Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

V Bruseli 8. novembra 2010

EÚ prijala prísnejšie predpisy o priemyselných emisiách

Vďaka novým právnym predpisom, ktoré dnes prijala EÚ, sa znížia priemyselné emisie z veľkých spaľovacích zariadení v celej EÚ, čo bude prínosom aj pre životné prostredie a zdravie európskych občanov, napríklad v podobe očakávaného zníženia počtu predčasných úmrtí o 13 000 osôb ročne. Prísnejšie právne predpisy o priemyselných emisiách navrhla Európska komisia v decembri 2007. Nové predpisy povedú aj k značným úsporám prostredníctvom zníženia administratívnej záťaže a poskytnú spravodlivejšie podmienky pre priemysel.

Komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik uviedol: „Hlasovanie v Rade o prijatí novej smernice o priemyselných emisiách je významným krokom v úsilí Európskej únie regulovať priemyselné znečistenie. Pomôže dosiahnuť takú úroveň ochrany pred priemyselným znečistením, akú si občania EÚ zaslúžia. Výrazne posilní súčasný právny rámec prostredníctvom ďalšieho znižovania znečistenia ovzdušia a iných foriem znečistenia životného prostredia a stane sa významnou hybnou silou ekologických inovácií.“

Posilnenie uplatňovania najlepších dostupných techník

Smernica o priemyselných emisiách aktualizuje a zlučuje sedem platných právnych predpisov.

V novej smernici sa kladie dôraz na posilnenie uplatňovania najlepších dostupných techník (NDT) a závery týkajúce sa NDT sa preto považujú za referenčný bod v procese udeľovania povolení. V návrhu sa revidujú minimálne emisné limity uplatňované na veľké spaľovacie zariadenia v celej EÚ v záujme ich zosúladenia s NDT.

Týmito požiadavkami by sa malo zabezpečiť, aby prevádzkovatelia priemyselných zariadení uplatňovali NDT jednotnejším spôsobom, čím by sa vytvorili spravodlivejšie podmienky pre priemysel.

Komisia sa domnieva, že závery týkajúce sa NDT sú kľúčovým prvkom z hľadiska uplatňovania NDT jednoznačným, vymáhateľným a transparentným spôsobom vo všetkých členských štátoch.

Podpora ekologických inovácií a znižovanie zbytočnej záťaže pre prevádzkovateľov

Posilnená úloha NDT bude jasným signálom pre priemyselné odvetvia, aby sa usilovali dosiahnuť výborné výsledky v oblasti životného prostredia uvedené v záveroch týkajúcich sa NDT pri čo najnižších nákladoch. V smernici sa navyše vyžaduje aj od členských štátov, aby aktívne podporovali nové techniky, čím budú stimulovať pozitívny kolobeh neustáleho zlepšovania výsledkov priemyslu v oblasti životného prostredia v EÚ.

Keďže sa uznalo, že zbytočná administratívna záťaž škodí európskemu priemyslu a jeho konkurencieschopnosti na globálnom trhu, prostredníctvom smernice sa takáto administratívna záťaž zníži na úrovni EÚ o 32 miliónov EUR ročne. Komisia bude aj naďalej spolupracovať s členskými štátmi pri riešení otázky zbytočnej administratívnej záťaže v procese vykonávania smernice na vnútroštátnej úrovni v nasledujúcich rokoch.

Znižovanie emisií z najväčších spaľovacích zariadení

Napriek výraznému zníženiu emisií počas uplynulých dvoch desaťročí sú hlavným zdrojom emisií látok znečisťujúcich ovzdušie aj naďalej zariadenia na spaľovanie fosílnych palív prevádzkované v odvetví energetiky. V smernici sa zavádzajú prísnejšie emisné limity pre najväčšie zariadenia v celej EÚ s cieľom zabezpečiť, aby tieto zariadenia uplatňovali NDT. Výsledným prínosom je zníženie emisií v hodnote od 7 do 28 miliárd EUR ročne vrátane zníženia počtu predčasných úmrtí o 13 000 osôb ročne. To znamená úspory v zmysle obmedzenia účinkov znečisťujúcich látok z veľkých spaľovacích zariadení na zdravie občanov EÚ, keď sa zohľadnia náklady prevádzkovateľov na implementáciu, ako napríklad náklady na inštaláciu vybavenia na znižovanie emisií.

Smernica zaručuje, že tieto zariadenia výrazne znížia svoje škodlivé emisie a zároveň zabezpečia dostatočnú mieru flexibility pri zaisťovaní krátkodobej a dlhodobej bezpečnosti dodávok energie v rámci EÚ.

Zdokonalenie nástrojov na kontrolu a presadzovanie dodržiavania smernice

Nová smernica zahŕňa niekoľko zdokonalených mechanizmov, ktoré majú k dispozícii členské štáty na kontrolu a presadzovanie dodržiavania tohto nového právneho predpisu. Došlo k výraznému posilneniu ustanovení týkajúcich sa monitorovania emisií a podávania správ, ako aj inšpekcií v oblasti životného prostredia. Zlepšenie možno pozorovať aj v súvislosti s prístupom verejnosti k informáciám. Jasnejšie vymedzené požiadavky na vykonávanie smernice v členských štátoch uľahčia úlohu Komisie zabezpečiť jej úplné uplatňovanie.

Ďalšie kroky

Smernica nadobudne účinnosť 20 dní po jej uverejnení v úradnom vestníku, podľa očakávaní pred koncom roka 2010. Členské štáty budú mať dva roky nato, aby transponovali smernicu do svojej vnútroštátnej legislatívy a začali s jej vykonávaním. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar