Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Briselē, 2010. gada 8. novembrī

ES pieņem stingrākus noteikumus par rūpnieciskajām emisijām

Šodien pieņemtais jaunais ES tiesību akts samazina ES lielo sadedzināšanas iekārtu rūpnieciskās emisijas, sniedzot ES iedzīvotājiem vairākus ieguvumus vides un veselības jomā, piemēram, priekšlaicīgas nāves gadījumu skaita gaidāmo samazinājumu par 13 000 gadā. Eiropas Komisija 2007. gada decembrī ierosināja stingrākus tiesību aktus par rūpnieciskajām emisijām. Jaunie noteikumi ļaus arī veikt būtiskus ietaupījumus, samazinot administratīvo slogu, un nodrošinās vienlīdzīgākus konkurences nosacījumus nozarē.

ES vides komisārs Janess Potočniks sacīja: "Padomes pieņemtā jaunā direktīva par rūpnieciskajām emisijām ir ārkārtīgi nozīmīgs posms cīņā pret rūpniecisko piesārņojumu Eiropas Savienībā. Tas palīdzēs nodrošināt ES iedzīvotāju cienīgu aizsardzības līmeni pret rūpniecisko piesārņojumu. Direktīva būtiski stiprinās pašreizējo tiesisko regulējumu, ievērojami samazinās gaisa un citu vides piesārņojumu un kļūs par svarīgu ekoinovāciju virzītājspēku."

Pastiprināta labāko pieejamo tehnisko paņēmienu piemērošana

Direktīvā par rūpnieciskajām emisijām atjaunināti un apvienoti septiņi spēkā esošie tiesību akti.

Jaunās direktīvas pamatā ir labāko pieejamo tehnisko paņēmienu (LPTP) piemērošanas pastiprināšana, padarot LPTP secinājumus par atsauces punktu atļauju piešķiršanas procesā. Šajā priekšlikumā ir pārskatītas minimālās emisiju robežvērtības, ko piemēro lielām sadedzināšanas iekārtām ES, lai panāktu to atbilstību LPTP.

Minētās prasības nodrošinās, ka rūpniecisko iekārtu operatori piemēro LPTP saskaņotākā veidā un tādējādi tiek sasniegti vienlīdzīgāki konkurences nosacījumi nozarē.

Komisija uzskata, ka LPTP secinājumi ir svarīgi, lai LPTP ieviešana būtu saprotama, izpildāma un pārredzama visās dalībvalstīs.

Stimuls ekoinovācijām un operatoru nevajadzīgā sloga samazinājums

Pastiprinātā LPTP nozīme skaidri vērsīs rūpniecības uzmanību uz centieniem sasniegt augstus ekoloģiskos raksturlielumus, kas minēti LPTP secinājumos, par zemākajām izmaksām. Turklāt direktīvā arī minētas prasības dalībvalstīm aktīvi veicināt jaunus paņēmienus, lai tādējādi ES rūpniecībā tiktu uzturēts nepārtraukts ekoloģisko raksturlielumu uzlabojums.

Atzīstot, ka nevajadzīgs administratīvais slogs kaitē Eiropas nozarei un tās konkurētspējai pasaules tirgū, direktīvā šāds administratīvais slogs ES samazināts par 32 miljoniem eiro gadā. Komisija arī turpinās strādāt kopā ar dalībvalstīm, lai samazinātu nevajadzīgo administratīvo slogu valsts līmenī, īstenojot šo direktīvu nākamajos gados.

Lielāko sadedzināšanas iekārtu emisiju samazinājums

Neraugoties uz būtiskiem emisiju samazinājumiem pēdējās divās desmitgadēs, enerģētikas nozarē izmantotās sadedzināšanas iekārtas, kurās dedzina fosilo kurināmo, aizvien ir galvenais gaisa piesārņotāju emisiju avots. Direktīvā izklāstīti stingrāki emisiju ierobežojumi lielākajām sadedzināšanas iekārtām ES, lai nodrošinātu to, ka tās piemēro LPTP. Ieguvumi no emisiju samazinājumiem veido aptuveni 7-28 miljardus eiro gadā, ieskaitot priekšlaicīgas nāves gadījumu skaita samazinājumu par 13 000 gadījumu gadā. Tas veido tādus ietaupījumus kā mazināta lielo sadedzināšanas iekārtu radīto piesārņotāju ietekme uz ES iedzīvotāju veselību, pēc tam, kad ir ņemtas vērā īstenošanas izmaksas, piemēram, par piesārņojuma attīrīšanas iekārtu ierīkošanu, kuras sedz operatori.

Direktīva nodrošina, ka minētās iekārtas būtiski samazinās to kaitīgās emisijas, vienlaikus sniedzot pietiekamu elastīgumu, lai garantētu īstermiņa un ilgtermiņa energoapgādes drošību ES.

Pārbaudes un direktīvas izpildes instrumentu uzlabošana

Jaunajā direktīvā iekļauti vairāki uzlaboti mehānismi, kā dalībvalstīm pārbaudīt un panākt atbilstību jaunajiem tiesību aktiem. Ir ievērojami uzlaboti noteikumi par emisiju monitoringu, paziņošanu un vides inspekcijām. Uzlabojumi ir veikti arī attiecībā uz informācijas pieejamību sabiedrībai. Skaidrākas īstenošanas prasības dalībvalstīm atvieglos Komisijas uzdevumu nodrošināt, ka direktīva pilnībā tiek īstenota.

Turpmākie pasākumi

Šī direktīva stāsies spēkā 20. dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Gaidāms, kas tas notiks pirms 2010. gada beigām. Tad dalībvalstīm būs 2 gadi, lai direktīvu transponētu savos tiesību aktos un sāktu jaunā tiesību akta īstenošanu. Sīkāka informācija pieejama šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar