/index_en.htm, вече съдържа подробни сведения за над 114 хиляди договора за отпускане на безвъзмездни средства и за възлагане на обществени поръчки, сключени пряко от Европейската комисия, както и препратки към национални интернет сайтове, които съдържат подробни сведения за получателите на селскостопански субсидии и безвъзмездни средства под формата на регионални помощи.


Side Bar