Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Brussel, 8 november 2010

De EU legt strengere voorschriften vast voor industriële emissies

Met de vandaag aangenomen nieuwe EU-wetgeving zullen de industriële emissies van grote verbrandingsinstallaties in de EU dalen, wat verschillende voordelen op het gebied van milieu en gezondheid met zich meebrengt voor de EU-burgers. Een voorbeeld hiervan is een verwachte afname van vroegtijdige sterfgevallen met 13 000 per jaar. De strengere wetgeving inzake industriële emissies werd in december 2007 voorgesteld door de Europese Commissie. De nieuwe voorschriften zullen ook aanzienlijke besparingen opleveren door een vermindering van de administratieve lasten en de totstandbrenging van een gelijkwaardiger speelveld voor de industrie.

EU-commissaris voor Milieu Janez Potočnik stelde het als volgt: "De stemming van de Raad ter aanname van de nieuwe richtlijn inzake industriële emissies is een mijlpaal voor de beheersing van de industriële verontreiniging in de Europese Unie. Hierdoor kunnen we de EU-burgers het beschermingsniveau tegen industriële verontreiniging bieden dat ze verdienen. Met de richtlijn wordt het huidige juridische kader aanzienlijk versterkt en nemen de luchtverontreiniging en de overige milieuverontreiniging verder af. De richtlijn zal een belangrijke stimulans vormen voor eco-innovatie."

Betere toepassing van de beste beschikbare technieken

De richtlijn inzake industriële emissies is een update en samenvoeging van zeven delen van de bestaande wetgeving.

Een van de kernelementen van de nieuwe richtlijn is een betere toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT's), waardoor BBT-conclusies het referentiepunt worden in het vergunningsproces. Met dit voorstel worden de minimale emissiebeperkingen voor grote verbrandingsinstallaties in de EU herzien, zodat ze in overeenstemming zijn met de BBT's.

Deze vereisten moeten ervoor zorgen dat exploitanten van industriële installaties de BBT's op een meer uniforme manier gebruiken en dat er bijgevolg een gelijkwaardiger speelveld tot stand wordt gebracht voor de industrie.

De Commissie is van mening dat BBT-conclusies van essentieel belang zijn om ervoor te zorgen dat de BBT's in alle lidstaten op een duidelijke, afdwingbare en transparante manier ten uitvoer worden gebracht.

Stimulering van eco-innovatie en vermindering van onnodige lasten voor exploitanten

De grotere rol van de BBT's geeft duidelijke signalen aan de industrie dat ze ernaar moet streven de hoge milieuprestaties van de BBT-conclusies tegen de laagste kosten te leveren. Voorts worden de lidstaten met deze richtlijn verzocht opkomende technieken actief te stimuleren, waardoor de milieuprestaties van de EU-industrie steeds beter zullen worden.

In de richtlijn wordt erkend dat onnodige administratieve lasten schadelijk zijn voor de Europese industrie en voor haar concurrentievermogen op de wereldmarkt, en worden de administratieve lasten op EU-niveau met 32 miljoen euro per jaar verminderd. De Commissie blijft ook met de lidstaten samenwerken om bij de uitvoering van de richtlijn in de komende jaren te proberen de onnodige administratieve lasten op nationaal niveau aan te pakken.

Vermindering van de emissies van de grootste verbrandingsinstallaties

Hoewel er de laatste twee decennia grote emissiereducties zijn behaald, vormen de emissies van de in de energiesector gebruikte verbrandingsinstallaties voor fossiele brandstoffen nog steeds een grote bron van luchtverontreiniging. In de richtlijn worden strengere emissiebeperkingen vastgelegd voor de grootste installaties in de EU, om ervoor te zorgen dat ze gebruik maken van de BBT's. De uit de emissiereducties resulterende voordelen lopen op tot 7-28 miljard euro per jaar, inclusief de afname van vroegtijdige sterfgevallen met 13 000 per jaar. Dit bedrag staat voor de besparingen door verminderde gevolgen van verontreiniging van grote verbrandingsinstallaties voor de gezondheid van de EU-burgers, nadat rekening is gehouden met de uitvoeringskosten voor exploitanten, zoals de aanpassing van de zuiveringsinrichtingen.

De richtlijn zorgt ervoor dat deze installaties hun schadelijke emissies aanzienlijk zullen verminderen, maar biedt ook voldoende flexibiliteit om de veiligheid van de energievoorziening in de EU op zowel de korte als lange termijn te garanderen.

Verbetering van de hulpmiddelen voor het controleren en afdwingen van de naleving

De nieuwe richtlijn bevat een aantal verbeterde mechanismen voor de lidstaten om de naleving van de nieuwe wetgeving te controleren en af te dwingen. De bepalingen inzake de controle en rapportage van emissies en de bepalingen inzake milieu-inspecties zijn sterk verbeterd. Verder zijn er verbeteringen aangebracht met betrekking tot de toegang van het publiek tot de informatie. De duidelijke uitvoeringsvoorschriften voor de lidstaten maken de taak van de Commissie – ervoor zorgen dat de richtlijn volledig wordt uitgevoerd – gemakkelijker.

Volgende stappen

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, wat naar verwachting voor het einde van 2010 zal plaatsvinden. De lidstaten hebben dan 2 jaar de tijd om de richtlijn in hun wetgeving om te zetten en te beginnen met de uitvoering van de nieuwe wetgeving. Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar