Navigation path

Left navigation

Additional tools

ip/10/1477

Briuselis, 2010 m. lapkričio 8 d.

ES priima griežtesnes pramoninių išmetamųjų teršalų mažinimo taisykles

Šiandien priimtas naujas ES teisės aktas, kuris visoje ES padės sumažinti iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų pramoninių teršalų kiekį, bus naudingas aplinkai ir Europos piliečių sveikatai – pavyzdžiui, per metus pirmalaikės mirties atvejų turėtų sumažėti 13 000. Griežtesnį teisės aktą dėl pramoninių išmetamųjų teršalų Europos Komisija pasiūlė 2007 m. gruodžio mėn. Be to, įvedus naująsias taisykles bus nemažai sutaupyta, nes bus mažinama administracinė našta, ir bus sudaromos vienodesnės sąlygos pramonės įmonėms.

Už aplinką atsakingas Europos Sąjungos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Tarybai priėmus naująją direktyvą dėl pramonių išmetamųjų teršalų žengtas labai svarbus žingsnis mažinant pramoninių išmetamųjų teršalų kiekį Europos Sąjungoje. Direktyva padės užtikrinti tinkamą ES piliečių apsaugą nuo pramoninės taršos. Bus iš esmės sustiprinta dabartinė teisinė sistema ir toliau mažinama oro ir kitos aplinkos tarša, aktyviai skatinamos ekologinės inovacijos.“

Griežtesnis geriausių prieinamų gamybos būdų taikymas

Direktyva dėl pramoninių išmetamųjų teršalų atnaujinami ir sujungiami septyni esami teisės aktai.

Visų pirma siekiama, kad būtų labiau taikomi geriausi prieinami gamybos būdai (GPGB) – nustatoma, kad išduodant leidimus turi būti vadovaujamasi GPGB išvadomis. Pasiūlyme persvarstomos visos ES dideliems kurą deginantiems įrenginiams taikomos mažiausios išmetamųjų teršalų ribos, kad būtų suderintos su GPGB.

Šie reikalavimai turėtų padėti užtikrinti, kad pramonės įrenginių operatoriai vienodžiau taikytų GPGB, ir taip pramonės įmonėms būtų sudarytos vienodesnės sąlygos.

Komisija mano, kad GPGB išvados būtinos siekiant, kad visose valstybėse narėse būtų privaloma taikyti GPGB ir kad jų taikymas būtų aiškus ir skaidrus.

Ekologinių inovacijų skatinimas ir nereikalingos operatorių naštos mažinimas

Sustiprinus GPGB vaidmenį pramonės įmonės bus paskatintos mažiausiomis sąnaudomis siekti GPGB išvadose nustatyto didelio aplinkosauginio veiksmingumo. Be to, direktyvoje prašoma, kad valstybės narės aktyviai skatintų kurti ir taikyti naujus gamybos būdus ir taip prisidėtų prie nuolatinio ES pramonės aplinkosauginio veiksmingumo didinimo.

Pripažįstama, kad nereikalinga administracinė našta daro neigiamą poveikį Europos pramonės įmonėms ir jų konkurencingumui pasaulio rinkoje, todėl direktyva tokią administracinę naštą visoje ES per metus padės sumažinti 32 mln. EUR. Be to, Komisija ir toliau padės valstybėmis narėmis siekti, kad ateityje įgyvendinant direktyvą su nereikalinga administracine našta būtų kovojama nacionaliniu lygmeniu.

didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų kiekio mažinimas

Nors per pastaruosius du dešimtmečius išmetamųjų teršalų kiekį pavyko gerokai sumažinti, energetikos sektoriuje naudojami iškastinį kurą deginantys įrenginiai vis dar yra pagrindinis į orą išmetamų teršalų šaltinis. Siekiant užtikrinti, kad didžiausiems įrenginiams visoje ES būtų taikomi GPGB, direktyvoje jiems nustatomos griežtesnės išmetamųjų teršalų ribos. Dėl išmetamųjų teršalų kiekio sumažinimo bus sutaupoma 7–28 mlrd. EUR per metus, o pirmalaikės mirties atvejų per metus sumažės 13 000. Sutaupyti pavyks sumažinus iš didelių kurą deginančių įrenginių išmetamų teršalų poveikį ES piliečių sveikatai, tačiau prieš tai reikės atsižvelgti į operatorių patiriamas direktyvos įgyvendinimo sąnaudas, tokias kaip taršos mažinimo įrangos pritaikymo sąnaudos.

Direktyva padedama užtikrinti, kad labai sumažėtų iš šių įrenginių išmetamų pavojingų teršalų kiekis, o drauge suteikiama pakankamai lankstumo, kad ES būtų užtikrintas trumpalaikis ir ilgalaikis energijos tiekimo saugumas.

Direktyvos užtikrinimo priemonių gerinimas

Naujojoje direktyvoje numatyta nemažai patobulintų mechanizmų, kuriuos taikydamos valstybės narės galėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi naujojo teisės akto, ir tikrinti, kaip jo laikomasi. Labai sugriežtintos nuostatos, susijusios su išmetamųjų teršalų stebėsena, ataskaitų teikimu ir aplinkosaugos tikrinimu. Be to, visuomenei suteikta daugiau galimybių susipažinti su informacija. Valstybėms narėms nustatyti aiškesni įgyvendinimo reikalavimai palengvins Komisijos užduotį užtikrinti, kad direktyva būtų taikoma visapusiškai.

Tolesni veiksmai

Direktyva įsigalios dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Oficialiajame leidinyje, todėl ji turėtų įsigalioti iki 2010 m. pabaigos. Šią direktyvą valstybės narės į nacionalinę teisę turės perkelti ir pradėti įgyvendinti per dvejus metus. Daugiau informacijos pateikiama

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/index.htm


Side Bar