Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Bryssel den 8 november 2010

EU antar striktare regler för industriutsläpp

Ny EU-lagstiftning, som antas idag, kommer att leda till minskade industriutsläpp från stora förbränningsanläggningar i hela EU och till ett antal miljö- och hälsofördelar för EU:s befolkning, däribland en förväntad minskning av antalet förtida döda med 13 000 per år. EU-kommissionen lade i december 2007 fram de skärpta bestämmelserna om industriutsläpp. Den nya lagstiftningen kommer också att resultera i stora besparingar genom minskad byråkrati och skapa mer jämlika konkurrensvillkor för industrin.

”Det nya direktiv om industriutsläpp som rådet nu antagit utgör en milstolpe i kontrollen av industriutsläppen i EU-området”, säger EU:s miljökommissionär Janez Potočnik. EU:s befolkning kommer därmed att få ett rimligt skydd mot industriutsläpp. Det nuvarande regelverket kommer att skärpas väsentligt. Luft- och andra miljöföroreningar kommer att minska avsevärt och samtidigt skapas incitament till miljöinnovation.

Ökad användning av bästa tillgängliga teknik

Direktivet om industriutsläpp uppdaterar och integrerar sju olika delar av lagstiftningen.

Det nya direktivet syftar främst till att öka användningen av bästa tillgängliga teknik och ta slutsatserna om bästa tillgängliga teknik som referenspunkt vid tillståndsgivning. Utsläppsgränserna för stora förbränningsanläggningar i EU ses över i förslaget i syfte att anpassa dem till bästa tillgängliga teknik.

De nya bestämmelserna säkerställer att man vid driften av industrianläggningar tillämpar bästa tillgängliga teknik på ett mer enhetligt sätt, vilket resulterar i mer jämlika konkurrensvillkor för industrin.

Kommissionen anser att slutsatserna om bästa tillgängliga teknik är nödvändiga för att man ska kunna tillämpa denna teknik i alla medlemsstater på ett klart, rättskraftigt och transparent sätt.

Främja miljöinnovation och minska byråkratin för driftsansvariga

Genom att bästa tillgängliga teknik ges ökad betydelse skickas en klar signal till industrin om att man ska eftersträva att till lägsta möjliga kostnad åstadkomma de miljöresultat som beskrivs i slutsatserna om bästa tillgängliga teknik. I direktivet uppmuntras medlemsstaterna även att aktivt främja ny teknik och därmed skapa en positiv spiral av ständiga förbättringar i fråga om EU:s industrimiljöresultat.

Eftersom man kommit till insikt om att onödig byråkrati skadar europeisk industri och dess konkurrenskraft på den globala marknaden reduceras genom direktivet administrationen till ett värde av 32 miljoner euro per år i EU. Kommissionen kommer även fortsättningsvis att samarbeta med medlemsstaterna för att under de kommande åren ta itu med onödig byråkrati på det nationella planet i samband med genomförandet av direktivet.

Minskade utsläpp från de största förbränningsanläggningarna

Trots att utsläppen kunnat minskas avsevärt under de senaste tjugo åren förorsakar förbränningsanläggningar som drivs med fossila bränslen fortfarande stora luftförorenande utsläpp inom energisektorn. Direktivet fastställer striktare utsläppsnivåer för de största anläggningarna i EU för att säkerställa att bästa tillgängliga teknik tillämpas. Minskade utsläpp leder till vinster på 7–28 miljarder euro per år och 13 000 färre förtida döda per år. Dessa beräkningar avser besparingar i form av minskade hälsorisker för EU:s befolkning på grund av föroreningar från stora förbränningsanläggningar efter det att kostnaderna för installation av reningsutrustning beaktats.

Genom direktivet säkerställs att de skadliga utsläppen från dessa anläggningar kommer att minska betydligt samtidigt som det skapas tillräcklig flexibilitet för att EU:s kort- och långsiktiga energiförsörjning ska kunna tillgodoses.

Bättre verktyg för kontroll och övervakning av efterlevnaden

Medlemsstaterna får genom det nya direktivet ett antal nya verktyg för att kontrollera och övervaka efterlevnaden av den nya lagstiftningen. Bestämmelserna om övervakning av utsläpp, rapportering och miljökontroller har skärpts väsentligt. Vidare har allmänhetens tillgång till information förbättrats. Kommissionens uppgift att se till att direktivet tillämpas fullt ut kommer att underlättas genom att genomförandekraven tydliggjorts för medlemsstaterna.

Nästa steg

Direktivet kommer att träda i kraft 20 dagar efter att det publicerats i Europeiska unionens officiella tidning, vilket sannolikt kommer att ske före utgången av 2010. Medlemsstaterna måste därefter införliva direktivet i nationell lagstiftning inom 2 år och börja tillämpa den nya lagstiftningen. Ytterligare uppgifter finns på

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar