Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Bruselj, 8. novembra 2010

Evropska unija sprejela strožje predpise o industrijskih emisijah

Z danes sprejeto novo zakonodajo EU se bodo znižale industrijske emisije, ki jih povzročajo velike kurilne naprave v EU, kar bo prineslo številne koristi za okolje in zdravje evropskih državljanov, med drugim predvideno zmanjšanje števila prezgodnjih smrti za 13 000 na leto. Strožjo zakonodajo o industrijskih emisijah je decembra 2007 predlagala Evropska komisija. Novi predpisi bodo omogočili tudi znatne prihranke z zmanjšanjem upravnega bremena in zagotovili enake konkurenčne pogoje za industrijo.

Član Evropske komisije, pristojen za okolje, Janez Potočnik je povedal: „Glasovanje Sveta za sprejetje nove direktive o industrijskih emisijah je mejnik v nadzoru industrijskega onesnaževanja v Evropski uniji. Sprejetje direktive bo pripomoglo k zagotavljanju ravni zaščite pred industrijskim onesnaževanjem, ki si jo državljani EU zaslužijo. Z direktivo se bo znatno okrepil sedanji pravni okvir, s čimer se bo dodatno zmanjšalo onesnaženje zraka in okolja na splošno, poleg tega pa bo direktiva spodbudila ekološke inovacije.“

Okrepljena uporaba najboljših razpoložljivih tehnologij

Direktiva o industrijskih emisijah posodablja in združuje sedem obstoječih zakonodajnih aktov.

Temeljni namen nove direktive je okrepiti uporabo najboljših razpoložljivih tehnologij (Best Available Techniques ­– BAT) in postaviti sklepe o BAT za referenčno točko v postopku izdajanja dovoljenj. V direktivi so revidirane najmanjše mejne vrednosti emisij, ki veljajo za velike kurilne naprave v Evropi, da bi jih uskladili z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami.

Namen teh zahtev je zagotoviti, da upravljavci industrijskih obratov enotneje uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije, in tako doseči enake konkurenčne pogoje za industrijo.

Komisija meni, da so sklepi o BAT bistveni za zagotavljanje izvajanja najboljših razpoložljivih tehnologij na jasen, izvršljiv in pregleden način po vseh državah članicah.

Spodbujanje ekoloških inovacij in zmanjšanje nepotrebnega bremena za upravljavce

Okrepljena vloga najboljših razpoložljivih tehnologij bo dala jasen signal industriji, naj si prizadeva za doseganje visoke okoljske uspešnosti, opisane v sklepih o BAT, ob najnižjih možnih stroških. Poleg tega morajo države članice na podlagi direktive dejavno podpirati nastajajoče tehnologije in tako spodbujati uspešen krog nenehnih izboljšav okoljske uspešnosti industrije EU.

Z direktivo se bo upravno breme na ravni EU zmanjšalo za 32 milijonov EUR na leto, saj je nepotrebno upravno breme škodljivo za evropsko industrijo in njeno konkurenčnost na svetovnem trgu. Poleg tega si bo Komisija nadalje prizadevala sodelovati z državami članicami, da bi odpravila nepotrebno upravno breme na nacionalni ravni pri njihovem izvajanju direktive v prihodnjih letih.

Zmanjševanje emisij, ki jih povzročajo največje kurilne naprave

Kljub znatnim zmanjšanjem emisij, doseženim v zadnjih dveh desetletjih, so kurilne naprave energetskega sektorja, v katerih zgorevajo fosilna goriva, še vedno eden največjih virov emisij onesnaževal zraka. V direktivi so za največje kurilne naprave v EU določene strožje mejne vrednosti emisij, da bi zagotovili, da se v njih uporabljajo najboljše razpoložljive tehnologije. Posledične koristi v obliki manjših emisij pomenijo prihranke od 7 do 28 milijard EUR na leto in zmanjšanje števila prezgodnjih smrti za 13 000 na leto. Gre za prihranke v smislu manjšega vpliva onesnaževal iz velikih kurilnih naprav na zdravje državljanov EU, pri katerih so bili že upoštevani stroški izvajanja za upravljavce, npr. stroški namestitve naprav za čiščenje odpadnih plinov.

Direktiva zagotavlja, da se bodo škodljive emisije teh naprav znatno zmanjšale, obenem pa omogoča zadostno prilagodljivost za zagotavljanje kratko- in dolgoročne varnosti preskrbe z energijo v EU.

Izboljšana sredstva za preverjanje upoštevanja predpisov in njihovo uveljavljanje

Nova direktiva vsebuje številne izboljšane mehanizme, s katerimi lahko države članice preverjajo upoštevanje nove zakonodaje in jo uveljavljajo. Določbe glede spremljanja emisij in poročanja o njih ter glede okoljskih inšpekcijskih pregledov so bile močno okrepljene. Izboljšan je bil tudi dostop javnosti do informacij. Jasnejše zahteve za države članice glede izvajanja bodo Komisiji olajšale zagotavljanje, da se direktiva v celoti uporablja.

Nadaljnji koraki

Direktiva bo začela veljati 20 dni po objavi v Uradnem listu Evropske unije, kar naj bi bilo po pričakovanjih pred koncem leta 2010. Države članice bodo imele na voljo dve leti, da direktivo prenesejo v svojo zakonodajo in novo zakonodajo začno izvajati. Podrobnosti so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm.


Side Bar